Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Ανοικτή επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη με θέμα: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων...

Κ. Υπουργέ,
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, αναρτήθηκε στο ιστότοπο του Υπουργείου σας και τέθηκε «σιωπηρά» σε δεκαήμερη διαβούλευση από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.Ε.Ν, χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα η δυνατότητα διατύπωσης απόψεων των φορέων και των πολιτών ενώ ως γνωστόν οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι επιβεβλημένο για λόγους πραγματικής διαβούλευσης του περιεχόμενου τους με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες να συζητούνται από τα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Συμβούλια ή τις αντίστοιχες περιφερειακές επιτροπές περιβάλλοντος, ήτοι από θεσμικά όργανα, τα όποια γνωμοδοτούν επί του περιεχομένου τους.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες μας δεν έχουν λάβει την προαναφερόμενη Σ.Μ.Π.Ε και ακολούθως δεν έχει ζητηθεί η διατύπωση γνώμης από τα θεσμικά όργανα της Περιφέρειας μας.
Αναφορικά με το μείζον ζήτημα των χώρων ταφής επικινδύνων αποβλήτων, το εθνικό σχέδιο διαχείρισης δεν διαφέρει σε τίποτα από το προηγούμενο σχεδιασμό και μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχει λάβει υπόψη του τις θέσεις, τις ενέργειες και τις προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εξακολουθεί να χωροθετείται ως υποδοχέας επικινδύνων απόβλητων όλης της χώρας. Ειδικότερα:
Στο παράρτημα Ι (βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα) αναφέρεται ότι: «Οι απαιτήσεις διάθεσης ΒΕΑ διαμορφώνονται κυρίως με γνώμονα τη διαχείριση σε Περιφερειακό επίπεδο, πλην νησιωτικών περιοχών, των παραγόμενων επικινδύνων αποβλήτων και κατά προτεραιότητα στις Περιφέρειες εκείνες στις οποίες παράγονται οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα I-10. Ειδικότερα και με βάση τις ποσότητες προς διάθεση θα δρομολογηθεί η δημιουργία ΧΥΤΕΑ στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας. Σημειώνεται πάντως ότι προβλέπεται η δημιουργία ΧΥΤΕΑ και σε Περιφέρειες οι οποίες παρότι δεν παράγουν συγκριτικά μεγάλες ποσότητες ΒΕΑ πληρούν άλλα κριτήρια και κυρίως την διαθεσιμότητα χώρων, όπως Περιφέρειες Δυτ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Σε κάθε περίπτωση, η χωροθέτηση και δημιουργία ΧΥΤΕΑ περιφερειακού ή διαπεριφερειακού επιπέδου θα αντιμετωπισθεί εντός του 2016, με επιστημονική τεκμηρίωση και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την ύψιστη περιβαλλοντική προστασία και σε συνθήκες αυστηρού κοινωνικού ελέγχου και αντισταθμισμάτων άρσης και αποτροπής της προκαλούμενης περιβαλλοντικής ζημίας».
Στο Παράρτημα IΧ – Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο (επικίνδυνα ΑΕΚΚ) και ειδικότερα Στον Πίνακα Π.IΧ -7 παρουσιάζονται οι χώροι στην Ελλάδα που είναι κατάλληλοι για τη διάθεση αμιαντούχων αποβλήτων, μεταξύ των οποίων ως τέτοιοι χωροθετούνται στην Δυτική Μακεδονία ο ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ (ΧΔΒΑ Καρδιάς) στο Λιγνιτικό κέντρο και ο ΧΥΤ Αμίαντου ΜΑΒΕ.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο σύνολο των παραγόμενων επικίνδυνων απόβλητων της χώρας με ποσοστό μόλις 0,5% και ως εκ τούτου η χωροθέτηση των εδαφών της ως χώρου υποδοχής επικινδύνων αποβλήτων σε συνδυασμό με την ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής λόγω του ενεργειακού της χαρακτήρα και την διεκδίκηση της επιστροφής των εδαφών που χρησιμοποίησε η ΔΕΗ στην τοπική κοινωνία, είναι παράμετροι οι οποίες, αν είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό σας, θα είχαν κατηγορηματικά αποκλείσει την Περιφέρεια μας ως χώρο υποδοχής επικινδύνων αποβλήτων.
Δυστυχώς με τις παραπάνω προβλέψεις καθίσταται σαφές ότι επιβεβαιώνεται η ισχύς της ΤΕ.ΠΕ.Μ «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου χώρου διαχείρισης βιομηχανικών απόβλητων σε λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ» για τον τρόπο έκδοσης και το περιεχόμενο της οποίας έχει ρητά εκφραστεί η αντίθεση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει επανειλημμένα ζητηθεί η ανάκληση της. Μάλιστα για την ακύρωση της αποφασίστηκε, όπως γνωρίζετε, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβούλιου της Επικρατείας, καθώς με βάση τα υπομνήματα που σας έχουμε καταθέσει, η ανωτέρω ΤΕ.ΠΕ.Μ αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, δεν εναρμονίζεται με τον Ν.4014/2011, είναι ασύμβατη με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο ενώ η έκδοση της δεν αποτελεί περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του Ν.4914/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 παρ.3 του Ν.4042/2012 για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων έπρεπε να προηγηθεί η έκδοση νέας επικαιροποιημένης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Περαιτέρω βούληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αποτυπώνεται τόσο στο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) όσο και στον αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο είναι η αποκλειστική διαχείριση από μέρους μας των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε καμία περίπτωση η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων όλης της χώρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προχώρησε στην αποκατάσταση του χώρου Μ.Α.Β.Ε και σε περίπτωση αποδοχής του συνόλου των αποβλήτων της χώρας, θα μπορούσε να δεχτεί λόγω της τεχνογνωσίας της και με βάση την αρχή της εγγύτητας μόνο την διαχείριση αμιάντου στον προαναφερόμενο χώρο με ταυτόχρονη ανταλλαγή διαχείρισης των δικών της επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρους διαχείρισης των περιοχών, τον αμίαντο των οποίων θα υποδεχόταν.
Οι χώροι των ορυχείων έχουν κατηγορηματικά αποκλειστεί από τον σχεδιασμό μας (ΠΕ.Σ.Δ.Α. αναθεωρημένο χωροταξικού πλαισίου Π.ΔΜ) ως χώροι υποδοχής αποβλήτων, αφενός διότι είναι ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένοι αφετέρου διότι το ζήτημα της επιστροφής των εδαφών που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες εξόρυξης από την ΔΕΗ στην τοπική κοινωνία είναι πάγιο αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και βασικός λόγος της αντίθεσης μας στην σύμβαση ΣΔΙΤ για την κατασκευή Υποδομών του Ο.Σ.Δ.Α. Άλλωστε, η υλοποίηση του δικαίου αυτού αιτήματος της περιοχής διεκδικείται δικαστικά με προσφυγή που έχει ασκηθεί και εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του Σ.Τ.Ε.
Με βάση τα παραπάνω:
Σας δηλώνουμε την αντίθεση μας στον τρόπο δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων και της αντίστοιχης Σ.Μ.Π.Ε και στο περιεχόμενο των ανωτέρω κειμένων.
Ζητούμε την άμεση ανάκληση της υπ’αρ. 175510/14.10.2014 απόφασης της τέως Γ.Γ. του Υ.Π.Ε.Ν και τον αποχαρακτηρισμό της Περιφέρειας μας ως χώρου υποδοχής των επικινδύνων απόβλητων όλης της χώρας, ευρεία διαβούλευση των παραπάνω κειμένων με τους φορείς και τους πολίτες της Περιφέρειας μας και εναρμόνιση του περιεχομένου τους με το Π.Ε.Σ.Δ.Α και τις προτάσεις της Δυτικής Μακεδονίας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο την ανατροπή του ως άνω σχεδιασμού.
Παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας

Ελισσάβετ Παναγιωτίδου

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Το www.kozani.tv στον σχεδόν εγκαταλελειμμένο οικισμό της Μαυροπηγής. Διαλυμένα κτίρια, κλειστά παράθυρα και αναμνήσεις από τους πρώην κατοίκους του χωριού...

Η αντίστροφη μέτρηση για τον οικισμό της Μαυροπηγής έχει αρχίσει προ πολλού και ο χρόνος αφήνει έντονα τα σημάδια του στο χωριό που παλαιότερα έσφυζε από ζωή. Μόλις δέκα οικογένειες μένουν σήμερα στο χωριό το οποίο μετά την εμφάνιση του ρήγματος λίγα χρόνια πριν εγκαταλείπεται χρόνο με το χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Μαυροπηγή: Εδώ κάποτε ζούσαν άνθρωποι...

