Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Κίνδυνος μπλακ άουτ τύπου Καλιφόρνια...


Tην παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για την άμεση τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού ζητάει με άρθρο του στην «K» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔEH κ. Tάκης Aθανασόπουλος. Mιλάει για κρίση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού που φέρει χαρακτηριστικά τύπου «Kαλιφόρνιας» και για επιχειρηματικό περιβάλλον μη βιώσιμο για τη ΔEH.
Ανάμεσα στ’ άλλα προτείνει μεταβατική περίοδο τριών έως πέντε ετών κατά την οποία θα ανασταλεί η εφαρμογή διατάξεων του Kώδικα Συναλλαγών και θα αντικατασταθούν με απλούστερους κανόνες λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς.

Του Τακη Αθανασοπουλου

Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί την τελευταία περίοδο έναν έντονο διάλογο για το ενεργειακό πρόβλημα στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο διάλογος για την προοπτική της ΔΕΗ, για την οποία πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της.
Είναι γνωστό ότι στον θεμελιώδη για το μέλλον της ΔΕΗ τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιχείρηση αντιμετωπίζει ήδη ανταγωνισμό, έχοντας όμως η ίδια επιφορτιστεί με έναν ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο και αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η άρση των διαπιστωμένων στρεβλώσεων του τομέα αυτού είναι αναγκαία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, να διασφαλιστούν τα υγιή συμφέροντα όλων των συμμετεχόντων, και να γίνουν οι τόσο αναγκαίες επενδύσεις.
Το ισχύον σήμερα μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα λειτουργούσε ικανοποιητικά, εάν είχαν ήδη κατασκευαστεί και τεθεί σε λειτουργία νέες μονάδες παραγωγής βάσει των προ πολλού εκδοθεισών αδειών και δεν υφίσταντο οι έντονα δυσμενείς εξελίξεις στις διεθνείς τιμές καυσίμων και πρώτων υλών, τις οποίες ομολογουμένως κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πριν από λίγα χρόνια.
Ως συνέπεια, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει εισέλθει σε μία δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο, η οποία έχει όλα τα στοιχεία μιας βαθιάς κρίσης. Εχει τις παρακάτω προϋποθέσεις για τη μετεξέλιξη σε μία σημαντικότατη κρίση τύπου California:
B Σοβαρή ανεπάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας, ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων και πρώτων υλών, καθώς και της εισαγόμενης ενέργειας, ρυθμιζόμενα τελικά τιμολόγια που δεν αντανακλούν το ύψος και τις διακυμάνσεις του κόστους ενέργειας, τόσο της αγοράς όσο και της ΔΕΗ, υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας / τελευταίου καταφυγίου για έναν μόνο συμμετέχοντα, χωρίς αντίστοιχη αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία, Οριακή Τιμή του Συστήματος η οποία καθορίζεται σε υψηλά επίπεδα ακόμα και για ευρωπαϊκά δεδομένα, κυρίως γιατί λόγω της έλλειψης ισχύος, αλλά και χάριν ευστάθειας του Συστήματος μεταφοράς, λειτουργούν υποχρεωτικά μονάδες με υψηλό κόστος λειτουργίας οι οποίες θα έπρεπε να μένουν σε εφεδρεία.
Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μία στρεβλή και έντονα επιδοτούμενη μέσω της ΔΕΗ ενεργειακή αγορά, δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό περιβάλλον μη βιώσιμο γι’ αυτή. Ενδεικτικό είναι ότι όλοι οι παραγωγοί και εισαγωγείς παρότι πωλούν στη χονδρεμπορική αγορά αποφεύγουν να συμμετάσχουν στη λιανική.
Τι απαιτείται
Πιθανή διέξοδο από την κρίση μπορεί να δώσει ο ανασχεδιασμός της αγοράς με βάση τους εξής άξονες:
Καθορισμός μιας μεταβατικής περιόδου, τριών έως πέντε ετών, κατά την οποία θα ανασταλεί η εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών και θα αντικατασταθούν με απλούστερους κανόνες λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς. Συγκεκριμένα, αναστολή της υφιστάμενης μεθόδου υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) και της αμοιβής των εγχεόντων ενέργεια στη χονδρεμπορική αγορά, και αντικατάσταση της μεθόδου αυτής με μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες δυσκολίες της ελληνικής αγοράς, και ιδιαίτερα σε συνθήκες:
ανεπάρκειας ισχύος και ενέργειας,
ρυθμιζόμενων τιμολογίων σε συνδυασμό με υψηλές τιμές καυσίμων, και έλλειψης νερών, όσο αυτή διαρκεί.
Στόχος του νέου μεταβατικού μοντέλου θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και δίκαιης για όλους αγοράς, με την εξασφάλιση ευλόγου κέρδους για τους αποτελεσματικούς παίκτες, σε συνθήκες ρυθμιστικής ασφάλειας για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων και ορθολογικών τιμών, ρυθμιστικά ελεγχόμενων, για τους καταναλωτές.
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα, πριν η οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΗ φτάσει σε μη αναστρέψιμο σημείο, μερικά από τα οποία θα μπορούσαν να είναι:
Το επιχειρηματικό περιβάλλον της ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο δραστηριοποιείται η ΔΕΗ να προσιδιάζει με το επιχειρηματικό περιβάλλον των άλλων ενεργειακών αγορών (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) στη χώρα μας, οδηγώντας έτσι σε ένα ενιαίο πλαίσιο ενεργειακής αγοράς.
Υπολογισμός του κόστους της υποχρέωσης τελευταίου καταφυγίου και απόδοσή του στη ΔΕΗ. Αρση της υποχρέωσης της ΔΕΗ να λειτουργεί σαν τελευταίο καταφύγιο για τους πελάτες που εγχέουν ταυτοχρόνως ενέργεια στην αγορά.
Συμβολαιοποίηση της λειτουργίας των παλαιών και υψηλού κόστους μονάδων της ΔΕΗ, οι οποίες λειτουργούν υποχρεωτικά και αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών του Συστήματος μεταφοράς, παρέχοντας επικουρικές υπηρεσίες στον ΔΕΣΜΗΕ, και μη συμμετοχή τους στον καθορισμό της ΟΤΣ.
Αμεση, από 1ης Οκτωβρίου 2008, εφαρμογή της ρήτρας καυσίμων.
Οσον αφορά τα επιπλέον κόστη που προκύπτουν για τη ΔΕΗ, όπως αυτό των εκπομπών CO2, να ληφθούν ειδικά μέτρα όπως για παράδειγμα:
(α) αύξηση των δικαιωμάτων στον βαθμό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική λειτουργία μονάδων με υψηλές εκπομπές CO2 για την κάλυψη της επάρκειας του Συστήματος και την υποχρεωτική παροχή επικουρικών υπηρεσιών, και (β) για τις υπόλοιπες μονάδες, είτε να δίνονται αντίστοιχα δικαιώματα, είτε το κόστος κάλυψης των εκπομπών να περνάει στα τελικά τιμολόγια για εκείνα τα επίπεδα εκπομπών που θεωρούνται ισοδύναμα των βέλτιστων πρακτικών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πέραν αυτών των ορίων, είναι εύλογο το κόστος να το επιβαρύνονται οι παραγωγοί.
Για τους εισαγωγείς, η αμοιβή τους θα μπορούσε να προσδιορίζεται εκτός μηχανισμού αγοράς, με βάση το μέσο μεταβλητό κόστος των μονάδων συνδυασμένου κύκλου προστιθεμένου εύλογου κέρδους, υπολογισμός που είναι απόλυτα δίκαιος βάσει του αποφευχθέντος κόστους.
Αμεση ενεργοποίηση της δυνατότητας οι παραγωγοί να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με τους προμηθευτές, με στόχο την αμοιβαία μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και τη διασφάλιση εύλογου κέρδους.
Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλες ιδέες για μέτρα άμεσης εφαρμογής προκειμένου να διαμορφωθεί περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και ρυθμιστικής σταθερότητας. Τούτο όμως δεν μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις για την άμεση άρση προφανών στρεβλώσεων στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα διορθωτικές παρεμβάσεις στους μηχανισμούς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην κατεύθυνση της εναρμόνισής της με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Ο κ. Αθανασόπουλος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ
Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα...

«Η ΔΕΗ μας εμπαίζει»...


Αντιμέτωποι με την ΔΕΗ βρίσκονται 140 περίπου ιδιοκτήτες εκτάσεων γης στη Μαυροπηγή μετά τα εξώδικα που παρέλαβαν βάσει των οποίων η επιχείρηση ζητά την παράδοση των χωραφιών τους, για την επέκταση των εργασιών του Ορυχείου, θεωρώντας ότι έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση τους. Οι αποδέκτες έχουν απευθυνθεί στους δικηγόρους τους προκειμένου να υποβάλλουν ενστάσεις γιατί εκτιμούν ότι οι τιμές που επιδίκασε το δικαστήριο είναι χαμηλές, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό, ειδικότερα στο θέμα που αφορά την αλλαγή της πολιτικής στον τρόπο αποζημίωσης των φυτειών. Επί πλέον τα μέλη της διοίκησης τού Συλλόγου πληττόμενων της Μαυροπηγής ενημερώθηκαν για το νομικό μέρος της υπόθεσης αυτής από τον Χρήστο Σαββίδη πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης σε συγκέντρωση που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, ώστε να γνωρίζουν τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Η ΔΕΗ εκτιμά ότι της ανήκουν τα 1700 περίπου στρέμματα, ως συνέπεια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, μετά την κατάθεση των χρημάτων στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων στα τέλη Ιουνίου του 2008, και την πρωτόδικη απόφαση των δικαστηρίων για την προσωρινή τιμή μονάδας, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 2 Ιουλίου. Ωστόσο κατά την επίδοση των εξωδίκων στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες προέκυψε ζήτημα αφού, οι περισσότεροι από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες έχουν αποβιώσει, και ίσως οι κληρονόμοι και πραγματικοί αποδέκτες να μη παρέλαβαν τα εξώδικα. Όπως πιθανολογεί ο Τάσος Εμμανουήλ πρόεδρος του Συλλόγου Πληττομένων Μαυροπηγής, η ΔΕΗ απέστειλε τα εξώδικα με βάσει τον πίνακα ιδιοκτητών της κτηματικής υπηρεσίας από τα στοιχεία του τελευταίου αναδασμού του 1986 που συμβουλεύτηκε η επιχείρηση όταν προέβη στην πρώτη απαλλοτρίωση. Συγχρόνως εκκρεμούν τα δικαστήρια για την αναγνώριση των δικαιούχων που ξεκίνησαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2009.
Οι εκτάσεις που έχουν απαλλοτριωθεί βρίσκονται μεταξύ του Ορυχείου και του οικισμού της Μαυροπηγής και εφ ΄όσον παραδοθούν στη ΔΕΗ, η τελευταία εκμεταλλεύεται το γεγονός και φθάνει πολύ κοντά στον οικισμό, διερχόμενη αναγκαστικά από το δάσος του χωριού που αποτελεί και το φυσικό φράγμα για την προστασία του οικισμού. Το εξώδικο όριζε ως ημερομηνία παράδοσης των εκτάσεων τις 10 ημέρες και λόγω της παρέλευσης του θα κινηθεί εκ νέου διαδικασία για την απομάκρυνση των ιδιοκτητών από τα χωράφια τους. Το τίμημα – όπως τονίζει ο κ. Εμμανουήλ – είναι μηδαμινό. Το δικαστήριο για τα ξερικά έβγαλε 1500 € το στρέμμα και είναι κάποιες τιμές στα πλαίσια των προηγούμενων αποφάσεων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις αποδεχόμαστε. Εκεί όμως που υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση είναι στον τρόπο που υπολογίζεται η τιμή των φυτειών. Μέχρι το 2005 η ΔΕΗ αποζημίωνε με βάσει την τιμή μονάδας, ανά δέντρο, και στη συνέχεια τιμή ανά στρέμμα. Θεωρούμε ότι η ΔΕΗ μας εμπαίζει».

Πηγή: Πρωινός Λόγος-Μαίρη Κεσκιλίδου

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Η επιστροφή του Ρομπέν των Δασών...


Ο Νεντ Κένι, ο επίμονος, αξιοπρεπής επιθεωρητής της αστυνομίας που ακολουθεί τα ίχνη του Μάρτιν Κέιχιλ, αντιλαμβάνεται το σκοπό του και ενοχλείται: «Τι παριστάνεις, βρε κάθαρμα;», του λέει, «τον Ρομπέν των Δασών;». Ο ήρωας της ταινίας του Τζον Μπούρμαν «Ο στρατηγός» είναι και τα δύο: ήρωας και παλιάνθρωπος. Ο Μάρτιν Κέιχιλ, υπαρκτό πρόσωπο, που έπεσε νεκρός, στο Δουβλίνο, το 1994, από τις σφαίρες ενός εκτελεστή του IRA, ήταν, σύμφωνα με την εκδοχή του Βρετανού σκηνοθέτη, ένας σύγχρονος βασιλιάς Αρθούρος με καπιτονέ μπουφάν. Το δικό του Κάμελοτ, ένα «παλάτι» από γκλασαρισμένο βελουτέ χαρτί για ταπετσαρία τοίχου. Λαϊκός ήρωας, μορφή σύνθετη, σκοτεινή και ποτέ εντελώς συμπαθητική. Συμπεριφέρεται έντιμα στη συμμορία του, μοιράζει δίκαια τα κλοπιμαία, δεν παίρνει ναρκωτικά, δεν πίνει, δεν καπνίζει.

