Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Nέα καμπάνα...

Μια ακόμη καταδίκη βρίσκεται στον δρόμο για παραβίαση της οδηγίας IPPC, η οποία αφορά στον έλεγχο των βιομηχανικών εκπομπών μέσω αξιοποίησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (υπόθεση C-534/09).
Οι μισές βιομηχανίες λειτουργούν χωρίς τους υποχρεωτικούς περιβαλλοντικούς όρους
Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Δικαστηρίου, μετά από προσφυγή την οποία είχε καταθέσει η Ε.Ε., την 18η Δεκεμβρίου του 2009, ζητώντας την καταδίκη της Ελλάδας. Η οδηγία 96/61 προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία και απαιτήσεις για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των εκπομπών, που προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες με στόχο τη μείωση των εκπομπών σε ατμόσφαιρα, νερό και έδαφος, όπως επίσης και τον έλεγχο της διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων. Εφαρμόζεται δε στις νέες εγκαταστάσεις από τις 30 Οκτωβρίου 1999, η οποία αποτελεί και την καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο.
Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, η τελική προθεσμία εφαρμογής ήταν η 30ή Οκτωβρίου 2007, εκτός εάν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν υποστεί «ουσιαστική τροποποίηση» πριν από αυτή την λόγω ημερομηνία, οπότε απαιτείτο νέα άδεια.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, είτε πρέπει να αδειοδοτηθούν εκ νέου σύμφωνα με την οδηγία, είτε να υποστούν επανεξέταση ως προς τους προϋπάρχοντες όρους αδειοδότησης. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται νέοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας μετά από υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η Επιτροπή ζήτησε από όλα τα κράτη - μέλη συνολικό αριθμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αριθμό αδειών που εκδόθηκαν για πρώτη φορά ή επανεξετάστηκαν ή, όπου ήταν σκόπιμο, αναπροσαρμόστηκαν.
Από στοιχεία που έστειλαν οι ελληνικές αρχές προέκυπτε ότι επί 317 υφισταμένων εγκαταστάσεων, μόνο 169 διαθέτουν άδεια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οδηγίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δικόγραφο "περίπου 47% των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα δε διαθέτουν άδεια ΙPPC. Συνεπώς η ελληνική Δημοκρατία ομολογεί ότι εξακολουθεί να επιτρέπει τη λειτουργία μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων IPPC, χωρίς να χορηγεί κατάλληλες άδειες".
Η αρμοδιότητα έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων μοιράζεται ανάμεσα στο ΥΠΕΚΑ για τις μεγάλες εγκαταστάσεις (ΔΕΗ, διυλιστήρια, ΧΥΤΑ, τσιμεντοβιομηχανίες κ.ά) και την περιφέρεια με τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχρονικά υποστελεχωμένες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top