Τον σχεδόν εγκαταλελειμμένο οικισμό της Μαυροπηγής έξω από την Πτολεμαΐδα επισκέφτηκε το kozani.tv και κατέγραψε εικόνες από την «ζωή» την χωριού. Οι οικισμός είναι υπό διαδικασία μετεγκατάστασης από το 2013 και σε αυτόν μένουν σήμερα «μόλις» δέκα οικογένειες.Δείτε τις φωτογραφίες του kozani.tv:

Περισσότερες φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Η αθέατη πλευρά της ανακύκλωσης...

Η βιομηχανία της ανακύκλωσης θεωρείται μια θετική δραστηριότητα για το περιβάλλον, αλλά, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, η κατάσταση αποδεικνύεται τραγική, καθώς καταγράφονται θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και τραυματισμοί την ίδια στιγμή που οι μισθοί είναι πενιχροί.
Η ανακύκλωση στις ΗΠΑ άρχισε να απογειώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, έπειτα από ένα περιστατικό που έμεινε στην Ιστορία: μια φορτηγίδα, η «Mobro 4000», απέπλευσε από τη Νέα Υόρκη με 3.000 τόνους σκουπιδιών.
Η φορτηγίδα πέρασε μήνες προσπαθώντας να βρει έναν χώρο υγειονομικής ταφής που θα παραλάμβανε τα απόβλητα που μετέφερε, γεγονός που συγκέντρωσε την προσοχή των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.
Εξι αμερικανικές Πολιτείες και τρεις χώρες δεν δέχτηκαν να παραλάβουν το φορτίο της «Mobro», υποψιαζόμενες ότι μετέφερε επικίνδυνα υλικά, πριν τελικά επιστρέψει στη Νέα Υόρκη όπου τα σκουπίδια αποτεφρώθηκαν.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, καθώς το περιβαλλοντικό κίνημα διογκώθηκε, οι Πολιτείες και οι δήμοι πέρασαν νόμους για την ανακύκλωση, προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση στους χώρους υγειονομικής ταφής και προωθώντας την επιστροφή φιαλών και δοχείων.
Επίσης, εισήχθησαν προγράμματα για την προώθηση της συλλογής των αποβλήτων από τις αυλές των κατοικιών και για την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.
Από το 1980, το ποσοστό των δημοτικών στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται στις ΗΠΑ αυξανόταν σταθερά, μέχρι να σταθεροποιηθεί, πριν από μερικά χρόνια, σε περίπου 34%.
Η τελευταία ολοκληρωμένη ανάλυση για την αμερικανική βιομηχανία ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε εκτιμούσε ότι η ανακύκλωση απασχολούσε περισσότερα από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα.
Μόνο η ανακύκλωση μετάλλων είχε κατ’ εκτίμηση έσοδα 80 δισ. δολ. το 2015.
Η ανακύκλωση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει μικρά τοπικά κέντρα συλλογής έως εκτεταμένα διαλυτήρια αυτοκινήτων και χαώδεις εγκαταστάσεις διαλογής, όπου το χαρτί, το πλαστικό και το μέταλλο συλλέγονται και διαχωρίζονται για να αποσταλούν σε χώρες όπως η Κίνα και η Τουρκία.
Η βιομηχανία ανακύκλωσης περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες συλλογής, μονάδες κομποστοποίησης και ηλεκτρονικών αποβλήτων.
Σε αυτή τη βιομηχανία οι θέσεις εργασίας συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο επικίνδυνων στην Αμερική, αναφέρει η ειδησεογραφική, μη κερδοσκοπική οργάνωση FairWarning.
Οι πενιχρές αμοιβές και η εργοδοτική ασυδοσία είναι ευρέως διαδεδομένες, ενώ το εργατικό δυναμικό στελεχώνεται από μετανάστες ή προσωρινούς εργαζόμενους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ή είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι.
Και, εξαιτίας αυτής της δεινής τους κατάστασης, οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση συχνά διστάζουν να διαμαρτυρηθούν όταν βλέπουν τους κινδύνους στην εργασία τους ή πέφτουν θάματα της παράνομης εργοδοτικής εκμετάλλευσης.

Βαριά μηχανήματα
Ετσι, παρά την ενάρετη εικόνα της ως «πράσινη βιομηχανία», η ανακύκλωση είναι μια βρόμικη εργασία, υψηλής έντασης, που χρησιμοποιεί βαριά μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών, ανυψωτικών μηχανημάτων, μεταφορικών ταινιών, φορτωτών, γερανών, τεμαχιστών και μύλων, τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, ειδικά αν δεν συντηρούνται σωστά ή στερούνται βασικών χαρακτηριστικών ασφαλείας, καταστάσεις που θεωρούνται συνήθεις στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης.
Σε αντίθεση με την παραγωγή, η ανακύκλωση δεν μπορεί να συστηματοποιηθεί εντελώς, διότι εξαρτάται από μια συνεχώς μεταβαλλόμενη ροή των ανακυκλώσιμων υλικών που παραλαμβάνονται σε κάθε είδους σχήματα και μεγέθη.
Αυτό συχνά απαιτεί από τους εργαζόμενους στην ανακύκλωση να χειρίζονται προσωπικά το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων που διέρχεται από μια εγκατάσταση, ενδεχομένως εκθέτοντας τους εαυτούς τους σε καρκινογόνες ουσίες, εκρηκτικές ή τοξικές και, σε πολλές περιπτώσεις, σε αιχμηρά αντικείμενα.
Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα προβληματική στα ηλεκτρονικά απορρίμματα και στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μπαταριών, όπου, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα μολύβδου στο αίμα ή στο δέρμα τους.
Ενώ μεγάλες εταιρείες, όπως η αμερικανική Waste Management, εμπλέκονται στη βιομηχανία της ανακύκλωσης, πολλές από αυτές είναι μικρές, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχουν τη γνώση και τους πόρους για τη θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών ασφαλείας.
Σε έναν από τους μεγαλύτερους τομείς στην ανακύκλωση, τα διαλυτήρια αυτοκινήτων, καταγράφονται εδώ και καιρό υψηλά ποσοστά θανάτων και τραυματισμών.
Το 2014, για παράδειγμα, το ποσοστό θνησιμότητας σε αυτόν τον τομέα ήταν 20,8 θάνατοι ανά πλήρη απασχόληση 100.000 εργαζομένων, πάνω από εννέα φορές υψηλότερη από αυτήν που καταγράφεται στον τομέα των κατασκευών.
Την ίδια χρονιά, οι συλλέκτες στα απορρίμματα και στην ανακύκλωση είχαν το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των δεκάδων επαγγελμάτων που αναλύθηκαν από το Γραφείο Εργασιακής Στατιστικής των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, στα διαλυτήρια αυτοκινήτων και διαλογής μηχανημάτων, τουλάχιστον 313 εργαζόμενοι έχουν σκοτωθεί στους χώρους εργασίας κατά την περίοδο 2003-2014.
Τα κέντρα ανακύκλωσης στην Καλιφόρνια έχουν μπει στο στόχαστρο του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ για την καταλήστευση που εντοπίζεται στους μισθούς των εργαζομένων με αποτέλεσμα να καθίστανται χαμηλότεροι από αυτούς που παρέχονται στη βιομηχανία ενδυμάτων ή στον γεωργικό κλάδο.
Ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις ανακύκλωσης οι μισθοί είναι εξαιρετικά πενιχροί, από 55 έως 65 δολάρια τη μέρα, ανεξάρτητα από τις ώρες εργασίας.
Μάλιστα, σε μια περίπτωση το υπουργείο Εργασίας δέχτηκε καταγγελίες εναντίον ενός ιδιοκτήτη κέντρων ανακύκλωσης στο Λος Αντζελες που κατηγορήθηκε ότι απειλούσε να κάψει εργαζομένους και ότι θα τους αναφέρει στις αρχές μετανάστευσης προκειμένου να τους υποχρεώσει να εργάζονται 60 ώρες την εβδομάδα με εξευτελιστικούς μισθούς.
Εξάλλου, μια μελέτη για τις συνθήκες στις εγκαταστάσεις διαλογής, που πραγματοποιήθηκε το 2015, διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι σε τραυματισμούς, ιδιαίτερα σε ακρωτηριασμούς δαχτύλων.
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, ορισμένοι εργαζόμενοι περιέγραψαν πώς είχαν δημιουργήσει τα δικά τους προσωπικά εργαλεία (μπαστούνια με λυγισμένα τα άγκιστρα) ώστε να μπορούν να κάνουν με λιγότερο άγχος τη διαλογή από ένα συνεχώς κινούμενο ιμάντα μεταφοράς, ανέφερε η έκθεση.

Πηγή: http://www.efsyn.gr/ - Τάσος Σαραντής

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Greek Lignite under EU and Market Forces Pressure...

Greek Lignite under EU and Market Forces Pressure by Αυγερινός Κ.Χατζηχρυσός

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Η χώρα του Εγώ...