Ο 32χρονος Ισπανός Ενρίκ Ντούραν, αυτοαποκαλείται Ρόμπιν Μπανκ, κλέβει (με τραπεζική απάτη) από του πλούσιους και τα δίνει στους φτωχούς. Κι αν όχι, ακριβώς, στους φτωχούς, σε ομάδες ακτιβιστών που είναι ορκισμένοι εχθροί του τραπεζικού συστήματος. «Εκλεψα 492.000 ευρώ από αυτούς που μας κλέβουν πιο πολύ απ’ όλους για να καταδικάσω τις πρακτικές τους και να δημιουργήσω εναλλακτικά κοινωνικά μοντέλα», γράφει ο Ντούραν στο freepress περιοδικό του «Κρίση», το οποίο προτείνει «συνταγές επιβίωσης» για όσους δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση που πλήττει (και) την Ισπανία.
Κουκουλοφόροι - αντιεξουσιαστές, αγνώστων λοιπών στοιχείων, εισέβαλαν πριν από λίγους μήνες σε σούπερ μάρκετ των Αθηνών, γέμισαν τα καρότσια με διάφορα είδη και άρχισαν να τα μοιράζουν στους περαστικούς, πετώντας, παράλληλα, φέιγ βολάν με συνθήματα κατά της ακρίβειας... Τους έχουν βαφτίσει «Ρομπέν των Δασών».
Κι αν τα παραδείγματα αυτά θεωρούνται εκτός νόμου, η επικαιρότητα προσφέρει και σύννομες εκδοχές του αρχετυπικού Αγγλου μεσαιωνικού ήρωα. Οπως τον Μοχάμεντ Γιουνούς (Νόμπελ Ειρήνης 2006) ο οποίος κατάφερε να στήσει μια «τράπεζα για τους φτωχούς», παρέχοντας μικρά δάνεια χωρίς εγγυήσεις και βοηθώντας έτσι εκατομμύρια ανθρώπους να ξεφύγουν από την ανέχεια. Αυτή η ανορθόδοξη για το τραπεζικό σύστημα τακτική όχι μόνο δεν οδήγησε τον ίδιο στη χρεοκοπία αλλά τον έφερε επικεφαλής ενός υγιέστατου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με μεγάλο δίκτυο παραρτημάτων. Η 69χρονη Μαρίνα Περδικάρη μέσω της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Praksis» αναδιανέμει φάρμακα που περισσεύουν ή ξεμένουν από αλλαγές θεραπείας στους «μη έχοντες»: μετανάστες, απόκληρους, άστεγους... όσους, εν γένει, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Μοναχικές προσπάθειες, που πυκνώνουν. Για κάποιους, αφελείς πρακτικές για άλλους, ένα αποφασιστικό βήμα δικαιοσύνης σε ένα σύστημα συγκεντρωμένο (και εθισμένο) στον πλουτισμό που ενεργοποιείται μόνο όταν καταρρέουν οικονομικοί κολοσσοί. Κινήσεις, κυρίως συμβολικές, που ανακουφίζουν την κοινωνική δυσφορία αλλά όχι τη φτώχεια. Ακόμη και στην περίπτωση του Γιουνούς, που έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια, θαυμάζουμε τον συνδυασμό ευφυΐας και ανθρωπιάς και αξιολογούμε τα αποτελέσματα βάσει της ίδιας της πράξης. Πόσο να περιοριστεί η ανέχεια σε έναν κόσμο που την αναπαράγει με μη ελεγχόμενους ρυθμούς; Οι σύγχρονοι Ρομπέν των Δασών αναλαμβάνουν δράση σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το δάσος του Σέργουντ ενώ ο Σερίφης του Νότιγχαμ δεν αποτελεί εξαίρεση... Η κοινωνική δικαιοσύνη που οραματίζεται ο Ρόμπιν Χουντ περιγράφεται συχνά και ως αγαθοεργία. Μόνο που η έννοια αυτή σήμερα αν δεν είναι θολή είναι απολύτως αλλοιωμένη.
Ο Αλέξις ντε Τοκβίλ, τον 19ο αιώνα, στο «Μνημόνιο για τη φτώχεια» (εκδ. Πόλις) γράφει: «Υπάρχουν δύο είδη αγαθοεργίας –η πρώτη οδηγεί κάθε άτομο στο να ανακουφίζει, ανάλογα με τις δυνατότητές του, τα δεινά που βρίσκονται στην εμβέλειά του. Είναι τόσο παλιά όσο και ο κόσμος –άρχισε μαζί με τα βάσανα του ανθρώπου– ο χριστιανισμός την ανήγαγε σε θεία αρετή και την ονόμασε ελεημοσύνη. Η άλλη, λιγότερο ενστικτώδης, πιο ορθολογική, λιγότερο ενθουσιώδης και συχνά πιο ισχυρή, οδηγεί την ίδια την κοινωνία στο να ασχολείται με τη δυστυχία των μελών της και να φροντίζει συστηματικά να ανακουφίζει τον πόνο τους. Αυτή γεννήθηκε από τον προτεσταντισμό και αναπτύχθηκε μόνο στις σύγχρονες κοινωνίες».
Στις αρχές του 21ου αιώνα, η κατάσταση είναι εκρηκτική. Καμιά κοινωνία δεν έχει το χρόνο και τη διάθεση να ρίξει «ένα βλέμμα στον εαυτό της, να εξετάζει κάθε μέρα τις πληγές της και να προσπαθεί να τις επουλώσει», όπως λέει ο Τοκβίλ. Θα συμφωνούσαμε μαζί του ότι ενώ στους πλούσιους διασφαλίζεται η απόλαυση των αγαθών τους, στους φτωχούς επιβάλλεται η υπέρμετρη δυστυχία, αν μπορούσαμε να ορίσουμε με την ίδια ευκολία τη «φτώχεια» όσο και τον «πλούτο». Στην Ελλάδα, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ήδη πως οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα όφειλαν να μελετήσουν τη «νέα ταξικότητα της ελληνικής κοινωνίας». Ποιοι ευημερούν, πόσοι πιέζονται ασφυκτικά, πόσοι υποβαθμίζονται καθημερινά, πού ανιχνεύεται (και αν) η μεσαία τάξη, πώς διαφορφώνονται, πού και πώς εκφράζονται οι νέες διαστρωματώσεις. Η πολιτική σκηνή φιλοξενεί δεκαετίες τώρα τους ίδιους πρωταγωνιστές και ενώ ο πληθυσμός εμπλουτίζεται, μετακινείται, αλλάζει σύνθεση, ύφος και ανάγκες, τα πολιτικά κόμματα παραμένουν άκαμπτα και αμετακίνητα. Εξωθεσμικοί παράγοντες και οργανώσεις δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνοντας μια ιδιότυπη αναδιανομή του πλούτου με αυτοσχέδιες κοινωνικές παροχές. Θα επιβραδύνουν, άραγε, την επερχόμενη χιονοστιβάδα που ο νεαρός μπλόγκερ εκφράζει χωρίς περιστροφές κάτω από την είδηση «οι αντιεξουσιαστές Ρομπέν των Δασών χτυπούν σε σούπερ μάρκετ του Αγ. Παντελεήμονα»; «Σε λίγα χρόνια δεν θα κλέβουμε για ακτιβισμό αλλά για να ζήσουμε...».
Οι αντιδράσεις είναι, προς το παρόν, μεμονωμένες και δεν συνθέτουν τάση. Η κίνηση μοιάζει μάλλον με ανάδευση. Οσο όμως η φαυλότητα και η αναλγησία αυξάνουν, όσο η δυστυχία και η ανέχεια μεγαλώνουν, τόσο οι πρωτοβουλίες θα αποκτούν ρυθμό, ένταση και σώμα. Η διστακτική επιθυμία εύκολα ματαιώνεται. Η οργή όμως ξεσπάει απρόβλεπτα. Και το κυριότερο, δεν έχει επιστροφή.

Πηγή: Καθημερινή- Μαρία Κατσουνάκη

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Όταν στην αυτοδιοίκηση υπάρχουν άνθρωποι με όραμα και φαντασία...

Ελβετικό θαύμα στη Μαγνησία
Πρόκειται για ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό που κατάφερε μετά από συστηματική προσπάθεια, όχι μόνο να σταθεί όρθιο, αλλά να γίνει πρότυπο ανάπτυξης. Για τη μεγάλη ανατροπή που έρχεται από την Ανάβρα του νομού Μαγνησίας.
Στις δυτικές πλαγιές της Οθρυος, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων και σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την κοντινότερη κωμόπολη (τον Αλμυρό), οι 700 κάτοικοι, όλοι τους κτηνοτρόφοι, απολαμβάνουν εισοδήματα από 30 έως 100 χιλιάδες ευρώ και μια ποιότητα ζωής που μπορεί να συγκριθεί μόνο με την πλούσια Ελβετία.
Εδώ ο κόσμος δεν φεύγει προς τα αστικά κέντρα, αλλά επιστρέφει στο χωριό του.
Με ποσοστό ανεργίας στο μηδέν και με μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη, ο πληθυσμός διπλασιάστηκε μέσα στα τελευταία 15 χρόνια.
Οι υποδομές του υποδειγματικές: Το αιολικό πάρκο, που δίνει έσοδα 100.000 ευρώ ετησίως στην κοινότητα, τα τρία υπερσύγχρονα κτηνοτροφικά πάρκα που στεγάζουν το χειμώνα (όταν η Ανάβρα αποκλείεται από τα χιόνια) 25.000 ζώα, το πρότυπο σφαγείο, που θυμίζει χειρουργείο, το διώροφο πάρκινγκ των 60 θέσεων, το γυμναστήριο με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, το λαογραφικό μουσείο και φυσικά το περιβαλλοντικό-πολιτιστικό πάρκο, έκτασης 240 στρεμμάτων.
Η κοινωνική μέριμνα κατέχει πρώτιστη θέση: νηπιαγωγείο και δημοτικό του «κουτιού», αγροτικό ιατρείο (πάντοτε στελεχωμένο), δωρεάν στέγαση για τους δασκάλους και τους γιατρούς, «Βοήθεια στο σπίτι», σχεδιασμός για γηροκομείο, ακόμα και για πισίνα!
Πoιο είναι άραγε το μυστικό της επιτυχίας; Πώς μια μειονεκτική περιοχή κατάφερε το «θαύμα»;
Η μάχη με τη μιζέρια άρχισε τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν τα ηνία της κοινότητας πήρε ο Δημήτρης Τσουκαλάς, ένας άνθρωπος που άφησε την Αθήνα για να γυρίσει στο χωριό του και να προσφέρει στη γενέτειρά του. Με ένα διάλειμμα 4 χρόνων, είναι από τότε κοινοτάρχης της Ανάβρας.
Η κατάσταση που συνάντησε ήταν απελπιστική. Τα γελάδια, οι χοίροι και τα πρόβατα κυκλοφορούσαν ελεύθερα στο χωριό. Στους χωματόδρομους. Δεν υπήρχε πουθενά άσφαλτος. Το χειμώνα περπατούσες μέσα στη λάσπη, το καλοκαίρι η σκόνη σε έπνιγε.
«Προτεραιότητά μας ήταν η κατασκευή κτηνοτροφικών πάρκων, για να μπει τέλος στην αναρχία που επικρατούσε. Με φως, νερό και σωστή δόμηση, σταβλίζουν τα ζώα τους το χειμώνα. Τους υπόλοιπους μήνες βόσκουν ελεύθερα στα βουνά. Αυτός είναι και ο λόγος που το κρέας τους φημίζεται για την ξεχωριστή γεύση του. Η κτηνοτροφία είναι η πηγή των εισοδημάτων στην Ανάβρα», λέει στο ΕΤ.Κ ο πρόεδρος της κοινότητας.
«Ισως εγώ είμαι ο πιο φτωχός του χωριού, αφού η σύνταξη που παίρνω από τη ΔΕΗ, όπου έφυγα με το βαθμό του επιθεωρητή, κυμαίνεται στα 2.500 ευρώ».

Βάσεις ανάπτυξης

Η πρόοδος συνεχίστηκε με την κατασκευή του σφαγείου βιολογικής γραμμής, το μοναδικό δημόσιο στην Ελλάδα, με πιστοποίηση από τη ΔΗΩ. Ετσι μπήκε τάξη και δημιουργήθηκε η βάση για την ανάπτυξη της βιοκτηνοτροφίας, με συνέπεια οι παραγωγοί να κερδίζουν σημαντικά ποσά από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με χρήματα της οποίας έγιναν οι παραπάνω υποδομές.
Ξύπνιος, σχολαστικός και με όραμα ο πρόεδρος παρακολουθεί ανελλιπώς κάθε κοινοτικό πρόγραμμα και το εκμεταλλεύεται δεόντως. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του, όπως λέει ο ίδιος, είναι ότι κατάφερε να αλλάξει τη νοοτροπία των συγχωριανών του. Στην αρχή έφεραν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά με επιμονή και υπομονή τούς έπεισε.
Τώρα τους καλεί να δημιουργήσουν τυποποιητήρια για τα προϊόντα τους, ώστε να ολοκληρωθεί το φάσμα της βιολογικής παραγωγής.
Η Ανάβρα δεν βάσισε την ανάπτυξή της στο κράτος. Ηθελε έσοδα δικά της. Ετσι, πριν από τρία χρόνια ολοκλήρωσε το έργο του αιολικού πάρκου, με τις 20 ανεμογεννήτριες και ανάδοχο την ισπανική εταιρία Gamesa.

Εσοδα

Το ρεύμα το αγοράζει η ΔΕΗ, ενώ η κοινότητα για τη χρήση του χώρου, που της ανήκει, εισπράττει έως και 100.000 ευρώ το χρόνο.
Υπό δημοπράτηση βρίσκεται και η ανάπτυξη υδροηλεκτρικού εργοστασίου, από το νερό των πηγών της Ανάβρας. Από εκεί θα εισπράττονται άλλες 100.000 ευρώ.
Η επιστροφή στις ρίζες είναι μια σταθερή πολιτική για τον κ. Τσουκαλά. Για να ενισχυθεί κι άλλο ο πληθυσμός, έκανε επέκταση του οικισμού και δίνει οικόπεδα σε άστεγους δημότες στο ? της αντικειμενικής τους αξίας και με αποπληρωμή σε 5 δόσεις.
Μετανάστες σε... ορεινό παράδεισο