Αυτή τη φορά, ας βάλουμε τις αιτιολογίες μπροστά από τα συμπτώματα.
Είμαστε ένας μικρός τόπος γεμάτος ανθρώπους που το πρώτο και βασικότερο χαρακτηριστικό τους είναι η έλλειψη σιγουριάς. Κληρονομιά αιώνων σκλαβιάς, επιδρομών και καταπίεσης. Η έλλειψη σιγουριάς οδηγεί σε μια υπερβολική (και αναγκαστική) υπερτροφία του εγώ. Το εγώ νιώθει διαρκώς πως κινδυνεύει, οι μηχανισμοί αυτοπροστασίας θριαμβεύουν, ο εγωισμός γίνεται μέθοδος επιβίωσης. (Ο θάνατος σου, η ζωή μου). Η στάση παραμένει κι όταν ο κίνδυνος περάσει.
Πώς όμως χωράνε σε μια μικρή χώρα εννιά εκατομμύρια υπερτροφικά εγώ — που το καθένα θέλει να επιβληθεί στα άλλα; Φτάνουμε στο Ιονεσκικό παράδοξο, όπου ο καθένας μας σαν Εγώ έχει όλα τα δικαιώματα — και σαν Εσύ κανένα.
Στη χώρα του Εγώ, το Εσύ είναι υπό διωγμόν. Άρα και το Εγώ (μια και όλα τα Εσύ είναι και Εγώ…). Άρα οι πάντες… Έτσι, αιώνες τώρα, κλείνουμε ο ένας το δρόμο του άλλου. Στην προσπάθεια μας να μην προηγείται κανείς, μένουμε όλοι στάσιμοι. Μόνο σε κάτι πολέμους τα ξεχνάμε και ορμάμε — για να ακινητοποιηθούμε πάλι, μετά, σε λαοκοόντειο μαρμάρινο σύμπλεγμα.
Τίποτα δεν μας ενοχλεί περισσότερο από την επιτυχία του άλλου (πώς μας ξέφυγε!). Δεν την ανεχόμαστε. Δεν την επιτρέπουμε. Τη θεωρούμε απρεπή, άσεμνη, σχεδόν… αντιδημοκρατική.
Οι άλλοι λαοί υπερηφανεύονται για τους προικισμένους, τους εκλεκτούς, τους ταλαντούχους. Εμείς ντρεπόμαστε και κοιτάμε να τους κρύψουμε. Και το καταφέρνουμε μια χαρά. Εκτός αν τύχει και τους ανακαλύψει κανένα ξένο Νόμπελ. (Αλλά και τότε, λίγες μέρες μετά τους πρώτους πανηγυρισμούς, αρχίζει να κυκλοφορεί το φαρμάκι και στα στόματα και στα ρεπορτάζ των εφημερίδων).
Μικρότητες μιας κομπλεξικής κοινωνίας φοβισμένων ανθρώπων, που βλέπουν την επιτυχία του άλλου σαν απειλή. Που δεν δέχονται τη νομιμότητα του επαίνου παρά μόνο μετά θάνατον. (Το άκουσα: “Τέτοιο κείμενο μόνο αφού πεθάνει επιτρεπόταν να γραφτεί”).
Έτσι, λοιπόν, κύριοι: αγωνιστείτε, κοπιάστε, αλλά μην προσδοκάτε αναγνώριση, θα έρθει όταν δεν θα υπάρχετε εσείς. Ή εσείς — ή αυτή. Λεφτά, κερδίστε όσα θέλετε. Η κοινωνία μας (αντίθετα με τις ξένες) επιτρέπει να κάνεις επίδειξη χρημάτων (αυτό θαυμάζεται), αλλά όχι και επίδειξη ταλέντου (αυτό είναι νεοπλουτικό). Προπαντός σεμνότης! Το να περιφέρεις μια προσωπικότητα σ’ αυτή τη χώρα, είναι εξίσου απρεπές με το να επιδεικνύεις τα γεννητικά σου όργανα στα πάρκα.
Συγχέουμε: την παρουσία με την υπεροψία. Τη διαφοροποίηση με την ανισότητα. (Λίγο ακόμη και θα ζητηθεί η κοινωνικοποίηση του πνευματικού πλούτου…).
Έχουμε βρει και το όπλο που σκοτώνει κάθε ευγενική φιλοδοξία. Όποιος κινείται “προβάλλεται”. Ο επιστήμονας που παρουσιάζει μια ανακοίνωση το κάνει για να προβληθεί. Ο συγγραφέας που γράφει ένα βιβλίο το ίδιο. Όλα γίνονται για την προβολή. Κι όσοι τολμούν επώνυμα να δημιουργούν, αποκαλούνται επιδειξίες. Όχι βέβαια πως δεν γίνεται και πολλή προσπάθεια για επίδειξη. Ακριβώς επειδή τόσο έχουμε στερηθεί του έπαινο, κάνουμε τα πάντα για να τον αποκτήσουμε. (Σαν το ποτό, στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης). Και φτηνή επίδειξη γίνεται και κακή προβολή.
Αλλά δεν είναι κάθε δραστηριότητα προβολή, ούτε κάθε εργασία διαφημιστικό κόλπο. Πρέπει κάποτε να μάθουμε να αξιολογούμε και να δεχόμαστε την ποιότητα. Πρέπει, να αναγνωρίσουμε τη δυνατότητα της παρουσίας στον καθένα. Γιατί ο καθένας έχει κάτι να πει και πρέπει να μπορεί να το πει. Ο αποκλεισμός της προβολής (που μοιάζει δημοκρατικός), είναι στην πραγματικότητα ριζικά ελιτίστικος.
Κλασική λογοτεχνική αντίδραση (η αρνητική άποψη του “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”): “Ποιος νομίζει πως είναι;”.
—Είναι αυτός που είναι — και δεν υποχρεούται να ζητήσει συγγνώμη από κανέναν, επειδή είναι έτσι.. Ούτε χρωστάει σε κανέναν τίποτε. Άσε τον λοιπόν, κύριε, να κάνει τη δουλειά του και κοίταξε κι εσύ τη δική σου.
Αδύνατον! Ο μηχανισμός της σύγκρισης δουλεύει αυτόματα και συνέχεια. Παράδειγμα: “Και τι ήταν δηλαδή ο Τάδε; Υπερβολές!. (Ο μηχανισμός λειτουργεί έτσι: εγώ είμαι πιο σημαντικός από τον Τάδε — όταν όμως πεθάνω δεν θα γίνει τέτοιος θόρυβος…). Ναι, και το θάνατο του άλλου φτάνουμε να φθονήσουμε.
Ενώ οι σεμνοί! Τι υπέροχοι άνθρωποι οι σεμνοί! Π. χ. ο σεμνός και αθόρυβος Σκαλκώτας. (Εμείς τον κάναμε έτσι — μπράβο μας! Τον ισοπέδωσε ο νεοελληνικός οδοστρωτήρας. Πέθανε σεμνός, φτωχός και άγνωστος, προς μεγάλη μας δόξα. Για να μπορούμε τώρα να υπογραμμίζουμε τη σεμνότητα του και να τη φέρνουμε παράδειγμα στη νέα γενιά). Η σεμνότητα που απαιτούμε δεν είναι βέβαια η ταπεινότητα του μεγάλου, που ξέρει τα όρια του ανθρώπινου. Στην καλύτερη περίπτωση είναι το φοβισμένο “λάθε βιώσας” του ραγιά (σκύψε να μη δίνεις στόχο), στη χειρότερη περίπτωση η σεμνοτυφία του Ιησουΐτη που πιστεύει πως είναι μέγας, αλλά δεν καταδέχεται να το δείξει. Άλλη μια πλευρά του νεοελληνικού πουριτανισμού. Που, όπως κάθε πουριτανισμός, πηγάζει από δική μας αναπηρία, αβεβαιότητα και στέρηση.
Κι έπειτα παραπονιόμαστε πως δεν έχουμε ηγεσία! Αφού κανένας μας δεν παραδέχεται τον άλλον! Εκτός κι αν είναι ασήμαντος κι ακίνδυνος — οπότε, συμβατικά κάνουμε πως τον δεχόμαστε. (Κοιτάξτε τις δουλικότατες τιμές που γίνονται σε πολιτικούς και “προέδρους”).
Και έξω οι άνθρωποι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, αλλά θετικά. Κοιτάνε να προσπεράσουν με τη δική τους ταχύτητα κι όχι βάζοντας τρικλοποδιά. Χαίρονται την ικανότητα του διπλανού τους, προσπαθούν να την προωθήσουν, χωρίς ποτέ να σκεφθούν ότι αυτό που θα κερδίσει ο άλλος θα το στερηθούν αυτοί. Βλέπω συγγραφείς να προωθούν συγγραφείς, επιστήμονες να μάχονται για την επιβολή της θεωρίας ενός τρίτου — και απορώ. Όχι για τους άλλους. Για μας! Είναι περίεργο πως ακόμη έχουμε το θάρρος να χτίζουμε, όταν οι κατεδαφιστές γύρω μας είναι μυριάδες…
“Ο τόπος μας είναι κλειστός. Όλο βουνά…”.

Ν.Δήμου
Πηγή: http://www.ndimou.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Το πράσινο περιβάλλον χαρίζει περισσότερα χρόνια ζωής στις γυναίκες...

Μικρότερο κίνδυνο θανάτου έχουν οι γυναίκες που ζουν σε περιβάλλον με πλούσια βλάστηση, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Environmental Health Perspectives.
Επιστημονική ομάδα του Τμήματος Επιδημιολογίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Brigham and Women» της Βοστόνης, με επικεφαλής τον Δρ Πίτερ Τζέημς, ανέλυσαν στοιχεία που αφορούσαν περίπου 108.600 γυναίκες από τις ΗΠΑ, την περίοδο 2000-2008.
Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι, κατά μέσο όρο οι γυναίκες που ζούσαν σε περιβάλλον με πλούσια βλάστηση είχαν 12% μικρότερη θνησιμότητα από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με όσες ζούσαν στις περιοχές με το λιγότερο πράσινο.
Επίσης, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι γυναίκες που είχαν το περισσότερο πράσινο πέριξ της κατοικίας τους είχαν 34% χαμηλότερο ποσοστό θανάτου από αναπνευστικές παθήσεις. Επίσης, οι εκείνες που διάθεταν αυλή με λαχανικά είχαν 13% μικρότερο ποσοστό θανάτου από καρκίνο.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι διάφοροι παράγοντες συντελούν στη θετική σχέση μεταξύ πρασίνου και μειωμένης θνησιμότητας. Η καλύτερη ψυχική υγεία και κυρίως η μείωση της κατάθλιψης εκτιμάται ότι εξηγεί περίπου το 30% της ωφέλειας από τη ζωή κοντά στην φύση.
Τέλος, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για κοινωνικές σχέσεις, σωματική άσκηση και για άλλες υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και η μικρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση, παίζουν επίσης ευεργετικό ρόλο στην περίπτωση των περιοχών με πολύ πράσινο.

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή
Πηγή: health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ερώτηση για τις μετεγκαταστάσεις οικισμών σε Κοζάνη και Φλώρινα λόγω των εξορύξεων της ΔΕΗ ΑΕ...

Ερώτηση για τα προβλήματα στις μετεγκαταστάσεις οικισμών στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας από την εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ κατέθεσαν στη Βουλή προς τους αρμόδιους υπουργούς οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής, Γιάννης Δελής και Γιώργος Λαμπρούλης.
Αναλυτικά η Ερώτηση:
«Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία απαλλοτριώσεων και μετεγκαταστάσεων οικισμών της ΠΕ Κοζάνης και της ΠΕ Φλώρινας. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στη διαδικασία, με ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης, των προηγούμενων καθώς και της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία δρα σαν επικυρίαρχος στην περιοχή. Άλλωστε η πορεία των μετεγκαταστάσεων των τελευταίων χρόνων είναι χαρακτηριστική, καθώς αφ' ενός οι μετεγκαταστάσεις δεν ολοκληρώθηκαν αφ' ετέρου οι οικισμοί έχουν πλέον διαλυθεί. Για αυτούς τους λόγους είναι έντονη η ανησυχία και η αβεβαιότητα στους κατοίκους της Ποντοκώμης, της Μαυροπηγής, της Ακρινής της ΠΕ Κοζάνης και των Αναργύρων της ΠΕ Φλώρινας σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών τους, αλλά και στους κατοίκους της Αχλάδας της ΠΕ Φλώρινας, όπου το ορυχείο έχει περικυκλώσει τον οικισμό, ορυχείο που η εκμετάλλευσή του ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία. Η δε ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εντείνει τις ανησυχίες των κατοίκων όσον αφορά αν η ΔΕΗ τελικά θα πληρώσει αυτά που πρέπει.
Για τον κάθε οικισμό είναι σε διαφορετικό σημείο η μετεγκατάσταση. Ειδικότερα:
Α) Ποντοκώμη Δήμου Κοζάνης:
α) Δεν έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, όπου θα εγκατασταθεί ο οικισμός, ενώ υπάρχει η θετική γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ (Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων), από το Δεκέμβριο του 2014. Επι­ση­μαίνεται ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο έχει δοθεί στο γραφείο του Υφυπουργού Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, από τον Ιούνιο του 2015.
β) Σύμφωνα με την παρ. 13 του αρθ.13 του ν.4273/2014 σε συνδυασμό με το αρθ.28 του Ν. 3937/2011, το Δημόσιο και η ΔΕΗ ΑΕ βαρύνονται κατά το ήμισυ ο καθένας με τις δαπάνες μεταφοράς και μετεγκατάστασης. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν έχουν προϋπολογιστεί αυτά τα ποσά τόσο για το 2016 που προβλέπεται να αρχίσει το έργο όσο και για τα επόμενα χρόνια.
γ) Είναι απαραίτητο άμεσα να μεταφερθούν οι γραμμές υπερυψηλής τάσης 400KV του ΑΔΜΗΕ ΑΕ που διέρχονται από την περιοχή όπου προγραμματίζεται να δημιουργηθεί ο νέος οικισμός. Η ΔΕΗ ΑΕ είχε κοστολογήσει το κόστος μεταφοράς στο ποσό των 22 εκατ. ευρώ περίπου και το ΔΣ ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πότε θα γίνει η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου; Επειδή ο χρόνος τρέχει οι εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν το 2016, μπορεί να προωθηθεί με νομοθετική ρύθμιση;
2. Έχουν προϋπολογιστεί τα ποσά που απαιτούνται τόσο για το 2016 όσο και τα επόμενα χρόνια για την υλοποίηση βασικών υποδομών και υποδομών κοινής ωφέλειας από το Δημόσιο και τη ΔΕΗ ΑΕ με την αναλογία που αντιστοιχεί στον κάθε ένα υπόχρεο;
3. Σε ποια φάση είναι το έργο μεταφοράς των γραμμών υπερυψηλής τάσης 400 KV που διέρχονται από την περιοχή όπου προγραμματίζεται να δημιουργηθεί ο νέος οικισμός;
Β) Μαυροπηγή Δήμου Εορδαίας:
Οι κάτοικοι της Μαυροπηγής ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το νέο οικισμό σε θέση εντός της διοικητικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητάς τους και έχουν ξεκινήσει οι σχετικές μελέτες. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ μελετά την εγκατάσταση, στην ίδια περιοχή, μιας σειράς γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης για τις ανάγκες του.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ να τροποποιήσει τις μελέτες του για να μην εμποδίζουν οι γραμμές υψηλής και υπερυψηλής τάσης το νέο οικισμό;
Γ) Κόμανος Δήμου Εορδαίας:
Το 1996 εκδόθηκε Προκήρυξη Απαλλοτρίωσης της Κοινότητας Κομάνου για τις ανάγκες λειτουργίας των ορυχείων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ
Με το ΦΕΚ αρ. 1318/τ.Δ/4-12-2003, εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κομάνου στη νέα τοποθεσία και τον καθορισμό των χρήσεων γης.
Το 2015 έγινε η χάραξη και χαλικόστρωση των δρόμων του νέου οικισμού. Υπολείπονται όμως πολλά έργα υποδομής ώστε να γίνει κατοικήσιμος ο οικισμός, όπως έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε να κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής; Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει άμεσα ώστε ο Κόμανος να ξαναγίνει ένα ζωντανό χωριό;
Δ) Για τους οικισμούς Ακρινής του Δήμου Κοζάνης (ΠΕ Κοζάνης) και των Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου στην ΠΕ Φλώρινας, ισχύουν τα παρακάτω:
α) Ενώ ο Ν. 3937/2011 στο άρθρο 28 προέβλεπε ότι σε μια δεκαετία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μετεγκατάστασης, μέχρι σήμερα, πέντε χρόνια μετά την ψήφισή του, δεν έχουν προωθηθεί συντονισμένα οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, η ΔΕΗ ΑΕ κατέθεσε σχέδιο για τη μετεγκατάσταση των οικισμών (εγκεκριμένο από το νομικό της τμήμα) στο αρμόδιο Υπουργείο από το 2013. Έκτοτε δεν προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία όσα ορίζονται στο νόμο 3937/2011, άρθρο 28, δηλαδή την έγκριση Προεδρικού Διατάγματος για να προχωρήσει η μετεγκατάσταση των ως άνω οικισμών.
β) Μέχρι σήμερα το κόστος των ενεργειών και των μελετών επιβαρύνει το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ), δηλαδή τον "Τοπικό Πόρο". Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος που διατίθενται για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων από τη συνολική εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ, όχι μόνο για τις μετεγκαταστάσεις, να απομειώνονται.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί ποιες απαραίτητες ενέργειες πρόκειται να κάνουν ώστε:
Να προχωρήσει η έκδοση ΠΔ για να αρχίσει η μετεγκατάσταση των δύο οικισμών;
Η ΔΕΗ ΑΕ να ξεκινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των δυο οικισμών; Ώστε να επωμιστεί άμεσα η ΔΕΗ ΑΕ το κόστος των ενεργειών, της εκπόνησης μελετών, της ενεργοποίησης γενικότερα τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης;
Ε) Η Αχλάδα του Δήμου Φλώρινας, πρέπει να μετεγκατασταθεί λόγω της διάνοιξης ορυχείου το οποίο είναι ιδιωτικό και του οποίου οι εργασίες έχουν φθάσει σε απόσταση αναπνοής από το χωριό με αποτέλεσμα η ζωή των κατοίκων να έχει επιβαρυνθεί και να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες μετεγκατάστασης των συνοικισμών της ΤΚ Αχλάδας ώστε να μη διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός των οικισμών και να επωμισθεί το βάρος της μετεγκατάστασης η ιδιωτική εταιρεία;».