«Δεν μας λείπει τίποτα. Εγώ, παρόλο που γεννήθηκα στην Αθήνα, ήρθα στο χωριό των γονιών μου, μόλις γνώρισα εδώ, κατά τη διάρκεια των διακοπών, το σύζυγό μου τον Παναγιώτη. Κάναμε τρία παιδιά. Δουλεύουμε με τον άνδρα μου φροντίζοντας τα 100 γελάδια που έχουμε. Πηγαίνουμε γυμναστήριο, πίνουμε τα τσιπουράκια μας στις 5 ταβέρνες του χωριού και αν θέλουμε νυχτερινή ζωή πεταγόμαστε μέχρι τον Δομοκό ή τον Αλμυρό», λέει στον ΕΤ.Κ η Νίκη Μηλιώνη.
Οι ηλικιωμένοι αισθάνονται ασφάλεια με τη μόνιμη παρουσία της αγροτικής γιατρού. Η Ελένη Τριανταφύλλου δέχεται 8 με 9 άτομα καθημερινά στο ιατρείο. Πήγε στην Ανάβρα στις 5 Αυγούστου και για τους επόμενους 9 μήνες που θα μείνει εκεί νιώθει τυχερή που βρέθηκε σε ένα τόσο φιλικό περιβάλλον. Μάλιστα, δεν επιβαρύνεται από την τσέπη της, γιατί μένει σε διαμέρισμα που της παραχώρησε η κοινότητα (όπως και οι τρεις δάσκαλοι).
Ο Αποστόλης Καπέλος και ο Πολύζος Κανατούλης είναι δυο νέοι κτηνοτρόφοι. Παίκτες στην ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού (Α.Ο. ΟΘΡΥΣ), κάθονται στο καφενείο και συζητούν πώς θα αντιμετωπίσουν τον ΔΟΜΟΚΟ, την ισχυρότερη ομάδα της περιοχής. Περηφανεύονται για την προαγωγή στην Α’ Ερασιτεχνική, αλλά και για τα επιτεύγματα του χωριού τους. «Να πάτε να δείτε το περιβαλλοντικό πάρκο», μας λένε. Συναντάμε έναν παράδεισο. Αιωνόβια πλατάνια, σε μια διαδρομή πέντε χιλιομέτρων, με γεφύρια, παιδικές χαρές, πετρόκτιστη διακόσμηση και με τους λαγούς και τα ελάφια να ξεπετάγονται μέσα από τα ξέφωτα, με φόντο τον υδάτινο κόσμο του Ενιππέα (παραπόταμου του Πηνειού).\
Εδώ κρατάει ακόμα το έθιμο της δρυστέλας , όπου οι νοικοκυραίοι πλένουν ρούχα και χαλιά με τα ορμητικά νερά των πηγών. Μια περιφραγμένη έκταση, συνολικού εμβαδού 240 στρεμμάτων, που αποτελεί ταυτόχρονα και μουσείο παράδοσης. Αλλη μια ευκαιρία για να εισπράττει η κοινότητα έσοδα, καθώς πολλά σχολεία εκδηλώνουν ενδιαφέρον για επίσκεψη και αναμένεται να μπει συμβολικό εισιτήριο για τα έξοδα συντήρησής του.
Το πλέον μεγαλόπνοο σχέδιο, αυτή την περίοδο, είναι η επικείμενη εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης. Με προϋπολογισμό 1.700.000 ευρώ (από ευρωπαϊκά κονδύλια) και με μελέτη από το ΤΕΙ Κοζάνης η Περιφέρεια έχει πει ήδη το «ναι».
Ενας κεντρικός λέβητας θα τοποθετηθεί στο πάνω μέρος του χωριού και από εκεί θα διοχετεύονται υπόγειοι αγωγοί από τους δρόμους της Ανάβρας με καυτό νερό. Το κάθε σπίτι θα συνδέεται με το σύστημα και θα έχει ολόκληρο το χειμώνα ζεστό νερό και θέρμανση, με μια ελάχιστη επιβάρυνση. Θα λειτουργεί με την καύση βιομάζας (κοπριές των ζώων, ξερά φύλλα, άχυρο κ.ά).


Πηγή:Ελεύθερος Τύπος -ΜΠΟΓΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες...


Από σήμερα ισχύει η αναθεωρημένη κοινοτική νομοθεσία που εξασφαλίζει την κατάλληλη συλλογή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την οδηγία ανατίθεται επίσης στους παραγωγούς η ευθύνη διαχείρισης των μπαταριών όταν μετατρέπονται σε απόβλητα. Τα κράτη μέλη όφειλαν το αργότερο μέχρι σήμερα να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τις μπαταρίες, που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2006. Μέχρι στιγμής, επτά κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει στην Επιτροπή εθνική νομοθεσία για την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, κ. Σταύρος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις μπαταρίες αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου να γίνει η Ευρώπη μια κοινωνία ανακύκλωσης. Με τον καθορισμό στόχων συλλογής και με την απαίτηση ανακύκλωσης, η παρούσα νομοθεσία θα συμβάλει στην προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, όπως και στη βελτίωση της βιωσιμότητας της κατανάλωσης και της παραγωγής στην ΕΕ. Όσα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση.»

Θέματα περιβάλλοντος και υγείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μπαταρίες περιέχουν μια σειρά μετάλλων, που είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα μόλυβδος, κάδμιο και υδράργυρος. Με τη συλλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων μπαταριών αποφεύγεται η διάχυση των εν λόγω ουσιών στο περιβάλλον και εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι.

Με τη νέα οδηγία1 αναθεωρείται η οδηγία του 19912 για τις μπαταρίες, η οποία δεν κατόρθωσε να περιορίσει αρκετά τους κινδύνους που συνεπάγονται, ούτε να δημιουργήσει ενιαίο πλαίσιο για τη συλλογή και την ανακύκλωσή τους. Παραδείγματος χάριν, σχεδόν η μία στις δύο «φορητές» μπαταρίες (μικρές, σφραγισμένες μπαταρίες, σε αντιδιαστολή με τις μπαταρίες βιομηχανίας ή αυτοκινήτων) που πωλήθηκαν στην ΕΕ των 15 το 2002 κατέληξε για τελική διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε αποτεφρωτήρες, αντί να ανακυκλωθεί μετά τη χρήση. Το ίδιο συνέβη ακόμη και με μπαταρίες που είχαν συλλεγεί χωριστά στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η αναθεωρημένη οδηγία

Όπως αναφέρεται, σκοπός της αναθεωρημένης οδηγίας είναι να αποφευχθεί η τελική διάθεση των μπαταριών στο περιβάλλον, με την προώθηση της συλλογής και της ανακύκλωσης. Προβλέπονται επίσης περιορισμοί χρήσης ορισμένων βαρέων μετάλλων. Οι βασικές αλλαγές που εισάγονται είναι οι εξής:

– απαιτήσεις για τη συλλογή ή την παραλαβή όλων των τύπων μπαταριών και καθορισμός εθνικών στόχων συλλογής για τις φορητές μπαταρίες. Επιβάλλεται για το 2012 η συλλογή των φορητών μπαταριών που χρησιμοποιούνται ετησίως σε κάθε κράτος μέλος να έχει φθάσει τουλάχιστον στο 25%, και το 2016 στο 45%.

– απαίτηση να ανακυκλώνονται όλες οι μπαταρίες που συλλέγονται (με ενδεχόμενη εξαίρεση τις φορητές μπαταρίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες).

– περιορισμός της χρήσης υδραργύρου σε όλες τις μπαταρίες και της χρήσης καδμίου στις φορητές μπαταρίες.

– απαγόρευση της υγειονομικής ταφής ή της αποτέφρωσης μπαταριών αυτοκινήτων και βιομηχανίας.

– απαίτηση να ανταποκρίνονται οι διαδικασίες ανακύκλωσης διαφόρων τύπων μπαταριών σε συγκεκριμένα επίπεδα απόδοσης.

– απαίτηση, σύμφωνα με την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, να χρηματοδοτούν οι παραγωγοί το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων μπαταριών.

Η καθιέρωση των επιπέδων απόδοσης της ανακύκλωσης είναι καινούργιο στοιχείο στην κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα. Οι σχετικοί με την απόδοση στόχοι θα προωθήσουν την καινοτομία και την εισαγωγή αποτελεσματικότερων διαδικασιών και τεχνολογιών. Εντάσσονται στην «Πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές», που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή στις αρχές τρέχοντος έτους (βλ. IP/08/12).

Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι οι μπαταρίες που έχουν διατεθεί νομίμως στην κοινοτική αγορά μέχρι σήμερα δεν χρειάζεται να αποσυρθούν, ούτε να αλλάξει η σήμανσή τους για να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις.

Εθνικές διατάξεις εφαρμογής

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής, επτά κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει στην Επιτροπή εθνική νομοθεσία για την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, ενώ άλλα τέσσερα την έχουν μεταφέρει εν μέρει. Ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, η Επιτροπή θα αρχίσει αμέσως να αξιολογεί αν η εκάστοτε εθνική νομοθεσία μεταφέρει ορθά τους στόχους της οδηγίας. Η Επιτροπή θα κινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες επί παραβάσει έναντι των κρατών μελών που δεν έχουν ανακοινώσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο, εάν δεν προβούν συντόμως στις κατάλληλες ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩHΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Να αποσυρθεί άμεσα η μήνυση εναντίον της τέως Γενικής Επιθεωρήτριας Περιβάλλοντος κ. Μαργαρίτας Καραβασίλη ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρώντας ότι αποτελεί στην ουσία πολιτική δίωξη προερχόμενη από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (μέσω του νυν Γενικού Επιθεωρητού Περιβάλλοντος), λόγω της ανεξαρτησίας της στην ενσυνείδητη δουλειά της στην υπηρεσία, για όσο καιρό ασκούσε το λειτούργημα της, αλλά και λόγω της κριτικής της για τα προβλήματα ρύπανσης του Ασωπού και άλλων περιοχών.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι τονίζουν ότι αντί να επιβραβεύονται όσοι στη διοίκηση ασκούν ευσυνείδητα τη δουλειά τους, ιδιαίτερα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αντιμετωπίζουν συχνά την δυσφορία, τη δυσμένεια και την εκδικητικότητα των πολιτικών προϊσταμένων τους. Σε μια εποχή που η διαφθορά και η αδιαφάνεια έχουν ξεσηκώσει την κοινωνία, είναι αδιανόητο να παραπέμπεται σε δίκη η κα Μ. Καραβασίλη γνωστή για την επιστημονική αρτιότητα, την ανεξαρτησία της απέναντι στην εξυπηρέτηση διαφόρων σκοπιμοτήτων και την προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος. Η συμπαράστασή μας είναι αυτονόητη και μια ισχυρή ένδειξη ότι δεν θα αφήσουμε όσους και όσες κάνουν ενσυνείδητα τη δουλειά τους στο δημόσιο μόνους απέναντι σε όσους θα έπρεπε να απολογούνται για την αδράνεια, την αδιαφορία ή και την συνενοχή τους στην καταστροφή του περιβάλλοντος.
Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008, στο ΣΤ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας (κτίρια πρώην Σχολής Ευελπίδων), θα γίνει η δίκη της τ. Γενικής Επιθεωρήτριας Περιβάλλοντος κ. Μαργαρίτας Καραβασίλη μετά από μήνυση του κ. Ιωάννη Δερμιτζάκη, που με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αντικατέστησε τον Ιούλιο του 2005 την κ. Καραβασίλη, επειδή αυτή άσκησε κριτική και διατύπωσε τις επιστημονικές της απόψεις για το σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού. Επίσης και γιατί αναφέρθηκε στα αίτια της αντικατάστασής της, πριν από τη λήξη της θητείας της από τον κ. Σουφλιά.
Η αντικατάσταση της κ. Καραβασίλη είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ενώσεων πολιτών, οικολογικών και πολιτικών οργανώσεων, αλλά και δημοσιογραφικό έλεγχο της όλης πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τα προβλήματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Η κριτική της κ. Καραβασίλη για τη μη έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση στο σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης του Ασωπού, αλλά και για τα προβλήματα στο Λαγονήσι και το Λαύριο, από επιχειρηματικές επιδιώξεις με μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά, εξακολουθεί να είναι και σήμερα επίκαιρη, καθώς τα ίδια προβλήματα, δυστυχώς, παραμένουν έντονα.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι η δίκη αυτή είναι πολιτική και δικαίως προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και την κινητοποίηση περιβαλλοντικών φορέων μια και:

- Κρίνεται το συνταγματικό δικαίωμα της κριτικής, ως μέσο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος

- Επιχειρείται η ποινικοποίηση της επιστημονικής γνώμης, αντί να αξιοποιείται για την αφύπνιση της κοινωνίας και της πολιτείας

- Αναδεικνύεται η μεγάλη ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ και της κυβέρνησης (όχι μόνο της τελευταίας) στην υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και την παραβίαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας

- Ελέγχεται η κομματικοποίηση και η διαστρέβλωση της σχέσης Κυβερνητικής Εξουσίας, Δημόσιας Διοίκησης και θεσμικών φορέων, που δεν προάγει τις δημοκρατικές αξίες της ανεξαρτησίας γνώμης, της αυτονομίας στην εφαρμογή της νομοθεσίας, της διαφάνειας και του ελέγχου.

H Γραμματεία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα...

Ποταμοί αυθαιρεσίας...

Ολες οι επιστημονικές μελέτες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Δείχνουν ότι η μόλυνση και η περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν αποτελούν θλιβερό προνόμιο των μεγαλουπόλεων και των βιομηχανικών περιοχών, αλλά αγγίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το σύνολο του φυσικού πλούτου της χώρας. Η αδιαφορία του πληθυσμού για το περιβάλλον συν η αβελτηρία των κυβερνήσεων επί δεκαετίες διαβρώνουν πανέμορφα οικοσυστήματα γύρω από ποτάμια, όπως ο Αλιάκμων και ο Νέστος, για να οδηγηθούν σταδιακά στην καταστροφή.

Μέτρια έως κακή είναι η οικολογική κατάσταση των ποταμών Νέστου, Αξιού και Αλιάκμονα. Λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, φυτοφάρμακα, υποβαθμισμένες όχθες και πηγές από την υπεράντληση συνθέτουν μια απογοητευτική εικόνα. Πρόσφατη οικολογική μελέτη στα νερά των τριών ποταμών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δείχνει τα μεγέθη της επιβάρυνσης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τον αρμόδιο κρατικό φορέα (ο οποίος παραμένει απλός παρατηρητής) για τη λήψη μέτρων εντός και εκτός συνόρων. «Τα περιθώρια για βελτίωση στενεύουν ώς το 2015 καθώς οι υπεύθυνες για την ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων Περιφέρειες ανά την Ελλάδα (με εξαίρεση την Κεντρική για τον Στρυμόνα και την Ανατολική για τον Νέστο) ελάχιστα προχώρησαν το δίκτυο παρακολούθησης για το οποίο η χώρα μας καταδικάστηκε από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια τον περασμένο Ιανουάριο», επισημαίνει η καθηγήτρια του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ κ. Μαρία Λαζαρίδου, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας. Η επιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο κατά την περίοδο υψηλής ροής των υδάτων στους τρεις ποταμούς, από μεταπτυχιακούς φοιτητές του διατμηματικού προγράμματος (Πολυτεχνείου, Γεωλογίας και Βιολογίας) και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν στο 3ο Πανελλήνιο συνέδριο «Περιβάλλον και Υγεία» που διοργανώνει από σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Πανελλήνια Ενωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) σε συνεργασία με το πανεπιστημιακό τμήμα Βιοεπιστημών και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας και υπό την αιγίδα του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.
Ο Αξιός, σύμφωνα με τις δειγματοληψίες σε οκτώ σταθμούς την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου, παρουσιάζει μέτρια οικολογική κατάσταση. Ο διακρατικός ποταμός μήκους 24.615 χλμ. εκ των οποίων τα 21.690 βρίσκονται στη FYROM και μόλις τα 2.925 στο ελληνικό τμήμα, εισέρχεται στη χώρα μας ρυπασμένος. Κατάντη των ελληνικών συνόρων δέχεται επιπλέον την επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα, ενώ υπάρχει έντονη αγροτική δραστηριότητα με υδροβόρες καλλιέργειες και χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Δειγματοληψίες νερού σε 11 σταθμούς στο ελληνικό τμήμα του ποταμού Νέστου έδειξαν τιμές μικρότερες των ορίων που ορίζει η οδηγία 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό. Η ποιότητα του νερού στον κύριο ρου του ποταμού βρέθηκε κυρίως κακή ενώ στους παραποτάμιους σταθμούς πολύ καλή ή καλή. Η ποιότητα των νερών στον ποταμό Αλιάκμονα μήκους 7.133,87 χλμ. στη δυτική Μακεδονία, με εξαίρεση τα θετικά αποτελέσματα δύο σταθμών, βρέθηκε κακή έως μέτρια. «Η κατάσταση μπορεί να είναι αναστρέψιμη», επισημαίνει η κ. Λαζαρίδου, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου. «Αρκεί η χώρα μας να συμμορφωθεί έγκαιρα τόσο στις ευρωπαϊκές οδηγίες όσο και στην ελληνική νομοθεσία για την παρακολούθηση των ποταμών καθώς απώτερος στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι όλες οι χώρες της Ε.Ε. να έχουν επιτύχει την καλή κατάσταση των υδάτων τους μέχρι το 2015».

Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι ότι λείπει η τεχνογνωσία προστασίας αυτών των πολύτιμων οικοσυστημάτων. Υπάρχει η ευρωπαϊκή εμπειρία, η οποία μάλιστα μας επιβάλλεται με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η διαρκής καθυστέρηση, όμως, εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου με την υιοθέτηση αυτών των οδηγιών έχει ως αποτέλεσμα ανεπανόρθωτες καταστροφές.

Προς το παρόν όλα είναι αντιστρέψιμα. Οι ζημιές, ειδικά σε περιοχές που τις θεωρούμε ακόμη παρθένες, μπορεί να διογκώνονται κάθε μέρα αλλά παραμένουν μικρές. Γι’ αυτό η ελληνική πολιτεία οφείλει να κινηθεί ταχύτατα. Πρέπει να ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία όλες τις κοινοτικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος και να επιβάλλει την εφαρμογή τους αυστηρά. Ετσι θα διασώσουμε τον μεγάλο πλούτο που όλοι κατέχουμε, το φυσικό μας περιβάλλον.

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΔΕΗ έγινε κερδοσκοπική και χαρατσώνει τους καταναλωτές...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενώσεων Καταναλωτών:

ΒΙΟΖΩ, ΙΝΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΙΝΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΝΕΟ ΙΝΚΑ

Απαίτησαν να μη συζητηθεί η συλλογική αγωγή των καταναλωτικών οργανώσεων ενάντια στις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος

Οι Μάσκες έπεσαν

Η ΔΕΗ έγινε κερδοσκοπική και χαρατσώνει τους καταναλωτές

Παρέμβαση υπέρ της κερδοσκοπικής ΔΕΗ Α.Ε. έκανε την περασμένη Δευτέρα το Ελληνικό Δημόσιο στο δικαστήριο, που συζητούσε την συλλογική αγωγή τεσσάρων καταναλωτικών Ενώσεων ενάντια στην ληστρική αύξηση κατά 30% που επέβαλε η ΔΕΗ στους καταναλωτές του ηλεκτρικού ρεύματος την τελευταία περίοδο.
Αυτό απόδειξε πια περίτρανα ότι παρά την «ιδιωτικοποίηση» της ΔΕΗ, το κράτος παρεμβαίνει δυναμικά για να ωθήσει κερδοσκοπικά την πάλαι ποτέ κοινωνικού χαρακτήρα εταιρεία.
Με την δικαιολογία της αύξησης της τιμής του πετρελαίου κράτος και ΔΕΗ προχώρησαν σε χρεώσεις, οι οποίες είναι υπέρογκες και δυσβάσταχτες για τα ελληνικά νοικοκυριά, που ήδη βάλλονται από μαζικές αυξήσεις παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων.
Όμως η συμμετοχή του πετρελαίου στο κόστος της ΔΕΗ είναι πολύ μικρή και δεν συνάδει με την κινητικότητα των ιδιωτών που δημιουργούν κερδοφόρες μονάδες με υδρογονάνθρακες, παρά την πολύ χαμηλή τιμή κάτω του κόστους, που αγοράζουν οι μεγάλοι καταναλωτές το ρεύμα από την ΔΕΗ.
Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο από την ελάχιστη ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Ποιοί είναι οι πραγματικοί λόγοι;
Αυτοί οι ιδιώτες παραγωγοί ενέργειας, παρά το μικρό τους κόστος, θέλουν μεγάλη τιμή πώλησης για να έχουν και μεγάλα κέρδη. Δεν μπορούν όμως να το πετύχουν με την ΔΕΗ κοινωνική, μια και σήμερα σχεδόν μονοπωλεί την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Θέλουν την ΔΕΗ κερδοσκοπική. Θέλουν την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος να την πραγματοποιήσει η ΔΕΗ, η αγαπημένη εταιρεία των ελλήνων καταναλωτών, πριν πωληθεί.
Αυτό όμως είναι απαράδεκτο από μια εταιρεία που μονοπωλιακά διαμορφώνει τις τιμές ενός βασικού κοινωνικού αγαθού και από τους κρατικούς φορείς που την καθοδηγούν. Οι ίδιοι φορείς κρατούν με ευλάβεια σε πολύ χαμηλά επίπεδα τις αυξήσεις των εισοδημάτων των καταναλωτών.
Δεν μπορούμε άλλο να υπομείνουμε τις αυξήσεις των τιμών και την καθίζηση των εισοδημάτων μας!

Απαιτούμε:

√ Να αποσυνδεθούν άμεσα οι αυξήσεις στην τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ από το πετρέλαιο στους οικιακούς καταναλωτές, στους αγρότες και στους βιοτέχνες. Να αρθούν αυτές που έγιναν από την 1/12/2007. Να αυξηθεί η τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στους μεγάλους καταναλωτές πάνω από το κόστος παραγωγής του.

√ Οι ετήσιες αυξήσεις της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ στους οικιακούς καταναλωτές, στους αγρότες και στους βιοτέχνες, να μην ξεπερνούν τον πληθωρισμό.

√ Να αναπτυχθεί με πιό εντατικούς ρυθμούς η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την ΔΕΗ. Να δοθούν επιπλέον κίνητρα γι’ αυτό από την πολιτεία

√ Να επιδοτηθεί κατά 50% στα κτίρια η εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Να μειωθεί σε 4,5% ο ΦΠΑ όλων των μηχανημάτων και εξαρτημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

√ Να υποχρεωθούν όλα τα νέα κτίρια να παράγουν και να αυτοκαταναλώνουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Καλούμε όλους τους καταναλωτές σε εγρήγορση στις 20 Οκτωβρίου 2008, που θα γίνει ξανά το δικαστήριο.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Οι Ενώσεις Καταναλωτών:
ΒΙΟΖΩ

ΙΝΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΝΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΕΟ ΙΝΚΑ

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Σύντομα συνέχεια στο σίριαλ της διαμάχης ΔΕΗ -Ε.Ε. για το λιγνίτη...


Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συνεχίζεται η διαμάχη της ΔΕΗ με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το θέμα του λιγνίτη. Η ΔΕΗ έχει ασκήσει έφεση στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο κατά της απόφασης της Κομισιόν που την υποχρεώνει να εκχωρήσει λιγνιτική ισχύ σε ιδιώτες, προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού.
Σαν αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει παράταση για την υποβολή της δικής της απάντησης (αναμένεται σύντομα) στις ενστάσεις της ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ότι η απόφαση της Κομισιόν στηρίζεται σε στοιχεία του 2006, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς.
Η ΔΕΗ επικαλείται επίσης το Πρωτόκολλο του Κιότο για να υποστηρίξει ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό για τη χώρα μας, καθιστούν μη ανταγωνιστικό το λιγνίτη έναντι των άλλων καυσίμων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον επενδυτικό ενδιαφέρον για τα λιγνιτικά κοιτάσματα. Για την άσκηση της έφεσης η ΔΕΗ συνεργάστηκε με το δικηγορικό γραφείο Howrey που είχε χειριστεί και την υπόθεση της Ολυμπιακής για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου. Η απόφαση της Ε.Ε. είχε στηριχθεί σε μακρόχρονη έρευνα που διετέλεσε η ίδια, έπειτα από προσφυγή ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, το 2003.
Eκτοτε ωστόσο πολλά έχουν αλλάξει σε ότι αφορά στην ανταγωνιστικότητα των καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή. Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σχετικά με τον περιορισμό των αερίων ρύπων, που αντιστρατεύονται το οικονομικό πλεονέκτημα, τόσο του λιγνίτη, όσο και του λιθάνθρακα, έναντι του φυσικού αέριου.
Η Ε.Ε. μέσω της απόφασής της καλούσε τη ΔΕΗ να παραχωρήσει το 40% των λιγνιτικών της σταθμών μαζί με τα αντίστοιχα κοιτάσματα λιγνίτη σε ανταγωνιστές της ή εναλλακτικά να εκχωρήσει λιγνιτική ισχύ σε ποσοστό κόστους. Ζητούσε παράλληλα να αποκλειστεί η ΔΕΗ από διαγωνισμούς για εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων λιγνίτη.

Ο Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση ΔΕΗ Α.Ε για απαλλοτριώσεις οικισμών...

Πηγή: http://dimypsilanti.blogspot.com/2008/09/18-2008.html

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Στεγνώνει η λίμνη Βεγορίτιδα...


Η λίμνη Βεγορίτιδα ανάμεσα στη Φλώρινα και την Πέλλα αργοπεθαίνει, καθώς η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει κατά δύο τρίτα. Μάλιστα, εκεί που κάποτε έφθανε το νερό, σήμερα παρκάρουν αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τους ψαράδες της λίμνης κάποτε υπήρχαν 60 βάρκες. Σήμερα έχουν απομείνει μόλις 10 από αυτές και ως επί το πλείστον τις χρησιμοποιούν μόνο οι παλιοί, καθώς νέοι ψαράδες δεν υπάρχουν. Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, αν και ο χειμώνας ήταν άνυδρος και χωρίς χιονοπτώσεις, η μεγάλη ζημιά οφείλεται κυρίως, στις ανεξέλεγκτες αρδεύσεις που γίνονται από αγρότες( 1.000 και πλέον παράνομες γεωτρήσεις στην περιοχή έχουν δώσει τη χαριστική βολή στη λίμνη που έχει χάσει σχεδόν το 90% του συνολικού της όγκου)καθώς και στη τροφοδοσία του ΑΗΣ Αμυνταίου της ΔΕΗ μέχρι το 1997 με 20 κυβικά μέτρα νερού το έτος.
Οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από την Βεγορίτιδα λίμνη ζητούν βοήθεια. Δεν είναι δυνατόν σε άλλες χώρες να δημιουργούν τεχνητές λίμνες και στην Ελλάδα να τις αφήνουν να ξεραίνονται, λένε. Κάνουν έκκληση για να σωθεί η λίμνη έστω και τώρα, που το βάθος της λένε, δεν ξεπερνά το 1 μέτρο.
Η λίμνη Βεγορίτιδα ήταν μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα και τώρα οι αφού εκμεταλεύτηκαν όσο περισσότερο μπορούσαν,την έχουν παρατήσει στην τύχη της.

Διαβάστε περισσότερα...

Αναβολή της δίκης για την κατάληψη στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης...

Για τις 9 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη των εννέα κατοίκων του Δ.Δ Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ελλησπόντου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στις αρχές του καλοκαιριού μετά από επεισόδια που προκλήθηκαν στην Βόρεια πύλη του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ την περίοδο των καταλήψεων. Τα εννέα άτομα αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για εξύβριση και αντίσταση κατά της αρχής, απλής σωματικής βλάβης, παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω απουσίας ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης με αποτέλεσμα το δικαστήριο να αναβάλει την εκδίκαση για το ενιαίο της κρίσης. Σε δηλώσεις του ο τέως Πρόεδρος του ΣΥΝ κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος που ήταν και ένας εκ των συνηγόρων των κατηγορουμένων υπογράμμισε ότι η υπόθεση έχει στοιχεία παραλόγου από την στιγμή που διώκονται ποινικά άνθρωποι που διεκδικούν το δικαίωμα στην εργασία και το καθαρό περιβάλλον και η ΔΕΗ απαιτεί αποζημίωση 24 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία «προφανώς της λείπουν από τον ισολογισμό». Από την πλευρά του ένας εκ των κατηγορουμένων και Πρόεδρος του συλλόγου για την καταπολέμηση της ανεργίας και της ανάπτυξης της περιοχής Αγίου Δημητρίου Ρυακίου Ηλίας Τενζογλίδης σημείωσε ότι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου για συμπαράσταση από πολλούς φορείς και κόμματα, για ένα θέμα που δεν είναι προσωπικό άλλα αφορά όλη την κοινωνία. Στη δίκη παραβρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής Τρικάλων του ΚΚΕ κ. Αχιλλέας Καταρντζής, ο Νομάρχης Κοζάνης κ. Γιώργος Δακής, ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, Δήμαρχοι της περιοχής υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΕΗ καθώς και αρκετοί κάτοικοι.

Πηγή: Έρα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Πανό και συνθήματα στην Έκθεση...


Η παράσταση διαμαρτυρίας μελών του Συλλόγου για την Καταπολέμηση της Ανεργίας και την Ανάπτυξη Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου έκλεψε την παράσταση στην διάρκεια των εγκαινίων της 25ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης στα Κοίλα, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αμέσως μόλις ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των επισήμων, τα μέλη του Συλλόγου άνοιξαν ένα πανό και φώναξαν συνθήματα κατά της ΔΕΗ, με αφορμή το γνωστό ζήτημα των προσλήψεων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά και την αυριανή δίκη κατοίκων της περιοχής για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους.

Παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Βλάχου, αλλά και σχεδόν σύσσωμης της τοπικής πολιτικής ηγεσίας, τα μέλη του Συλλόγου φώναζαν συνθήματα και την ώρα κοπής της κορδέλας των εγκαινίων, προκαλώντας μια έκδηλη αμηχανία στους παρευρισκόμενους. Παράλληλα, αμέσως μετά, οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου και του Ρυακίου, πάντα ειρηνικά, προχώρησαν σε μια ολιγόλεπτη κατάληψη του περιπτέρου της ΔΕΗ και στη συνέχεια αποχώρησαν. Το σχετικό δελτίο Τύπου του Συλλόγου, που διανεμήθηκε στους επισκέπτες της Έκθεσης των Κοίλων, έχει ως εξής:
«Σύλλογος για την Καταπολέμηση της Ανεργίας και για την Ανάπτυξη της Περιοχής ΑΓ. Δημητρίου-Ρυακίου: Καλούνται όλοι οι ενεργοί πολίτες να συμπαρασταθούν στη δική παρωδία την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.
Η ανυπαρξία της πολιτείας και η αδιαφορία της ΔΕΗ Α.Ε. στα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας των δραστηριοτήτων της, μας οδήγησαν να διεκδικήσουμε ότι δεκαετίες τώρα στερούμαστε, ότι δεκαετίες πριν όφειλαν να είχαν κάνει …
-ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ των κινητοποιήσεων μας είναι οι ίδιοι, πολιτεία και διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε γιατί εύκολα υπόσχονται ,εύκολα δεσμεύονται και εύκολα ξεχνούν, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο ώστε να φιμώσουν οποίο δίκαιο αίτημα.
-Ενέργειες όπως οι διώξεις από τις 2-2-2007 και 7-7-2007 όπου κατηγορούνται 70 και πλέον κάτοικοι, γείτονες των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε (ορυχεία-ΑΗΣ), εισαγγελικές και αστυνομικές παρεμβάσεις (ΜΑΤ), εξώδικα, αγωγή 24 εκατομμυρίων ευρώ, ξυλοδαρμοί και συλλήψεις 9 αγωνιστών στις 02-05-2008 όχι μόνο δεν δίνουν λύσεις αλλά δημιουργούν και αλλά στα ήδη υπάρχοντα πολλών ετών προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περιοχή μας πρέπει να την θυσιάσουν η να την εξαφανίσουν από τον χάρτη χάριν της ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που κανείς δεν εξηγεί περί τινός πρόκειται και υπέρ ποιού. Προφανώς πρόκειται για ανάπτυξη των κερδών των αφεντικών και των εταιριών.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Καλούνται όλοι οι ενεργοί πολίτες να συμπαρασταθούν στη δική παρωδία αυτών που τόλμησαν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα (αξιοκρατία , ισονομία ,ποιότητα ζωής),ζητώντας να δικαστούν οι πραγματικοί ένοχοι (ΔΕΗ Α.Ε.)

ΧΤΥΠΗΣΤΕ–ΜΗΝΥΣΤΕ- ΔΙΚΑΣΤΕ-ΦΥΛΑΚΙΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΙΟ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΙΩΠΗ- ΑΠΡΑΞΙΑ-ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ».

Πηγή: Πρωινός Λόγος-Παναγιώτης Πλιάτσιος

Διαβάστε περισσότερα...

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΕΝΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ...


Κύμα συμπαράστασης από φορείς και κόμματα. Συνήγορος υπεράσπισης ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΝ, Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Εννιά κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου θα καθίσουν την επόμενη εβδομάδα στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τη συμμετοχή τους στην πολυήμερη κινητοποίηση και κατάληψη των ταινιοδρόμων της ΔΕΗ το περασμένο καλοκαίρι, διεκδικώντας μαζί με άλλους συγχωριανούς τους και κατοίκους του Ρυακίου, προσλήψεις ανέργων της περιοχής στη ΔΕΗ και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
Η δίκη έχει προγραμματιστεί να γίνει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στο τριμελές πλημμελειοδικείο Κοζάνης, ενώ την ίδια ημέρα οι κάτοικοι των δύο χωριών έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο δικαστικό μέγαρο της Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες την υπεράσπιση των κατηγορουμένων κατοίκων έχει αναλάβει ο επιφανής νομικός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΝ, Νίκος Κωνσταντόπουλος, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφερε νομική κάλυψη από την πρώτη στιγμή στους διωκόμενους κατοίκους. Το θέμα «έκλεισε» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο νομό Κοζάνης του πρόεδρου του ΣΥΝ. Ο Αλέξης Τσίπρας που επισκέφτηκε τον Άγιο Δημήτριο, διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον δικαστικό αγώνα των διωκόμενων κατοίκων και θα διαθέσει έναν επιφανή νομικό για τη νομική τους υπεράσπιση». Τα δύο ονόματα που συζητήθηκαν να έρθουν ήταν αυτά του Νίκου Κωνσταντόπουλου και Φώτη Κουβέλη. Επειδή ο δεύτερος έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις στη Βουλή, τους κατηγορούμενους θα εκπροσωπήσει τελικώς ο Ν. Κωνσταντόπουλος.
Υπενθυμίζεται ότι οι εννιά κατηγορούμενοι είναι οι: Ηλίας Τεντζογλίδης, Θωμάς Τεντζογλίδης, Δημήτρης Τεντζογλίδης, Αναστάσιος Τεντζογλίδης, Δημήτρης Σοπογλίδης, Παναγιώτης Καζαντζίδης, Γιώργος Καζαντζίδης, Παρασκευάς Σισμανίδης και ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος του δήμου Ελλησπόντου, Μιχάλης Πασχαλίδης. Οι κατηγορούμενοι συνελλήφθησαν στις 2 Ιουνίου 2008, ημέρα κατά την οποία ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με την επέμβασή τους απώθησαν τους καταληψίες από τους ταινιοδρόμους και έθεσαν τέρμα στον μεγαλειώδη αγώνα των κατοίκων που διήρκησε πάνω από είκοσι ημέρες. Οι κατηγορίες με τις οποίες παραπέμπονται σε δίκη, είναι: παρακώλυση κοινωφελών εγκαταστάσεων και διατάραξη κοινής ησυχίας, Συγχρόνως κάποιοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της αντίστασης κατά της αρχής και της πρόκλησης μικρών σωματικών βλαβών.
Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι εδώ και μήνες επιχειρείται ένα «κλίμα τρομοκρατίας» με «τη συνεχή παρουσία αστυνομικών της ασφάλειας στα χωριά μας», ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται σύμφωνα με τον Ηλία Τεντζογλίδη, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης από οδηγό τουριστικού λεωφορείου, που προορίζονταν για τον Άγιο Δημήτριο, προκειμένου να μεταφέρει τους κατοίκους στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης την ημέρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πάντως, οι κάτοικοι αγανακτισμένοι καταγγέλλουν ότι «με δικαστικές διώξεις τα προβλήματα των δημοτών και ανέργων του Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου δεν λύνονται», ενώ προσθέτουν ότι «σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τον μεγαλειώδη αγώνα μας και την κατάληψη δεν λύθηκε ούτε το θέμα των προσλήψεων στη ΔΕΗ, ούτε το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα». Ο Σύλλογος Ανέργων και Ανάπτυξης των περιοχών Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου, με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής να πάρουν μαζικά μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου μπροστά στο δικαστικό μέγαρο Κοζάνης.
Η συμπαράσταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης θεωρείται δεδομένη, καθώς στη συγκέντρωση θα παραβρίσκονται - σύμφωνα με πληροφορίες - βουλευτές του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το δικό του παρόν θα δώσει και ο βουλευτής του Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Αθανασιάδης, ο οποίος θα είναι μάρτυρας υπεράσπισης των κατηγορουμένων κατοίκων.

Πηγή: Πτολεμαίος-Χρήστος Βήττας

Διαβάστε περισσότερα...

Aνακοίνωση Συλλόγου Πληττόμενων Μαυροπηγής...


Εδώ και ένα μήνα οι κάτοικοι του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ καλούνται να απαντήσουν σ' ένα ερωτηματολόγιο που κατάρτησε ο ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ σχετικά με τις περιοχές που προτείνει για την μετεγκατάσταση τους (Ασβεστόπετρα, Κουρί, άλλες).Οι κάτοικοι αναρωτιούνται: Πώς θα αξιοποιηθεί από τη δημοτική αρχή το ερωτηματολόγιο αυτό;

• Αποσκοπεί στο να διερευνήσει απλώς τις διαθέσεις και τις ανάγκες των κατοίκων ή η δημοτική αρχή θα το εκλάβει ως δημοψήφισμα για την επιλογή του τόπου μετεγκατάστασης του οικισμού;
• Εάν η δημοτική αρχή το θεωρεί ως δημοψήφισμα γιατί δεν συμπεριέλαβε στο ερωτηματολόγιο και τις περιοχές που προτείνονται από άλλους Δήμους;
• Θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του ερωτηματολογίου οι Μαζικοί Φορείς του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροπηγής και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι Δήμοι;
• Η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι οι κάτοικοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις προτεινόμενες περιοχές μετεγκατάστασης και όλες τις διαδικασίες;
• Γιατί δεν προχώρησε η Δημοτική Αρχή στην παρουσίαση της επιστημονικής-τεχνικής αξιολόγησης από μέρους της ΑΝ.ΚΟ. όπως ζητήθηκε από το σύλλογο πληττομένων και πραγματοποιήθηκε σε όμορους Δήμους (Ποντοκώμη);
• Εάν η Δημοτική Αρχή προσδώσει στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χαρακτήρα δημοψηφίσματος θεωρεί ότι ο τρόπος που πραγματοποιείται διασφαλίζει τις δημοκρατικές αρχές ενός δημοψηφίσματος (διαφάνεια-ενημέρωση-συμμετοχή-απόρρητο κ.ά.)
Υπενθυμίζουμε ότι το Δημοτικό Διαμέρισμα Ποντοκώμης που αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα προχώρησε στην διεξαγωγή δημοψηφίσματος τηρώντας όλες τις τυπικές διαδικασίες παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων, κάλπη και με δικαίωμα ψήφου όλων των εγγεγραμμένων κατοίκων στους εκλογικούς καταλόγους. Τι απαντά σε αυτά η Δημοτική Αρχή ΠτολεμαΤδας;
Πώς αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των κατοίκων της Μαυροπηγής μήπως υποστούν τις ταλαιπωρίες και τις καθυστερήσεις του Κομάνου; Ποια είναι η θέση του εμπορικού κόσμου για το θέμα αυτό;
Τι προτείνει η δημοτική αρχή σχετικά με τα εξώδικα που απέστειλε η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και ζητά την απομάκρυνση των κατοίκων από τα κτήματα τους; Ή μήπως δεν την αφορά το ζήτημα;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ «Η ΜΑΥΡΗ ΠΗΓΗ»

Διαβάστε περισσότερα...

Ήταν στραβό το κλίμα…

“…Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό της ΔΕΗ, το α’ εξάμηνο του 2008 έκλεισε με ζημίες ρεκόρ ύψους 111,8 εκατ. € για την εταιρία. Οι μισές από τις ζημίες αυτές προέρχονται από την επιβάρυνση με 56,9 εκατ. ευρώ για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αφού παρά τη μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη λόγω των παρατεταμένων απεργιών, η ΔΕΗ συνέχισε να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα.…” Πηγή http://www.greenpeace.org/greece/news/future-black

“…Tα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 32 ευρωπαϊκές πόλεις έδειξαν το χειρότερο: Aν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα κυρίως σε ό,τι αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια θα χάνει τη ζωή της κάθε χρόνο... μια πόλη ίση με την Πάτρα! H κατάσταση εκτιμάται ως χειρότερη για τις Mεσογειακές χώρες λόγω του ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση «μπολιάζεται» με τις αυξημένες θερμοκρασίες και τους καύσωνες. Mάλιστα στην Aθήνα και στο διάστημα 1987-2004 οι καύσωνες προκάλεσαν 10% αύξηση των θανάτων τις ημέρες με χαμηλά επίπεδα όζοντος και κατά 13,2% τις ημέρες που το όζον ξεπέρασε τα επιτρεπόμενα όρια! http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13148&subid=2&tag=9502&pubid=3125122

Είναι παράλογα αφύσικο να αναμένουμε από το μέσο πολίτη να είναι νομοταγής, ή κοινωνικά δίκαιος, και εν τέλει συνειδητοποιημένα ενταγμένος στο σύστημα αξιών ενός οργανωμένου κράτους, όταν η συμπεριφορά των εθνικών φορέων και των αξιωματούχων τους είναι ηθικά/πολιτικά τουλάχιστον ερευνητέα. Ματαιοπονούμε και καταγελαζόμαστε.

Κάθε συνθήκη που γεννά στον φιλήσυχο νοικοκύρη υποψίες, που προκαλεί αντιδράσεις, που καλλιεργεί αναπάντητες απορίες και αντιθέσεις, γίνεται καταλύτης και φτάνει να αποσυνθέτει τις προσπάθειες αλλά και να υπονομεύει διαλυτικά την εξέλιξη. Βλέπει τους μεγατόνους των ατμών παρέα με τις αιθάλες των τσιμινιέρων και τρομάζει, ριγεί αλλά σιωπά ανήμπορος και μικρός, χάνει το θάρρος και εισέρχεται στον βολικό συλλογισμό του εξαναγκασμένου ωχαδερφισμού. Η συντεταγμένη πολιτεία καταντά ανέκδοτο στην μύχια σκέψη του, ένα ανυπόληπτο ξένο άθυρμα για το οποίο δεν του καίγεται καρφί. Ο πολίτης παγιδεύεται στο γαϊτανάκι του αναχρονισμού και της ταπεινωτικής ευτέλειας, θεωρεί όλα τα κέρματα ως αμελητέα ψιλά και προτιμά την τηλεορασική δημοκρατία, παύει αγανακτισμένος να προσπαθεί και να ελπίζει, φοροαποφεύγει και διπλοπαρκάρει, αδιάλλακτα αρνείται να κάνει οικονομία στο νερό, θεωρεί ισοπεδωτικά πάντες τους διοικούντες ελεεινούς ενώ τους καταφερτζήδες ήρωες. Βωμολοχεί πως δεν θα γίνουμε ποτέ κράτος, κι ανάβει τσιγάρο μπαίνοντας στη δημόσια υπηρεσία όπου καπνίζουν οι μισοί υπάλληλοι...

Η αφορμή για τις παρούσες σκέψεις ξαναδόθηκε από την εικόνα των φουγάρων της ΔΕΗ πίσω από τη θέση Πλαλίστρα, δυτικά του χιονοδρομικού μας σε άμεση γειτνίαση. Δεν υπάρχει βεβαίως καμία επιστημονική μελέτη που να συνδέει την ελλιπή χιόνωση στο Σέλι των τελευταίων ετών, με τη λειτουργία των δύο ατμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ στο μαλακό υπογάστριο του Βερμίου. Ούτε τούτη η κουβέντα γίνεται για το νομιμοφανές, για το φαίνεσθαι, και για την άρτια συσκευασία της νομιμότητας, δεν θα αντιδικήσουμε για τέτοια γνωστά. Κανείς δεν αντιλέγει ότι η καλή μας γείτονας ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και στον Άγιο Δημήτριο τηρεί (μάλλον) τους νόμους, και τις οδηγίες (μάλλον) της Ε.Ε. Έχουμε όμως πάντα δικαίωμα να θίγουμε το διττό ζήτημα : εκείνο της πολιτικής ηθικής και εκείνο της αρχής της παραδειγματικότητας.