Πηγή: http://www.902.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Σχετικά με τη μετατόπιση Πυλώνων Υψηλής Τάσης που αφορούν τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης...

Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη μετατόπιση Πυλώνων Υψηλής Τάσης που αφορούν τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης
Οι μετεγκαταστάσεις οικισμών στο Νομό Κοζάνης λόγω της εξόρυξης λιγνίτη από τη ΔΕΗ αποτελούν διαδικασία που έχει λάβει χώρα αρκετές φορές τις τελευταίες δεκαετίες. Για την ομαλή υλοποίησή τους πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Στην περίπτωση της Ποντοκώμης εδώ και χρόνια εκκρεμεί η μετατόπιση Πυλώνων Υψηλής Τάσης που διασχίζουν το χώρο του γηπέδου που πρόκειται να εγκατασταθεί ο οικισμός της Νέας Ποντοκώμης.
Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της μετεγκατάστασης, την ομαλή εξέλιξη του παραγωγικού έργου και δέσμευση της ΔΕΗ από το 2009.
Όμως μετά και την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τον Ιανουάριο του 2013 δεν έχει καν δρομολογηθεί η υλοποίηση του έργου.
Επειδή αυτή η καθυστέρηση επιφέρει προβλήματα στην εξέλιξη της προετοιμασίας μετεγκατάστασης του οικισμού,
Επειδή η μετατόπιση αυτή συμφωνήθηκε, κατά την διαδικασία επιλογής του χώρου μετεγκατάστασης, από το ΔΣ της ΔΕΗ με σχετική προβλεπόμενη πίστωση,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιες οι ενέργειές σας για την επίσπευση των διαδικασιών από τη ΔΕΗ και την επίλυση του θέματος των Πυλώνων Υψηλής Τάσης, ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά η μετεγκατάσταση του οικισμού της Ποντοκώμης;

Πηγή: http://www.kasapidis.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Οι Εδέμ της Μαγνησίας...

...κάπως έτσι οι άνθρωποι στις κοινότητες Ανάβρα και Πτελεό της Μαγνησίας, έβαλαν το "εμείς", πάνω απο το "εγώ" και πρόκοψαν. Άρπαξαν τις ευκαιρίες, δημιούργησαν καινούργιες και απέδειξαν οτι χάνει μόνον αυτός που δεν μπήκε ποτέ στο παιγνίδι...

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, για την επαναπόδοση εξορυχθέντων εδαφών από την ΔΕΗ ΑΕ, που θα συζητηθεί την Δευτέρα 18.04...

Για την επαναπόδοση εξορυχθέντων εδαφών από την ΔΕΗ ΑΕ.
Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπολογίζονται σε πάνω από 200.000 τα στρέμματα εκτάσεων που αποκτήθηκαν μέσω απαλλοτριώσεων ή αγορών από τη Δ.Ε.Η και χρησιμοποιήθηκαν για την εξορυκτική της δραστηριότητα, κύρια για τη δημιουργία και λειτουργία ορυχείων λιγνίτη και τύρφης και πλέον δεν χρησιμοποιούνται λόγω εξάντλησης των ορυκτών.
Σε όλες σχεδόν τις περιβαλλοντικές μελέτες προβλέπεται η αποκατάσταση των εδαφών που χρησιμοποιήθηκαν από την ΔΕΗ. Μέχρι σήμερα ελάχιστα εδάφη έχουν αποκατασταθεί.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1280/1982 «αγροτικές εκτάσεις που αποκτούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τη Δ.Ε.Η. για κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων ή για εκμετάλλευση στερεών καυσίμων (λιγνίτης, τύρφη κλπ.) και παύουν να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των σκοπών της, παραχωρούνται κατά κυριότητα στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.
Με το άρθρο 9, παρ 1 του Ν. 2941/2001 τροποποιήθηκε η παραπάνω διάταξη και πλέον δεν υφίσταται η υποχρέωση επιστροφής των εδαφών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκμετάλλευση στερεών καυσίμων, ακόμα και αν αυτά έχουν εξαντληθεί.
Με τον άρθρο 15 του Νόμου 4273/2014 (νόμος για τη «μικρή ΔΕΗ») ορίζεται ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπέρ αυτών, για τις ανάγκες εκμετάλλευσης στερεών καυσίμων (λιγνίτη, τύρφης κ,λπ.) (….) κηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 128-138 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α` 277), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με δαπάνες του αιτούντος την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
Αρνητική εξέλιξη είναι η μεταβίβαση από τη ΔΕΗ στη ΔΙΑΔΥΜΑ εξορυχθέντων εδαφών που έπρεπε να επαναποδοθούν έναντι διαχείρισης αποβλήτων της ΔΕΗ ΑΕ, προκειμένου να κατασκευαστεί η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων με ΣΔΙΤ.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:
-Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για την αποκατάσταση και επαναπόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο των εδαφών που αποκτήθηκαν από την ΔΕΗ και πλέον δεν χρειάζονται για τους σκοπούς της.
-Αν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια εδάφη για την απόκτηση εγγυήσεων υπέρ της ΔΕΗ, όπως πχ εγγραφή υποθήκης ή εξασφάλιση εγγυήσεων.
-Τι μέτρα θα πάρει για την ανατροπή του συνόλου της πολιτικής της απελευθέρωσης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, απότοκο της οποίας είναι η τύχη συγκεκριμένων εδαφών και γενικότερα οι αντιλαϊκές εξελίξεις τόσο στη λαϊκή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και εργασιακών σχέσεων.

Ο βουλευτής
Σάκης Βαρδαλής

Πηγή: http://www.kozanimedia.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Η παρουσίαση του τρόπου αποκατάστασης εδαφών εξαντλημένων ορυχείων άνθρακα στη Γερμανία...

Το video της εταιρείας LMBV που έχει ως στόχο την ταχεία και οικονομική αποκατάσταση των εξαντλημένων ορυχείων άνθρακα στην πρώην Ανατολική Γερμανία με στόχο την μετέπειτα χρήση των παραπάνω εκτάσεων για εμπορικές, βιομηχανικές, γεωργικές, τουριστικές, αναπτυξιακές χρήσεις.
Παρουσιάστηκε στην ημερίδα "Μεταλιγνιτική περίοδος – Η Πρόκληση για τη Δυτική Μακεδονία" που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2016 στο Κοβεντάρειο και είναι με υπότιτλους

Πηγή:http://mavromatidisdimitris.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Τι παρουσιάστηκε - συζητήθηκε στην ημερίδα για τη μεταλιγνιτική περίοδο. Εντυπωσίασε η πρακτική Γαλλικού δήμου που αποκατέστησε τα ορυχεία και αναπτύσσεται...

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η μεγάλη ημερίδα για τη μεταλιγνιτική περίοδο που διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με άλλους φορείς.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι προτάσεις και οι στρατηγικές που προτείνονται να ακολουθήσει η Δυτική Μακεδονία ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης από αυτό του λιγνίτη.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η εμπειρία του Γάλλου δημάρχου Francois Caron ο οποίος παρουσίασε το μοντέλο που ακολούθησε ο δήμος του για να αποκαταστήσει τα ορυχεία και να ακολουθήσει μια διαφορετική αναπτυξιακή πορεία η περιοχή του.
Δείτε το βίντεο
Πηγή: http://kozani.tv/

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Αν δεν εγκριθεί (γρήγορα) η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του νέου οικισμού Ποντοκώμης, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα...

Προειδοποιητικά “καμπανάκια” από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/Τμ. Δ. Μακεδονίας, Δημήτρη Μαυροματίδη, για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, στο πλαίσιο της σημερινής ημερίδας για τη μεταλιγνιτική περίοδο, που διεξήχθη στην Κοζάνη: “Αν δεν εγκριθεί (γρήγορα) η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του νέου οικισμού , θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.
Δείτε το βίντεο: Πηγή: http://www.kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Προέδρος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης για την ημερίδα του Δήμου Κοζάνης για τη μεταλιγνιτική περίοδο. "Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η επανάληψη λαθών" τονίζει στον χαιρετισμό του...