Το πολιτικά ανήθικο δεν είναι και κατ΄ ανάγκην παράνομο : Η αλαζονική ειρωνεία ή το λουδοβίκειο ύφος για παράδειγμα, ουδέποτε τιμωρούνταν όσο κι αν προκαλούσε. Ομοίως στα νομικά, η παραγραφή του δικαιώματος του γείτονα είναι νομιμότατος λόγος πλουτισμού, να του πάρω δηλαδή την περιουσία. Τέτοια όμως καταφύγια είναι ηθικά ανεπίτρεπτα, απαράδεκτα -τελεία και παύλα, για όποιον χειρίζεται δημόσια εξουσία, για όποιον διακονεί την αρχή. Επιτέλους άνθρωποι διοικούν τη ΔΕΗ, έχουν αφετηρία και τέλος κάποιες προσωπικότητες, το κράτος έλεγε ο Αϊνστάιν είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος.

Πριν από καμιά πενηνταριά χρόνια, μπορεί η Ελλάδα να ήταν ψωροκώσταινα και εν πολλοίς αναλφάβητη ωστόσο η ηθικοπολιτική αρετή ανθούσε. Όσοι κάθονταν στην εξέδρα της 28ης Οκτωβρίου ή εκκλησιάζονταν στο δικό τους στασίδι, με τη ρεπούμπλικα υπό μάλης και τη μονόχρωμη γραβάτα γνώριζαν ότι δεν είχαν μόνο δικαιώματα. Τηρούσαν όλα τα προσχήματα, απαντούσαν και νοιάζονταν για τους συγχωριανούς τους. Ο παπάς, ο δάσκαλος, ο χωροφύλακας, η μαμή, ο ειρηνοδίκης, ο κοινοτάρχης. Οι δημόσιες αρχές είχαν τιμές αλλά είχαν και λόγο. Σήμερα εμείς οι ραγιαδισμένοι της παγκοσμιοποίησης χαθήκαμε στην ανωνυμία, υποταχθήκαμε αμαχητί στους κολοσσούς, κλίναμε τον αυχένα στη μοναξιά της κινητής τηλεφωνίας, πιάσαμε τους καναπέδες και οι ταγοί μάς νύσταξαν από την απραξία τους, την προβλεψιμότητά τους, το πλαστικοποιημένο βλέμμα καθώς κοιτούν την κρεατομηχανή του κιμά να αλέθει τις ψυχές μας στους βωμούς των οικονομικών δεικτών. Λίγοι πια, ελάχιστοι έμειναν να αναρωτιούνται πόσο πολιτικά ηθικό είναι όταν αρκεί ο όγκος σου ως ΔΕΗ, το απυρόβλητο μονοπώλιο και το τυρί στη φάκα της τεχνολογικής προόδου για να αρνείσαι να δεχθείς τους προβληματισμούς τόσων ανθρώπων και να τους θεωρείς …ατμό.

Όταν βοά ο πλανήτης για ασυλλόγιστες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όταν το πλανητικό κλίμα στενάζει από το λιώσιμο των πάγων, όταν οι ωκεανοί γιγαντώνονται καθώς η ερημοποίηση της Αφρικής εξαπλώνεται δραματικά, δεν μπορούν οι ελλαδικοί δημόσιοι οργανισμοί όπως η ΔΕΗ να αρκούνται στη νομιμότητα των αριθμών και των διατάξεων. Καθώς στο πετσί της καθημερινότητάς μας πια νιώθουμε υπό ξηροστομία τις καιρικές αλλαγές είναι αδιανόητο να μηρυκάζουμε την αλήθεια και να υποδυόμαστε τους καθωσπρέπει. Μια απάντηση περιμένουμε, μια έρευνα, χιλιάδες τα αυτοκίνητά μας περνούν δίπλα στους μυθικούς σας δράκους και τρέμουν τα ποδάρια μας στο γκάζι να ροβολήσουμε με μιαν ανάσα τον κατήφορο. Παιδιά μεγαλώνουμε, στην Ελλάδα ζούμε

Δώστε πληροφορίες κύριοι της ΔΕΗ, σκύψτε να ακούσετε, η Ποντοκώμη ξεσηκώθηκε, το Σέλι αντιδρά, η επιστημονική κοινότητα σφίγγει προβληματισμένη τα χείλη… Εσείς, οι άνθρωποι που διοικείτε τέτοιους δημόσιους οργανισμούς, μην στρουθοκαμηλίζετε, το να βαριακούει κανείς σε τέτοιους αλαλαγμούς δεν είναι παράνομο, είναι όμως σαφώς ηθικοπολιτικά κατακριτέο μετά ψόγων. Σεις πρέπει να δίδετε πρώτοι το έναυσμα για αλλαγή των συμπεριφορών των πολιτών, να ματώνετε έμπρακτα για να μας πείσετε, να καταστείτε διαπρύσιοι κήρυκες με το δια βίου υπόδειγμά σας. Η αρχή της παραδειγματικότητας στη φιλοσοφία του δικαίου επιβάλλει πρώτιστα σε όσους νηματοκινούν τις δημόσιες υπηρεσίες να ξεσηκωθούν πανηγυρικά στις λεωφόρους προστασίας του πολίτη, να προνοούν και να θυσιάζονται, να φθάνουν υποστηρικτικά προλαβαίνοντας ακόμη - ακόμη και τις βασανιστικές σκέψεις των πολιτών.

Αν ο άνθρωπος δεν είναι το επίκεντρό μας, τότε κάπου πήγαν χαμένα τα μεταπτυχιακά κι οι θυσίες των γονιών μας να μορφωθούμε. Ποιο το όφελος από τα ντοκτορά, τις εκλογικές νίκες, την άριστη χρήση του autocad και τη λιμουζίνα με το gps όταν στην ερώτηση “Παιδική χαρά ή Λιγνιτωρυχείο?” μας παίρνει περισσότερο από ένα millisecond να απαντήσουμε, κι ακόμα αγκομαχάμε μπρος στο ψευτοδίλημμα. Η αποστολή είναι μία και δεν χρειάζεται ούτε εξεζητημένη γνώση, ούτε περίσσευμα γενναιότητας : Να προφυλάσσεται η υγεία και το μέλλον κάθε συνανθρώπου, να του διασκεδάζονται η αμφισβήτηση, η καχυποψία, η αγωνία. Να του δείξει, πρώτος ο κρατικός λειτουργός, λεύτερους δρόμους δράσης και δημιουργίας, να του καλλιεργήσει το κοινωνικό φρόνημα, το αμοιβαίο συμφέρον και την αξία της κοινής συνεισφοράς, να ξαναπιστέψει στην πατρίδα και στους ηγέτες της, στην αξία να τυραννιόμαστε ο καθένας για το λιθαράκι μας, για μια ρίζα δενδρολίβανο, για ένα σπυρί αισιοδοξίας.

Γιοβανόπουλος Κώστας
Πρόεδρος Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου

ΥΓ. Κανείς μας δεν είναι αθώος. Και η δική μας συμπεριφορά, του καθενός μας μεμονωμένα, έφθινε τα αντανακλαστικά τους και τις δυνατότητες πέδησης, στρογγύλεψε τη σκέψη τους, χαλάρωσαν με την συμβολή της απουσίας μας οι έννοιες ευθύνη και καθήκον, παραιτηθήκαμε, αρκεστήκαμε. Οι ισχνές διαμαρτυρίες μας γίνονται για τα ανάξια και τα μικρά, για τις μικροϊδιοτέλειές μας, εμείς μετατρέψαμε σε Circus Social ένας προς ένα το κάθε μετερίζι που οι γεννήτορες μας είχαν αναγάγει σε ιερό σε όσιο, ως άβατο πεδίο. Επιμυθιακά παρατίθεται μια επικαιρότατη λέξη του φιλόσοφου για να μην κουράσουμε άλλο τους αναγνώστες και για να μην παρεξηγηθεί η γείτονάς μας ΔΕΗ και μας κόψει και το ρεύμα… Σε εποχές φαινομενικού αθηναϊκού μεγαλείου ο λογοδιδάσκαλος και μαχητής υπέρ της ενωμένης Ελλάδας μελαγχολεί, προβλέποντας την δύση των καλών εποχών και διαγνώσκοντας τα αίτια

“…Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία..” Iσοκράτης (436 π.Χ - 338 π.Χ.)

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Πανευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο...


Η 22α Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως "Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο", για να μας θυμίζει τις αρνητικές συνέπειες που έχουν προκύψει από τη χρήση αυτής της εφεύρεσης και της απόλυτης ένταξής της στην καθημερινή μας ζωή.

Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη συμβολή του αυτοκινήτου ως μεταφορικού μέσου στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και την οικονομική ανάπτυξη. Οι απαιτήσεις όμως της σύγχρονης κοινωνίας, με τους εντατικούς ρυθμούς και τη συγκέντρωση στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουν μετατρέψει το αγαθό αυτό σε αληθινό δυνάστη της καθημερινότητας. Τα ατυχήματα, η ηχορύπανση, το μποτιλιάρισμα, η οικονομική επιβάρυνση και κυρίως οι ρυπογόνες ουσίες που εκλύονται στο περιβάλλον, είναι οι άμεσες συνέπειες από την ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού των οχημάτων.

Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε πέρα από την προσωπική μας άνεση και ευκολία και να πάψει η ημέρα αυτή να έχει απλώς και μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Ας βάλουμε στη ζωή μας το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την οικονομικότερη χρήση του αυτοκινήτου (με το σωστό τρόπο οδήγησης).

Ίσως η εμπειρία αυτή να επαναπροσδιορίσει ουσιαστικά τη σχέση μας με το αυτοκίνητο και να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον και ας μην ξεχνούμε πως στην Ευρώπη από το 2000 κυκλοφορούν περισσότερα από 250.000.000 αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανάμεσά τους και το δικό μας.

Του Βάιου Ζαμπεθάνη

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2008

Συμπαράσταση στους αγωνιζόμενους κατοίκους του Αγ. Δημητρίου – Ρυακίου Κοζάνης...


Από τις 10 Μαΐου 2008, και για 24 ημέρες, οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου Κοζάνης, έδωσαν για πολλοστή φορά, αποκλείοντας τους ταινιοδρόμους μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, μια σκληρή μάχη για τη ζωή τους και για το μέλλον των ίδιων και των παιδιών τους. Απαίτησαν καλύτερες συνθήκες ζωής, ουσιαστικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και δουλειά, καθώς το κράτος και η ΔΕΗ τους έχουν αφαιρέσει, ουσιαστικά, κάθε άλλη δυνατότητα απασχόλησης και οικονομικής δραστηριοποίησης.

Η απάντηση της ΔΕΗ ήταν αγωγή, με την οποία τους ζητά σαν αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη 1 εκατομμύριο ευρώ, για κάθε μέρα απεργίας. Η απάντηση της πολιτείας ήταν η παραπομπή σε δίκη εννέα (9) κατοίκων, που θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη. Την ίδια στιγμή, εκκρεμεί η παραπομπή σε δίκη άλλων εβδομήντα (70) κατοίκων, από προηγούμενες κινητοποιήσεις. Τους τελευταίους μήνες είναι έντονη η παρουσία της αστυνομίας και της ασφάλειας στην περιοχή, κάτοικοι καλούνται για “συμπληρωματικές καταθέσεις”, καλλιεργείται κλίμα εκφοβισμού, παρεμποδίζεται η συμμετοχή των κατοίκων στο “μπλοκ ενέργειας” στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Εδώ και δεκαετίες η ΔΕΗ και το επίσημο ελληνικό κράτος έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σε “κρανίου τόπο” με την εντατική εκμετάλλευση του λιγνίτη, πολιτική την οποία συνεχίζουν και σήμερα με τον σχεδιασμό και νέων λιγνιτικών μονάδων και την μετεγκατάσταση ολόκληρων χωριών, για να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα λιγνίτη, που βρίσκονται κάτω από αυτά. Ταυτόχρονα, δείχνουν πλήρη αδιαφορία για τις συνέπειες στη ζωή των κατοίκων αυτών των περιοχών, τακτική που σε γενικές γραμμές ακολουθεί και η τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

Κάθε φωνή αντίστασης σε αυτήν την εφιαλτική πραγματικότητα, αντιμετωπίζεται με επιθετικότητα, βία και διαβολή. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κινητοποίησης έγινε “σημαία” της ΔΕΗ και των κυβερνώντων ο κίνδυνος του μπλακ άουτ και των επιπτώσεων στην οικονομία της χώρας. Όταν ο ίδιος σταθμός κλείνει για μέρες, από ανεπαρκή συντήρηση και βλάβες, όταν αυτές τις ημέρες ο παρακείμενος λιγνιτικός σταθμός της Μελίτης κλείνει για σαράντα (40) ημέρες, λόγω βλάβης στο σύστημα αποθείωσης, κανείς δεν μιλά για τις συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο.

Αντί να προσπαθήσουν να δουν τις συνέπειες των έργων τους και τις επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες, σχεδιάζουν ένα νέο ενεργειακό σχεδιασμό, με πλήρη μυστικότητα και χωρίς τη στοιχειώδη διαβούλευση, που κινείται στην ίδια λογική της διαιώνισης της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, επιχειρεί να εισάγει το λιθάνθρακα, αδιαφορεί για ουσιαστικές πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, επιδεινώνει βαρύτατα το περιβάλλον και περιθωριοποιεί οικονομικά και κοινωνικά τεράστιες περιοχές. Υλοποιείται, έτσι, η πιο βάναυση, βίαιη και χειροπιαστή επέμβαση στη χωροταξική ρύθμιση της χώρας, την ίδια στιγμή που πολυδιαφημίζεται ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός.

Οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου Κοζάνης, με την πρωτοπόρα δράση του “Συλλόγου για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη” μας έχουν στείλει, επανειλημμένα κραυγή διαμαρτυρίας για τις απάνθρωπες συνθήκες ζωής στις περιοχές του λιγνίτη. Αυτή τη στιγμή, που έχουν την ανάγκη της βοήθειάς μας, τους στέλνουμε το πιο θερμό μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Απαιτούμε μαζί τους να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες που τους βαρύνουν και να πάψει να αντιμετωπίζεται ο αγώνας για τη ζωή σαν ποινικό αδίκημα.

“Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”
lithanthrakas.wordpress.com
lithanthrakas@gmail.com

20 Σεπτεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα...

Μετρήσαμε 6.000 πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι...


Ηταν λιγότερες, όχι όμως και λιγότερο καταστροφικές. Ο λόγος για τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού οι οποίες από την αρχή τις αντιπυρικής περιόδου (15 Μαΐου) έφτασαν τις 6.000 σε ολόκληρη την επικράτεια.
Η πιο καταστροφική ήταν εκείνη της Ρόδου, η οποία και κατέκαψε 100.000 στρέμματα ώριμου πευκοδάσους, επηρεάζοντας παράλληλα σημαντικούς βιοτόπους και είδη της χλωρίδας και πανίδας του νησιού. Σύμφωνα με στοιχεία της WWF Hellas, μεγάλες πυρκαγιές που επηρέασαν οικολογικά σημαντικές περιοχές σημειώθηκαν επίσης στο Μαίναλο, στη Σκύρο, στη Σκιάθο, στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, στη Ζάκυνθο, στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς και στον Υμηττό.
Οπως υπογραμμίζει η περιβαλλοντική οργάνωση, οι περιορισμένες καταστροφές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια συγκυρία που όμως δεν μπορεί να αποδοθεί στη βελτίωση του συστήματος δασοπροστασίας της χώρας.
Οι λόγοι που οι φετινές πυρκαγιές ήταν λιγότερο καταστροφικές αποδίδεται από την WWF στην περιοδικότητα του φαινομένου των πυρκαγιών, στις καιρικές συνθήκες αλλά και στη χρονική και γεωγραφική σύμπτωση των πυρκαγιών που δημιούργησαν ένα δροσερό και λιγότερο αγωνιώδες καλοκαίρι.
Ωστόσο, τα πάγια προβλήματα στα ζητήματα προστασίας των δασών και καταπολέμησης των πυρκαγιών παραμένουν ανεπίλυτα.
Η ανεπαρκής χρηματοδότηση σε έργα πρόληψης και δομές διαχείρισης, ο προβληματικός συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και η συνεχιζόμενη κρατική κωλυσιεργία για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του Δασολογίου, η οποία δίνει κίνητρο για κακόβουλους εμπρησμούς και δυσκολεύει την περιφρούρηση των καμένων εκτάσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Οι «ξεριζωμένοι» της ΔΕΗ...

Οι κάτοικοι της Ποντοκώμης και της Μαυροπηγής αφήνουν τα σπίτια τους, αλλά και τη μόλυνση

Του Θαναση Τσιγγανα

Ο μπαρμπα-Γιάννης Τσουκαλίδης, γεννημένος το 1910 στο Μουζαράτ της επαρχίας Κιόλια του Καρς, στα πόδια του Καυκάσου, είναι ο κύρης της Ποντοκώμης. Εζησε την προσφυγιά από τα οχτώ του χρόνια, είδε την ελονοσία και την πείνα να θερίζουν τους κατατρεγμένους όταν ερχόταν στην Ελλάδα, και η εξιστόρηση των γεγονότων της ζωής του, την οποία ο ίδιος κάνει με λεπτομερή τρόπο, θα μπορούσε να είναι, συνοπτικά, η… σύγχρονη ελληνική ιστορία. Εφτασε το 1924 στην Ποντοκώμη, το χωριό που επέλεξε ο ίδιος μαζί με άλλες οικογένειες συγχωριανών του, ανάμεσα στα χωριά Ανατολικό και Παλαιοχώρι που τους είχαν προταθεί στη Δ. Μακεδονία, κι έστησε το βιος του. Τι παιχνίδι της τύχης! Μετά 83 χρόνια, κλήθηκε πάλι να επιλέξει το νέο του χωριό ανάμεσα σε άλλα πέντε.

Οταν προχθές του είπαν τα εγγόνια του ότι η ΔΕΗ θα «σηκώσει» τελικά το χωριό και ο κόσμος ψήφισε να χτιστούν τα σπίτια δίπλα στην Κοζάνη, απάντησε με παράπονο στα ποντιακά: «Αυτό δεν θέλω να το ξαναζήσω». Ενας μεγάλος αριθμός των κατοίκων στα χωριά Ποντοκώμη (1.100 κάτοικοι) και Μαυροπηγή (650 κάτοικοι), για τα οποία το υπουργείο Ανάπτυξης και η ΔΕΗ αποφάσισαν να μετεγκατασταθούν μέχρι το 2013 και 2015 αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Κοζάνης, προκειμένου η Επιχείρηση να εκμεταλλευτεί το υψηλής θερμαντικότητας κοίτασμα που υπάρχει από κάτω τους, «δεν μπορούν να ξεφορτώσουν στα καλά καθούμενα τις μνήμες τους και δεν το κρύβουν ότι η ψυχή τους πονάει» δήλωσε στην «Κ» ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντοκώμης κ. Μάκης Μιχαηλίδης. «Αν δεν υπήρχε το κάρβουνο» λέει η ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος ψιλικών στην πλατεία του χωριού «δεν θα φεύγαμε. Ισως, δεν ξέρω, μπορεί και να υπομέναμε ακόμα και τη ρύπανση…».

Η μετεγκατάσταση, παρά την οριστική απόφαση που πήρε με το πρόσφατο δημοψήφισμα το χωριό, έχει φέρει διάχυτη αγωνία μεταξύ των κατοίκων, που ξέρουν πια ότι ο κύβος για το νέο ξερίζωμα έχει ριφθεί. Μονοκατοικίες με αυλές και λουλούδια, πλακόστρωτα, αλσύλλια, ναοί, δρόμοι, οι νέες κατοικίες που χτίστηκαν μετά τον σεισμό του 1995, δημόσια κτίρια και σχολεία θα αποτελούν σε λίγα χρόνια το ντεκόρ ενός χωριού- φάντασμα που σιγά σιγά θα καταπιεί το ορυχείο.

Ακόμη και εκείνα που η απόφαση πριν από λίγες ημέρες «συνέλαβε» στο χτίσιμο, ή οι πετρόχτιστες κατοικίες, σαν αυτή που ο ιδιοκτήτης της κ. Χρ. Πετρίδης επιδεικνύει με καμάρι, θα έχουν την ίδια τύχη με όλα τα άλλα κτίσματα. «Το χωριό έχει μια αξιόλογη ρυμοτομία, από αυτές που σπάνια κανείς συναντά στη δυτική Μακεδονία και είναι κρίμα που θα χαθεί» λέει ο ίδιος. Ολοι όμως αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια μετεγκατάσταση που αποτελεί εθνική υπόθεση και δεν παραλείπουν να τονίσουν ότι «επιτέλους, όταν θα χτιστεί το νέο χωριό στη ΖΕΠ Κοζάνης, θα γλιτώσουν από τη θολή ατμόσφαιρα που δημιουργούν η ιπτάμενη τέφρα και οι άλλοι επιβλαβείς ρύποι».

Στη Μαυροπηγή, που απέχει μόλις τρία χιλιόμετρα από την Ποντοκώμη και οι τεράστιοι εκσκαφείς της εξόρυξης «γλύφουν» ήδη τα κοντινά στο χωριό κτήματα των κατοίκων, η αγωνία συνυπάρχει με την ανησυχία. Σε αυτό συνετέλεσε, όπως είπε στην «Κ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληττομένων από τη ΔΕΗ κ. Τάσος Εμμανουήλ, και η αποστολή των εξωδίκων που έστειλε η Επιχείρηση σε περίπου 140 αγρότες και τους ζητάει εντός 10ημέρου να εγκαταλείψουν μια έκταση περίπου 1.500 στρεμμάτων.

Αποζημιώσεις

Οι πληττόμενοι της Μαυροπηγής σχεδιάζουν να προσβάλουν δικαστικώς τις τιμές αποζημίωσης που δίνει για τα χωράφια η Επιχείρηση, καθώς δεν είναι ικανοποιημένοι από την αποτίμηση. Τα συνεργεία καταγραφής της ΔΕΗ για το κτήμα Μαυροπηγής και Ποντοκώμης ήδη όμως έχουν πιάσει δουλειά. Οτιδήποτε κι αν κάνουν οι κάτοικοι, οι απαλλοτριώσεις και οι μετεγκαταστάσεις θα προχωρήσουν και στα τέλη του 2009 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και σταδιακά οι κάτοικοι ν' αρχίσουν να εγκαταλείπουν τα δύο χωριά. Με μια ευχή αντέδρασε η 85χρονη Αναστασία Δήμου, όταν στην πλατεία της Μαυροπηγής η δικαστική επιμελήτρια της επέδωσε προχθές τα εξώδικα. «Να 'ναι όλα για καλό μας», είπε υπογράφοντας πάνω στο παγκάκι.

Ενα «εθνικά αναγκαίο κακό»

Οι μετεγκαταστάσεις χωριών ξεκίνησαν την περίοδο 1972–1976 με τη μετεγκατάσταση των 700 κατοίκων της Καρδιάς, για την οποία η ΔΕΗ διέθεσε 811.000 ευρώ (αναγωγή σε τιμές εκείνης της περιόδου). Aκολούθησαν την τετραετία 1979–1982 οι μετεγκαταστάσεις των χωριών Χαραυγή και Εξοχή, 2.000 και 300 κατοίκων αντίστοιχα, με κόστος περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Το 1999–2003 ήρθε η σειρά των 600 κατοίκων του Κόμανου (34,6 εκατομμύρια ευρώ) και την τετραετία 2000–2003 ακολούθησαν οι 1.300 κάτοικοι του Κλείτου, για τις περιουσίες των οποίων η ΔΕΗ διέθεσε 79,8 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά τα ορυχεία της Επιχείρησης έχουν «καταπιεί» έως σήμερα 1.550 σπίτια και δημόσια κτίρια των χωριών αυτών και η ΔΕΗ έχει δαπανήσει για αποζημιώσεις περίπου 121 εκατομμύρια ευρώ. Στα δύο τελευταία χρόνια οι μετεγκαταστάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως. Οι κάτοικοι προτίμησαν να χτίσουν τους νέους οικισμούς δίπλα είτε στην Πτολεμαΐδα είτε στην Κοζάνη και στον ίδιο δρόμο βαδίζουν πλέον οι 1.100 κάτοικοι της Ποντοκώμης, που επέλεξαν να μεταφερθεί μέχρι το 2015 το χωριό τους στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης. Οι αρμόδιοι της ΔΕΗ, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλαιότερα, μιλούν για ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο χαρακτηρίζουν εθνικά αναγκαίο κακό…

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Όλοι στα δικαστήρια της Κοζάνης, την Τρίτη 23/9/2008...


Καλούνται όλοι οι ενεργοί πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στα δικαστήρια της Κοζάνης, προκειμένου να συμπαρασταθούμε στους 9 κατοίκους του Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου που αντιμετωπίζουν πολλές κατηγόριες μετά τα γνωστά επεισόδια που έγιναν στις 02-06-08, στην πολυήμερη κατάληψη των ταινιοδρόμων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
Η παρουσία όλων μας κρίνετε αναγκαία και επιτακτική ώστε να δικαστούν οι πραγματικοί ένοχοι...

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-08

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ, ΤΗΝ ΑΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα...

5η Διαδρομή Λαμπαδηδρόμων, στο Δήμο Δημ. Υψηλάντη...

Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι του Μαυροδενδρίου και της Ποντοκώμης διοργάνωσαν τις διαδρομές της 6ης Λαμπαδηδρομίας, στα Δημοτικά τους Διαμερίσματα. Στο Μαυροδένδρι, όχι μόνο διέτρεξαν όλο το χωριό αλλά μοίρασαν και φυλλάδια σε όλα τα καταστήματα και ενημέρωσαν για την αναγκαιότητα του να γίνουμε όλοι Αιμοδότες. Στο Δ.Δ. Ποντοκώμης μετά την διαδρομή, μαζεύτηκαν τα ποδιά και από τα δύο Δ. Διαμερίσματα και έγινε ενημέρωση και συζήτηση από τον πρόεδρο του Σ.Ε.Α. Κοζάνης ¨Γέφυρα Ζωής¨ με θέμα την Αιμοδοσία.Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Κοιμήσου Περσεφόνη...