Κύριε Δήμαρχε,
Επιτρέψτε μου να απευθύνω θερμό χαιρετισμό στην ημερίδα σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Αν και είμαστε ακόμη σε φάση λειτουργίας ή, και ανάπτυξης της λιγνιτικής δραστηριότητας στη Δυτική Μακεδονία, ζητήματα στρατηγικής εμβέλειας και σημασίας όπως η μεταλιγνιτική περίοδος πρέπει έγκαιρα να γίνονται αντικείμενο μελέτης και προβληματισμού, να ορίζονται στόχοι και να διαμορφώνονται πολιτικές και τακτικές για την επίτευξή τους.
Για το λόγο αυτό σας συγχαίρω ειλικρινά για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας και σας διαβεβαιώνω ότι τα συμπεράσματα από τις εργασίες που θα παρουσιαστούν και από τις σχετικές συζητήσεις που θα διεξαχθούν θα τα μελετήσουμε προσεκτικά και θα τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα.
Είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ έχει επενδύσει στην περιοχή σας τεράστια ποσά, με προοπτική περαιτέρω σημαντικών επενδύσεων στην Πτολεμαΐδα, στη Φλώρινα αλλά και στην Κοζάνη, στον ΑΗΣΑΔ και στο Ορυχείο του Ν. Πεδίου.
Ήδη η κοινωνία της περιοχής έχει κάνει τη δική της αποτίμηση αυτών των επενδύσεων, καθώς και των χρημάτων, που εισέρρεαν, συρρέουν και θα εξακολουθήσουν για αρκετά ακόμη χρόνια να κατατίθενται στην περιοχή σας από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ.
Πιστεύουμε ότι, παρά τα προβλήματα, ο απολογισμός είναι θετικός.
Ωστόσο είναι αναγκαίο, με τον πιο επιστημονικό και αντικειμενικό τρόπο να γίνει πλήρης ανάλυση αυτής της παρουσίας της επιχείρησή μας στην περιοχή, να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα, να αξιοποιηθεί η θετική εμπειρία, να αποφευχθεί η επανάληψη λαθών, να καλυφθούν οι οποίες ελλείψεις, και εν τέλει, να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητες.
Η Δυτική Μακεδονία πρέπει να αξιοποιήσει το λιγνίτη όχι μόνο μεσούσης της λιγνιτικής δραστηριότητας, αλλά και μετά την περάτωσή της, έχοντας κατακτήσει ένα υψηλό τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο, υποδομές και επιχειρηματικές δομές, ικανά για την συγκρότηση βιώσιμης οικονομίας και ανάπτυξης. Να γίνει το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής, που θα ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας.
Και βέβαια όλα αυτά συνυφασμένα με την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και την πολιτιστική αναγέννηση και ανάπτυξη που θα εναρμονίζεται και θα υποστηρίζει ουσιαστικά τη νέα διαμορφούμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.
Η ΔΕΗ, να είστε σίγουροι, ότι θα αναλάβει τις δικές της ευθύνες, και θα συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων της ολόπλευρα.
Αναγκαία προϋπόθεση η οικοδόμηση στενών και πολύπλευρων σχέσεων με όλους τους φορείς και τις οργανωμένες οντότητες της περιοχής. Σχέσεων θεσμικών και, βέβαια, σχέσεων εμπιστοσύνης. Απ’ αυτή την άποψη πιστεύουμε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της επιχείρησής μας αποτελεί εγγύηση.
Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε και από την τηλεφωνική μας συνομιλία, στην οποία σας ανακοίνωσα ότι για λόγους εντελώς ανεξάρτητους από τη θέλησή μου και ανυπέρβλητους, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ προσωπικά στην ημερίδα σας, ότι οι παραπάνω σκέψεις αποτελούν και τη βαθειά προσωπική μου πεποίθηση.
Σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία.

Πηγή: http://kozani.tv/

Διαβάστε περισσότερα...

Ο χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη στην ημερίδα για τη μεταλιγνιτική περίοδο. Αναφορά στην μετεγκατάσταση Ποντοκώμης...