Tου Θανου Oικονομοπουλου

Απολαμβάνοντας το (πρώιμο) ηλιοβασίλεμα, στην κορφή του Αη-Λια, από την Ασέα, σχεδόν όλα τα απόβραδα βλέπεις το «νέφος» που αιωρείται απειλητικό πάνω σε ολόκληρο το αρκαδικό οροπέδιο. Και αν τύχει να φυσήξει κάποιος νοτιάς, έχεις την... πολυτέλεια να το μυρίζεις κιόλας, καθώς ο αέρας ταξιδεύει τους ρύπους από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη για να μην μένουν παραπονεμένοι όσοι ζουν κάποια χιλιόμετρα μακριά από την κωμόπολη και δεν έχουν τη μόλυνση... καθημερινό τους προνόμιο. Λένε τα στοιχεία (αλλά ποιος τα διαβάζει;) πως τα πολλά τελευταία χρόνια εμφανίζονται υψηλά ποσοστά κρουσμάτων καρκίνου, αλλά και παθήσεων του αναπνευστικού στους κατοίκους, πολύ υψηλότερα του μέσου όρου της χώρας. Είναι το τίμημα της «ανάπτυξης» που καλούνται να καταβάλλουν, από την ώρα που δημιουργήθηκαν στη Μεγαλόπολη οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με λιγνίτη, που αναμφίβολα εξασφάλισαν μεροκάματα, «έδωσαν ζωή» στην πόλη, από τη μια και την... αφαιρούν σταδιακά από την άλλη.
Δεν είναι νομοτέλεια πως η ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να έχει και τις «παράπλευρες συνέπειές» της – και πάντως, είναι αποδεδειγμένο πως οι όσες τέτοιες συνέπειες προκαλούνται από την ανάπτυξη, μπορούν μια χαρά να αντιμετωπιστούν. Φυσικά, με κόστος. Που εκ των πραγμάτων όμως δεν μπορεί να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, όταν στην άλλη μεριά της «ζυγαριάς» βρίσκεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Που όλοι οι πολιτισμένοι καμωνόμαστε πως είναι «ανεκτίμητη»...
Βγάζουν ρύπους όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν, όμως, οι τρόποι να αντιμετωπισθεί το κακό, και εν πάση περιπτώσει να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατόν. Με ειδικά φίλτρα, που κατακρατούν στο μεγαλύτερο μέρος τους τους δημιουργούμενους ρύπους, ώστε η ατμόσφαιρα και το περιβάλλον (το «σκηνικό» της ζωής των ανθρώπων, πάει να πει...) με αποτέλεσμα στις σοβαρές χώρες, τα φουγάρα αυτών των εργοστασίων να βγάζουν σχεδόν καθαρό αέρα και τα λύματα από τη λειτουργία τους να είναι σχεδόν πόσιμο νερό. Φυσικά με κόστος – και κόστος υψηλό. Που, όμως, δεν αξιολογήθηκε ως «ασύμφορο» από την πολιτεία και τους υπευθύνους, δεν... παρακάμφθηκε για μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση των «δεικτών» απόδοσης των μονάδων.
Στην Ελλάδα, χρόνια πολλά τώρα, αυτή η «λεπτομέρεια» στη λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ, παραμερίσθηκε.. Πρυτάνευσε η ανάγκη να «μειωθεί το κόστος λειτουργίας», να συγκρατηθεί (τώρα, πια, ούτε αυτό δεν γίνεται!) η τιμή του ρεύματος στους καταναλωτές, να εμφανίζει κέρδη (τώρα, πια, ούτε αυτό γίνεται!) η εταιρεία. Κοινό «μυστικό» (και κατά καιρούς επισήμως παραδεδεγμένο!) πως η ΔΕΗ συστηματικά καθυστερούσε (στην καλύτερη περίπτωση...) την αλλαγή των συγκεκριμένων και πανάκριβων φίλτρων. Με την πλήρη ανοχή της πολιτείας, της οποίας άλλωστε «περιουσία» και αποτελούσε η ΔΕΗ. Καταγγελίες, με παράθεση αδιάψευστων στοιχείων, πως λ. χ. μόνο τον περασμένο Ιούλιο, στη Μεγαλόπολη, καταγράφηκαν 20 υπερβάσεις του ημερήσιου ορίου διοξειδίου του θείου, 96 ωριαίες υπερβάσεις και επίπεδα διοξειδίου του θείου 10 φορές (!) πάνω από... το όριο συναγερμού, έχουν γίνει. Και θα συνεχίσουν να γίνονται. Γιατί, η επιχείρηση (κοινής ωφέλειας κατά τα άλλα!) λειτουργεί τις μονάδες χωρίς τα ηλεκτροστατικά φίλτρα λιγνίτη (στα τέλη της δεκαετίας του ’80, «ξέχασε» να τα αλλάξει για... τρία και πλέον χρόνια!), τα ηλεκτροστατικά φίλτρα τέφρας και τη μονάδα αποθείωσης. Δεν πάει να γίνονται καταγγελίες, δεν πάει να «πέφτουν» πρόστιμα από την Ε. Ε. Το έγκλημα, εξακολουθεί να συντελείται...
Ισως με τη «λογική» του «αφού σε λίγα χρόνια το ΑΗΣ Μεγαλόπολης θα κλείσει, λόγω εξάντλησης των κοιτασμάτων λιγνίτη, γιατί... να μπαίνουμε στα έξοδα για φίλτρα»; Είναι κι αυτό μια μορφή... σύγχρονου «μάνατζμεντ»! Ερμε Νίκο Γκάτσο, που δάκρυζες γιατί «εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα κι έβγαζε η γης το πρώτο της κυκλάμινο...». Πού να φαντασθείς τη σύγχρονη «διασκευή» που θέλει τη συνέχεια του ποιήματός σου να λέει «τώρα μάνατζερς παζαρεύουν τα φίλτρα, τη ζωή».

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στο ενεργειακό λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας σε εντονότερο βαθμό αφού στην περιοχή είναι συγκεντρωμένα 5 εργοστάσια με καύσιμο τον λιγνίτη(4 στο Νομό Κοζάνης και ένα στο Νομό Φλώρινας). Ένα από αυτά τα εργοστάσια ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας έπρεπε εδώ και χρόνια να κλείσει λόγω παλαιότητας. Για φίλτρα ούτε λόγος... Οι υπερβάσεις σε αυτόν καθημερινές και αποδεδειγμένες. Όμως κανείς δεν νοιάζεται... Στο βωμό του κέρδους και του φόβου για γενικό blackout, αφού κάθε χρόνο οι ανάγκες για ρεύμα αυξάνονται, συνεχίζεται το μαρτύριο των κατοίκων της περιοχής...Το μαρτύριο όμως σταματά δεν σταματά στα φίλτρα, που απουσιάζουν όχι μόνο από την συγκεκριμένη μονάδα αλλά και από άλλες. Η καθημερινή κίνηση στα ορυχεία πάνω από 1500 φορτηγών δημιουργεί ένα τεράστιο νέφος αιωρούμενων σωματιδίων, που τριγυρνά πάνω από τα κεφάλια μας. Και πάλι κανένα μέτρο δεν παίρνεται και ας έχουν ακουστεί πολλές φορές διάφορες μέθοδοι καταπολέμισης των αιωρούμενων σωματιδίων όπως π.χ διάφορα γαλακτώματα...Όμως αυτά κοστίζουν...Εκείνο που δεν κοστίζεί είναι οι υποσχέσεις...Υπόσχέση πως θα υπάρχουν συνεχείς διαβρέξεις δρόμων (!), υποσχέσεις φίλτρων (!), υποσχέσεις για κλειστούς ταινιοδρόμους (!), υποσχέσεις μετεγκατάστασης των διαφόρων οικισμών (!) λες και το πρόβλημα με την μεταφορά των οικισμών θα λυθεί ως δια μαγείας, λες και δεν μεταφέρεται όλη αυτή η απαράδεκτη κατάσταση χιλιόμετρα πιο πέρα από την πηγή και για να μην μένουν παραπονεμένοι όσοι ζουν κάποια χιλιόμετρα μακριά από την κωμόπολη και δεν έχουν τη μόλυνση... καθημερινό τους προνόμιο...Το έγκλημα θα εξακολουθεί να συντελείται...
Κανείς δεν παθαίνει τίποτα με το τάξιμο. Με το δώσιμο παθαίνει. Με το τάξιμο κερδίζεις χρόνο και κάνεις την δουλειά σου ανενόχλητος. Αν κάτι πάει στραβά απολύεις κάποιο στέλεχος (βλέπε παράδειγμα Μιζάν) και συνεχίζεις να παραμυθιάζεις...Δεν είναι λίγοι οι οικισμοί που τους έχουν τάξει, με τελευταίο την Ακρινή Κοζάνης. "Ελπίδες για την μετεγκατάσταση της Ακρινής αναφάνηκαν μετά την συνάντηση του προέδρου του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής Κώστα Πουτακίδη και του προέδρου της ΔΕΗ κ. Αθανασόπουλου", αναφέρει ρεπορτάζ εφημερίδας. Σύμφωνα με τον κ. Πουτακίδη, ο κ. Αθανασόπουλος αναγνωρίζει το πρόβλημα της κοινότητας και είναι πρόθυμος να συμβάλει στην μετεγκατάσταση της Ακρινής, με την ΔΕΗ να αναλαμβάνει μέρος του κόστους της μετεγκατάστασης...Τι μεγαλόψυχος που είναι ο κ. Αθανασόπουλος!!! Πριν από λίγο καιρό όμως έλεγε πως δεν υπάρχει προοπτική μετεγκατάστασης, αφού δεν έχει η Ακρινή λιγνίτη κάτω από το έδαφος της...Τι άλλαξε άραγε;;;
Γενικό συμπέρασμα: Θέλουν να μας έχουν κοιμισμένους σαν την Περσεφόνη στον μικρόκοσμό μας. Γνωρίζουν καλά πως αυτός ο μικρόσκοσμος είναι ανύπαρκτος, αν τον απομονώσεις από το υπόλοιπο περιβάλλον, αν τον ξεχωρίσεις κι αν τον καταστήσεις «αυτόνομο βασίλειο»,αν τον παζαρέψεις...Παζαρεύουν την ζωή μας με αυθάδεια και εμείς "κοιμόμαστε στην αγκαλιά της γης" όπως λέει και ο Νίκος Γκάτσος χωρίς να "βγαίνουμε στου κόσμου το μπαλκόνι"...Ο χρόνος όμως κυλά εις βάρος μας...


Διαβάστε περισσότερα...

Η Δυτική Μακεδονία και το ΕΣΠΑ...


Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».

Περιοχές τριών ταχυτήτων
1η «ταχύτητα»: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ–ΘΡΑΚΗ•ΘΕΣΣΑΛΙΑ•ΗΠΕΙΡΟΣ- ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ•ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ•ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ•ΚΡΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

2η «ταχύτητα»: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ•ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ•ΑΤΤΙΚΗ

3η «ταχύτητα»: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Πρόσβαση σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

Οιπεριοχές 2ης και3ης ταχύτητας ΔΕΝ θαέχουν πρόσβαση στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Οι περιοχές 2ης και 3ης ταχύτητας θα έχουν πρόσβαση στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ» για χρηματοδότηση έργων ΜΟΝΟ από το Ταμείο Συνοχής(δηλ. επέκταση Μετρόκλπ.) και όχι από το ΕΤΠΑ.

Άραγε θα εκμεταλευθούμε το ΕΣΠΑ για παρεμβάσεις που αφορούν το περιβάλλον ή θα "καταφέρουμε" όπως κάνουμε με τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης, να μην εκμεταλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνεται;;;

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Η Ποντοκώμη σήμερα 17/9/2008...Διαβάστε περισσότερα...

Ταχεία υλοποίηση της μετεγκατάστασης...

Την κοινή βούλησή τους για ταχεία υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης εξέφρασαν μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Δημητρίου Υψηλάντη Κυριάκος Μιχαηλίδης και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δημήτρης Μαυροματίδης, με αφορμή το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, για την επιλογή του τόπου μετεγκατάστασης του οικισμού, σύμφωνα με το οποίο, με ποσοστό 77%, δημοφιλέστερη πρόταση για μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης αναδείχτηκε η περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης.

Ο κ. Κυριάκος Μιχαηλίδης τόνισε πως οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν με την επικύρωση του αποτελέσματος από το Δημοτικό συμβούλιο και θα ακολουθήσουν η προετοιμασία από τον τεχνικό σύμβουλο του έργου που είναι η ΑΝΚΟ προκειμένου να δρομολογηθούν οι εξελίξεις της μετεγκατάστασης. Επίσης, ο κ. Μιχαηλίδης τόνισε πως η καταμέτρηση των υποδομών είναι ουσιαστική παράμετρος της όλης διαδικασίας. Ο κ. Δημήτρης Μαυροματίδης σημείωσε πως οι κάτοικοι της Ποντοκώμης σε μια συμφωνημένη ομόφωνα διαδικασία επέλεξαν τον τόπο που θέλουν να μετεγκατασταθούν ενώ τόνισε πως πρέπει να βρεθούν πολλά χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου χίλιες κατοικίες και πολλές υποδομές με σύγχρονη αντίληψη. Αμφότεροι οι κ.κ. Μιχαηλίδης και Μαυροματίδης συμφώνησαν πως η διαδικασία πρέπει να εξελιχτεί σε σύντομο χρόνο και με εξασφαλισμένους πόρους σε συμφωνία με την ΔΕΗ και τους άλλους φορείς.

Πηγή: ΕΡΑ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Σε ενάμιση χρόνο «μετακομίζει» και η Ποντοκώμη...


Η Ποντοκώμη Κοζάνης είναι ένα χωριό που γεννήθηκε μέσα από τις λάσπες της προσφυγιάς, το 1922. Οι πρώτες οικογένειες που το κατοίκησαν, στέγασαν στα πλινθόχτιστα σπίτια της το δράμα τους και πάτησαν στα πόδια τους.

Τώρα, 85 χρόνια μετά, τα παιδιά και τα εγγόνια εκείνων των προσφύγων θα την εγκαταλείψουν καθώς κάτω από τα σπίτια υπάρχει κοίτασμα λιγνίτη, το οποίο η ΔΕΗ θέλει να αξιοποιήσει επειγόντως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Από χθες η Ποντοκώμη, μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των κατοίκων της που έκριναν, ανάμεσα σε άλλες πέντε, ως καταλληλότερη περιοχή για τη «μεταφορά» του χωριού τους τη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας δίπλα στην πόλη της Κοζάνης, μετράει τον χρόνο αντίστροφα.

Σε ενάμιση χρόνο αναμένεται να έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες (ΦΕΚ, καταμέτρηση περιουσιών, απαλλοτριώσεις κ. τ. λ.) και η Ποντοκώμη θα είναι το έβδομο κατά σειρά χωριό του νομού Κοζάνης που θα «σηκώσει» η ΔΕΗ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες προκειμένου να εκμεταλλευτεί τον λιγνίτη. Καρδιά, Χαραυγή και Εξοχή, Κόμανος, Κλείτος είναι τα χωριά που μετεγκαταστάθηκαν ή βρίσκονται σε φάση μετεγκατάστασης, ενώ σειρά έχουν η Μαυροπηγή (έως το 2013) και η Ποντοκώμη (έως το 2015). Προσφυγικά χωριά που ξανάζησαν ή ξαναζούν τώρα έναν άλλον ιδιότυπο ξεριζωμό… Πολλοί λένε ότι η μετεγκατάσταση δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί. Πρόκειται για μια ακόμη αναγκαστική απαλλοτρίωση αφού η ΔΕΗ κάνει χρήση του δικαιώματος που της παρέχει ο νόμος. Για την πλειοψηφία των κατοίκων της Ποντοκώμης η γειτνίαση με το νοτιοδυτικό πεδίο εξόρυξης δεν αφήνει πολλά περιθώρια δισταγμού εφόσον οι επιπτώσεις στην υγεία των 1.100 κατοίκων είναι μεγάλες. Ωστόσο, το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των κατοίκων και κυρίως αυτών που ασχολούνται με κτηνοτροφία - γεωργία παραμένει ανοιχτό. «Αν και χρονικά προηγείται η Μαυροπηγή, η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με το μέλλον της Ποντοκώμης μάς έσπρωξε να κινήσουμε τις διαδικασίες προκειμένου να είμαστε έτοιμοι», δήλωσε στην «Κ» ο δήμαρχος Δημήτριου Υψηλάντη, Κυριάκος Μιχαηλίδης.

«Η ΖΕΠ Κοζάνης στην οποία υπάρχουν έτοιμα όλα σχεδόν τα δίκτυα των υποδομών (τηλεθέρμανση, ύδρευσης, ηλεκτροδότηση κ. λπ.) έπαιξε πρωταρχικό ρόλο για την επιλογή μας» δηλώνει ο ηλεκτρολόγος - μηχανικός Δημήτρης Μαυροματίδης, επικεφαλής σήμερα της μείζονος αντιπολίτευσης. «Η μετεγκατάσταση οικισμών είναι μια κοινωνική θυσία των συμπολιτών μας στον βωμό της ανάπτυξης όλης της χώρας. Είναι σύνθετο και δύσκολο εγχείρημα με πολλές παραμέτρους τόσο κοινωνικής όσο και οικονομικής μορφής και ένα στοίχημα για την κοινωνία μας αυτές να γίνουν ομαλά», δήλωσε στην «Κ» ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής.

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top