Χαιρετισμό στην ημερίδα του Δήμου Κοζάνης για τη μεταλιγνιτική περίοδο απέστειλε ο Υπουργός Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης. Σε σημείο του χαιρετισμού του αναφέρεται πως όσον αφορά στη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης έχει εκδοθεί μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία δε μπορεί να μη ληφθεί υπόψη.
Διαβάστε τον χαιρετισμό του Υπουργού.
Κυρίες και κύριοι
Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση την δημοτική αρχή, παρ’ ότι λόγω ανωτέρας βίας αναγκάστηκα να ακυρώσω τον ερχομό μου.
Χωρίς υπερβολή, η περιοχή σας είναι η «καρδιά» του Ηλεκτρικού Συστήματος της Χώρας, ο ενεργειακός «αιμοδότης» στον οποίο βασίστηκε η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας τις προηγούμενες δεκαετίες. Μια περιοχή, η οποία συνεχίζει να διατηρεί κρίσιμο ρόλο στο ενεργειακό γίγνεσθαι της πατρίδας μας, γιατί, πράγματι η Κοζάνη επιφορτίσθηκε με μια ιδιαίτερη ευθύνη και ανταποκρίνεται ακόμη σ’ αυτή.
Ωστόσο, όλοι όσοι βρίσκεστε σήμερα εδώ γνωρίζετε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Ο σταδιακός περιορισμός της χρήσης του λιγνίτη είναι μια προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης, αλλά και μια υποχρέωση που εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο απόηχος από τη διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα είναι ακόμη έντονος και οι αποφάσεις της ορίζουν συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέσματα. Υπό αυτή την έννοια, η μείωση της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής είναι μια υπόθεση που ξεπερνά τα σύνορά μας και είναι αναπόδραστη.
Σήμερα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο μεγάλων αλλαγών στο ενεργειακό τοπίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της αγοράς με ένα ενιαίο πλέγμα κανόνων. Στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, δική μας δουλεία είναι να εισάγουμε πρόσθετες παραμέτρους εξισορρόπησης και να δημιουργήσουμε συνθήκες λειτουργικότητας και δικαιοσύνης ανάμεσα στην αποκόμιση κέρδους και στον χαρακτήρα της ενέργειας ως κοινωνικό αγαθό.
Αυτό σημαίνει για εμάς ότι η ΔΕΗ διατηρείται ως μια ισχυρή - οικονομικά και ενεργειακά - επιχείρηση, με αμετάβλητη τη συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο, ικανή να στηρίξει πολύμορφα τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Η ΔΕΗ μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να εγγυάται την λειτουργικότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας, ανεξάρτητα από τον επιβαλλόμενο εμπλουτισμό του ενεργειακού μείγματος, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, της αναδιαμόρφωσης των ενεργειακών αναγκών και της ωρίμανσης των αγορών. Κι αυτή είναι η τελική μας απάντηση σε όλους εκείνους που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το μέλλον της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ. Λέμε λοιπόν σε όλους, ότι: η ΔΕΗ θα αποζημιωθεί για τον ΑΔΜΗΕ όπως κανείς άλλος δεν θα την αποζημίωνε, γιατί κάθε άλλος υποψήφιος αγοραστής θα αξιοποιούσε αρνητικά τα δεδομένα της συγκυρίας. Η ΔΕΗ θα προσαρμοστεί στους νέους όρους της αγοράς, βγαίνοντας πιο δυνατή και υγιής. Ο ΑΔΜΗΕ θα παραμείνει κατά 51% στο Δημόσιο, αντί να πωληθεί κατά 66 ή και 100%, ανταποκρινόμενος με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις του. Κι αυτές τις δηλώσεις, αν θέλουν ας τις «διαβάσουν» κάποιοι - λίγοι - με τα παραμορφωτικά γυαλιά τους. Οι υπόλοιποι να τις κρίνουν στην πράξη κι είμαι σίγουρος ότι αυτή η κρίση θα είναι θετική.
Μ’ αυτή την πολιτική λογική κινούμαστε και στο θέμα της στρατηγικής των συμπράξεων για τη ΔΕΗ. Ενθαρρύνουμε την εξωστρέφεια της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, η οποία μπορεί να περάσει στη νέα εποχή με νέες συνεργασίες, αντλώντας και μεταδίδοντας γνώση και εμπειρία, χρησιμοποιώντας την πρωτοπόρα θέση της για να πολλαπλασιάσει το θετικό αποτέλεσμα προς όφελος της ίδιας και των καταναλωτών. Η συμμετοχή της σε συνεργατικά σχήματα είναι το «κλειδί» για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, ακυρώνει κάθε σκέψη για «Μικρή ΔΕΗ» και διευκολύνει την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της.
Επιτρέψτε μου λίγα λόγια για την συνολικότερη ενεργειακή πολιτική μας. Σύντομα θα μπει η θεμέλιος λίθος στο ελληνικό τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου TAP, που θα σηματοδοτήσει την έμπρακτη μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Πρόκειται για επιδίωξη που φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει πρώτα και κύρια τις ανάγκες της χώρας σε επαρκή και φθηνή ενέργεια, να εδραιώσει ένα καθεστώς ενεργειακής ασφάλειας, όσο περισσότερο μπορεί να γίνει αυτό στους απαιτητικούς και άστατους καιρούς μας. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Να εκπληρώσουμε τις θετικές προσδοκίες για περισσότερες δουλειές, για βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής, για δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με επάρκεια και δικαιοσύνη.
Ο TAP περνά και από τη δική σας περιοχή. Του προσφέρετε χώρο διέλευσης και φιλοξενία, συμβάλλοντας στο γενικότερο καλό. Εμείς, από την πλευρά μας, επιδιώξαμε και καταφέραμε να υπάρξουν επιπρόσθετα ανταποδοτικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο υπερδιπλασιάστηκε από τα 11 εκατ. ευρώ στα 32 εκατ. ευρώ για όλες τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Η πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική μας παίρνει σάρκα και οστά, καθώς προωθείται επίσης ο αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας, IGB, ενώ εξετάζονται μια σειρά από ενεργειακά σχέδια, όπως: το πλωτό τερματικό LNG στην Αλεξανδρούπολη. Ο EastMed για τη μεταφορά αερίου από Ισραήλ και Κύπρο. Ο IGI ως το τελικό τμήμα μιας εναλλακτικής διαδρομής για την έλευση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας στην Ιταλία. Κάποια έργα θα γίνουν πράξη, κάποια θα μείνουν σχέδια, αλλά είναι πλέον δεδομένο ότι περνάμε σε μια νέα εποχή.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και για τις εξελίξεις, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στους τομείς του φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις θεσμικές αλλαγές που προωθούμε, την επέκταση των δικτύων. Πρόσφατα μίλησα αναλυτικά για όλα αυτά και θα μας απασχολήσουν ακόμη περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ανεξάντλητο ωστόσο, μοιάζει επίσης και το θέμα της σημερινής εκδήλωσης. Δεν θέλω να εξωραΐσω την πραγματικότητα, η κυβέρνηση δεν προσεγγίζει έτσι τα προβλήματα και τον κόσμο που τα υφίσταται.
Η μεταλιγνιτική εποχή έρχεται μέσα σε μια συγκυρία περιορισμένων δυνατοτήτων και αυξημένων αναγκών. Είμαστε εδώ για να βοηθηθούμε στο να βρούμε τρόπους ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη, τόσο για τους κατοίκους της Κοζάνης, όσο και για ολόκληρη την χώρα, η οποία καλείται να στηρίξει τα μελλοντικά αναπτυξιακά της βήματα σε άλλες πηγές ενέργειας κατά ένα μεγάλο μέρος. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αλλαγή, την αρχή της διαμόρφωσης μιας διαφορετικής αναπτυξιακής «ταυτότητας» για τον τόπο μας, έξω από τους περιορισμούς της γνωστής συνταγής λιτότητας και ύφεσης.
Ζούμε το ξέσπασμα της οικονομικής βίας που προέκυψε από αδυναμίες και λάθη 40 και πλέον χρόνων άσκησης μιας ανισομερούς πολιτικής, η οποία είχε τον άνθρωπο σε δεύτερο πλάνο και – τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια- παραδόθηκε πρόθυμα και άνευ όρων σε αξιώσεις που έβλαψαν καίρια τα συμφέροντα των φτωχότερων, χτυπώντας αδυσώπητα και τα μεσαία στρώματα.
Η οικονομική κρίση δεν είναι «ορφανή». Έχει «πατέρα» τον νεοφιλελευθερισμό, ως κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο, στην πιο ακραία μορφή του, γεννά πολιτικές λιτότητας και κοινωνικής ανισότητας. Τις θεωρεί στοιχεία της λύσης των οικονομικών αδιεξόδων του. Και, στην περίπτωση της χώρας μας είναι συνυφασμένο με τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Τα λέω αυτά επειδή σημασία δεν έχουν μόνο οι διακηρυγμένοι στόχοι, αλλά και οι τρόποι επίτευξής τους. Κι αν η Κοζάνη σήμερα, όπως και οι υπόλοιπες λιγνιτικές περιοχές, διεκδικεί και απαιτεί δικαίως ανταμοιβή για τη συνεισφορά της και ένα μέλλον, αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο στο βαθμό που συνολικά η χώρα θα περάσει σε άλλο στάδιο. Η συζήτηση για την μεταλιγνιτική περίοδο άργησε να γίνει, όπως παραδέχονται πολλοί σήμερα. Ξεκίνησε μόλις τα τελευταία χρόνια και κατάφερε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, να περιγράψει κυρίως άξονες και κατευθύνσεις, τα βασικά ζητούμενα. Το οικονομικό όραμα και η χρηματοδότηση είναι τα ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας. Ακολουθούν τα μείζονα θέματα της αποκατάστασης των εδαφών – ένα τεράστιο αυτοτελές κεφάλαιο- της παραγωγικής διαφοροποίησης, της εναλλακτικής ενεργειακής ταυτότητας και φυσικά των χρονοδιαγραμμάτων.
Μίλησα πριν για μεταβατική περίοδο. Δεν θα κρατήσει πολύ και χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις που θα διασφαλίζουν μακρόχρονα οφέλη και όχι αποσπασματικές πρωτοβουλίες με κοντινή ημερομηνία λήξης που θα αφήνουν πίσω τους κουφάρια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η συνέχεια και η αειφορία.
Ο δήμος, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα, έχει διαμορφώσει μια πρόταση- που θα ξέρετε όλοι - και πρόσφατα ζήτησε με ιδιαίτερη επιμονή να αναδιαμορφώσουμε την προτεινόμενη ρύθμιση για την διάθεση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 ώστε το 20% να κατευθύνεται στους πέντε λιγνιτικούς δήμους για τη διαχείριση της μεταλιγνιτικής περιόδου. Συγκεκριμένοι περιορισμοί ως προς την χρήση του πόρου, αλλά και η φύση του εσόδου, που είναι κυμαινόμενο καθώς εξαρτάται από την εκάστοτε τιμή των δικαιωμάτων, μας οδηγούν σε άλλες επιλογές.
Η πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή ενός ειδικού τιμολογίου που θα καθιστά μικρότερο το ενεργειακό κόστος στην περιοχή, για συγκεκριμένης φύσης οικονομικές δραστηριότητες, βρίσκεται ήδη σε φάση επεξεργασίας και πιστεύουμε ότι η, ενδεχόμενη, θέσπισή του θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στα ζητήματα της τόνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας.
Παράλληλα με τις υφιστάμενες προβλέψεις υπέρ των λιγνιτικών δήμων και την πρόταση του ειδικού τιμολογίου, σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε πρόσθετους πόρους που θα διαχειρίζεται το υπό σύσταση Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για δράσεις υπέρ των λιγνιτικών δήμων.
Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να αναφερθώ στην Ποντοκώμη, καθώς, ενώ βρισκόμαστε στην τελική φάση έγκρισης του Προεδρικού Διατάγματος για την μετεγκατάσταση του οικισμού, εμφανίστηκε χθες μια Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας πριν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.
Το ζήτημα της ενίσχυσης των λιγνιτικών περιοχών, δεν εξαντλείται εδώ από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς συνδέεται με την συνολική προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με μέτρα που θα έχουν καθολικό, υπερτοπικό χαρακτήρα και θα μπορούν να αξιοποιηθούν παράλληλα με τις ειδικότερες δράσεις, καθιστώντας την περιοχή σας ελκυστική για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Η συζήτηση αυτή δεν τελειώνει εδώ. Θα συνεχιστεί και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούμε τις προτάσεις σας.
Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η αγωνία σας για το αύριο, είναι μια αγωνία που μοιραζόμαστε.
Σας ευχαριστώ

Πηγή: http://kozani.tv/

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Αναβλήθηκε για την 1η Ιουνίου η εκδίκαση των αποζημιώσεων ακινήτων σε Ποντοκώμη, Μαυροπηγή και Κόμανο...

Αναβλήθηκε ένεκα της αποχής των δικηγόρων στο Μονομελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, η υπόθεση για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των αγρών και των οικοπέδων πλησίον των οικισμών Ποντοκώμης, Μαυροπηγής και Κομάνου, έκτασης συνολικού εμβαδού 10.578.346,89 τ.μ., (απαλλοτρίωση ΟΔΠΚ 1), για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των Ορυχείων Μαυροπηγής και Νοτιοδυτικού Πεδίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Η υπόθεση προσδιορίστηκε να δικαστεί την 1η Ιουνίου του 2016 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: http://e-ptolemeos.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Ενα σοβαρό «ατύχημα» σχεδόν κάθε δυο μήνες...

Η πολιτική απελευθέρωσης του κλάδου της Ενέργειας, ο ανταγωνισμός και η διαμάχη για μεγαλύτερα κέρδη φέρνουν συντριπτικά χτυπήματα στα δικαιώματα των εργαζομένων στη ΔΕΗ ΑΕ, όπως και σε όλους τους εργαζόμενους.
Η ίδια πολιτική υποθάλπει τα διαρκώς αυξανόμενα εργατικά «ατυχήματα» στους χώρους της επιχείρησης, όπου τα τελευταία χρόνια επήλθε δραστική μείωση του προσωπικού, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας, την ελλιπή συντήρηση του εξοπλισμού, την καταστρατήγηση στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στις εργολαβίες. Αυτή την περίοδο, στα ορυχεία και τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ στη Δυτική Μακεδονία απασχολούνται περίπου 2.700 μόνιμοι εργαζόμενοι (το 1998 ήταν 5.300) και άλλοι τόσοι με οκτάμηνες, δίμηνες συμβάσεις και μέσω εργολάβων.
Από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι και σήμερα, στους χώρους δουλειάς της ΔΕΗ ΑΕ στη Δυτική Μακεδονία, εννέα εργάτες σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν. Το τελευταίο θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε τη Δευτέρα 8 Μάρτη στο ορυχείο Αμυνταίου, όπου έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ένας 42χρονος, πατέρας τριών παιδιών. Σε όλα τα παραπάνω δεν προσμετρούνται οι επαγγελματικές ασθένειες που θερίζουν, ούτε βέβαια οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής από τη λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ και τις ελλείψεις σε μέτρα για την προστασία των ίδιων και των παιδιών τους.
Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ΑΕ, με όποια μορφή και αν γίνει, θα επιδεινώσει παραπέρα την κατάσταση, καθώς θεωρείται δεδομένη η ακόμη μεγαλύτερη επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και νέες ανατροπές σε στοιχειώδη δικαιώματα μόνιμων, συμβασιούχων και εργολαβικών εργαζομένων.

Δεν είναι τυχαία περιστατικά
Από τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν στην αύξηση των ατυχημάτων και σχετίζονται άμεσα με τις γενικότερες εξελίξεις στη ΔΕΗ ΑΕ, το Σωματείο Εργαζομένων και Εργατοτεχνιτών στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) στη Δυτική Μακεδονία ξεχωρίζει τους παρακάτω:
-Την ελλιπή επάνδρωση μηχανημάτων, που σε πολλές περιπτώσεις καλύπτονται από εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας που δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία. -Την επιβάρυνση του προσωπικού λόγω μη τήρησης της νομοθεσίας για πενθήμερο και οκτάωρο στις βάρδιες των ορυχείων. Σήμερα, οι εργαζόμενοι δουλεύουν 63 ώρες τη βδομάδα, καθώς η ΔΕΗ αρνείται να βάλει και πέμπτη βάρδια.
-Την κατάργηση της ειδικότητας οδηγού στα συνεργεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα συνεργεία πρώτης γραμμής να μην έχουν έμπειρους οδηγούς και το ρόλο αυτό να αναλαμβάνει οποιοσδήποτε έχει επαγγελματικό δίπλωμα.
-Την επικίνδυνη διακίνηση υλικών με οχήματα, αφού οι εργολάβοι πιέζουν για γρήγορη εκτέλεση των δρομολογίων.
-Την παλαιότητα εξοπλισμού και την έλλειψη μέσων προστασίας (εξοπλισμός για ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, εργαλεία, φόρμες άρβυλα κ.ά.).

Κανένα ουσιαστικό μέτρο
Εδώ και περίπου δύο χρόνια, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις των εργαζομένων, που έγιναν με πρωτοβουλία του ΣΕΕΕΝ, η ΔΕΗ ΑΕ δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.
Αντίθετα, σ' αυτές τις ελλείψεις και στην απαίτηση να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας, σε πολλές περιπτώσεις στελέχη της επιχείρησης απαντούν με απειλές και τρομοκρατία, γεγονός που φέρνει εντάσεις και επιβαρύνει την κατάσταση των εργαζομένων. Ενα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η χρήση ακατάλληλων οχημάτων από τεχνίτες, στις βάρδιες των ορυχείων. Επίσης, η τρομοκρατία είναι προσφιλής μέθοδος στις εργολαβίες όταν οι εργαζόμενοι απαιτούν να τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας. Επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας στις εργολαβίες είναι και η πολύμηνη απλήρωτη εργασία (πάνω από τρίμηνο).

Πηγή: http://www.rizospastis.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πάσχει από αλλεργία...

Ολοένα και περισσότερες είναι οι επίμονες αλλεργίες που ταλαιπωρούν κάθε χρόνο εκατοντάδες πολίτες, απορρυθμίζοντας... το ανοσολογικό σύστημα των ασθενών.
Οι αλλεργιολόγοι επισημαίνουν ότι οι αλλεργίες καταγράφουν αύξηση 50% τα τελευταία 30 χρόνια, καθώς εκτιμάται πλέον ότι 1 στους 4 Ευρωπαίους έχει κάποιο αλλεργικό νόσημα.
«Η αλλαγή στη "συμβίωση" με τα μικρόβια και η μείωση της έκθεσης σε μικρόβια στην παιδική ηλικία, οδηγεί σε ένα ανοσολογικό σύστημα που δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά» επισημαίνει η κυρία Καψάλη και αναφέρεται σε δύο πολύ πρόσφατες διεθνείς μελέτες που δείχνουν ότι «είναι πιο συχνές αλλεργίες σε παιδιά που έχουν πλυντήριο πιάτων στο σπίτι τους, σε σύγκριση με αυτά που τα πιάτα πλένονται στο χέρι, ενώ μικρότερα ποσοστά αλλεργίας καταγράφονται σε βρέφη που οι γονείς τους καθαρίζουν την πιπίλα των παιδιών τους, πιπιλώντας την οι ίδιοι».
Την αύξηση των περιστατικών αλλεργίας θα πρέπει να αναζητήσουμε και στο «Οξειδωτικό» περιβάλλον που ζούμε λένε οι ειδικοί και αναφέρουν μεταξύ άλλων τη ρύπανση, τα καυσαέρια, τις βιομηχανίες και το φαινόμενο τους θερμοκηπίου.

Το σωματικό βάρος και οι αλλεργίες
«Μελέτη που έγινε το 2013, έδειξε ότι το 8% του παιδικού άσθματος, οφείλεται σε διαβίωση των παιδιών σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από δρόμους ταχείας κυκλοφορίας» εξηγεί η κυρία Καψάλη και συνεχίζει αναφερόμενη στον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως η δίαιτα, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα, και «η παχυσαρκία στα παιδιά, αυξάνει τον κίνδυνο για άσθμα καθώς για κάθε αύξηση κατά 1% στο BMI ( δείκτη μάζας σώματος ) καταγράφεται αύξηση κινδύνου για άσθμα κατά 55%».
Πάντως και άλλες μελέτες έχουν συσχετίσει το αυξημένο βάρος με την εκδήλωση αλλεργίας, καθώς έχει φανεί ότι η παχυσαρκία στους ενήλικες, κυρίως άνδρες, αυξάνει τον κίνδυνο μη αλλεργικής ρινίτιδας και ότι η κατανάλωση fast food 3 φορές την εβδομάδα αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρού άσθματος στα παιδιά.

Σημαντικός και ο ρόλος του stress
Όσον αφορά το stress φαίνεται ότι επιδεινώνει τα συμπτώματα των αλλεργιών και του άσθματος και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί και να τα προκαλεί.
Η κα Καψάλη αναφέρεται σε δύο πρόσφατες μελέτες που αφορούν το stress τονίζοντας ότι το «έντονο stress στο 2ο μισό της κύησης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για αλλεργίες στα παιδιά στην ηλικία των 14χρόνων και το επίμονο stress συνδέεται με αυξημένη συχνότητα συμπτωμάτων σε ασθματικούς φοιτητές με αλλεργικό άσθμα».
Όπως εξηγεί, όταν οι φοιτητές εκτίθενται στα αλλεργιογόνα που είναι αλλεργικοί, κατά την περίοδο των εξετάσεων, εμφανίζουν βαρύτερα συμπτώματα άσθματος από ότι όταν εκτίθενται σε περιόδους χωρίς άγχος.

Αλλεργικοί στην τεχνολογία
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία άλλη αιτία πρόκλησης αλλεργιών τα τελευταία χρόνια, η οποία σχετίζεται με την τεχνολογία και αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούμε συνεχώς με τα χέρια μας.
«Έχουμε την αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής λόγω κυρίως νικελίου, η οποία ήταν συχνότερη με τα παλιότερα μοντέλα, ιδίως αυτά με φθαρμένα πλήκτρα οπότε απελευθερώνεται νικέλιο.Ευτυχώς, τα περισσότερα smartphones είναι από αλουμίνιο οπότε ασφαλή» καταλήγει η κ. Καψάλη, που επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση η χρήση θήκης ή ακουστικών προστατεύει χρήστη και κινητό.

Πηγή: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top