Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος"


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος" με τίτλο "Πράσινα gοlden boys στη ΔΕΗ", που αφορά εκδοθείσα απόφαση για μετάταξη και προαγωγή στελεχών (διευθυντών και βοηθών διευθυντών), στις μισθολογικές βαθμίδες της Κατηγορίας Γ - Στελέχη Γενικών Θέσεων, από τη ΔΕΗ Α.Ε, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η ΔΕΗ εφαρμόζει πολιτικές ανάδειξης στελεχών μέσα από αυστηρές διαδικασίες επιλογής, με βάση τις ικανότητες και τις εμπειρίες που διαθέτουν από διάφορες θέσεις ευθύνης, ακολουθώντας πάγιες, πλήρως διαφανείς και καθ' όλα νόμιμες διαδικασίες, όπως μάλιστα οφείλει να πράττει, ιδιαίτερα ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.
Για τη διαδικασία μισθολογικής προαγωγής των Στελεχών της Εταιρείας και δη στάθμης διευθυντή και βοηθού διευθυντή, εφαρμόζονται κατά πάγια τακτική τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ - που ισχύει από το 1973 - και στις συναφθείσες σχετικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ). Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Συμβουλίου Κρίσης, που αποτελείται από τους γενικούς διευθυντές και το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας, προεδρεύεται δε από τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Το εν λόγω Συμβούλιο κρίνει και γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή και προαγωγή των ως άνω στελεχών βάσει κριτηρίων (π.χ. ανάθεση συγκεκριμένης στάθμης καθηκόντων, κατοχή συγκεκριμένου μισθολογικού κλιμακίου, καθορισμένο μέσο όρο βαθμολογίας της τελευταίας τριετίας, καθώς και άλλα στοιχεία που συνεκτιμώνται, όπως η βαρύτητα του συντελούμενου έργου, η ευθύνη της κατεχόμενης θέσης, το επίπεδο συνεργασίας κλπ). Στη συνέχεια η γνωμοδότηση του Συμβουλίου τίθεται υπόψη του διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος και τελικά αποφασίζει την μετάταξη και την προαγωγή των στελεχών.
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, από τότε δηλαδή που έγινε η εισαγωγή της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο, έχουν συγκληθεί οκτώ (8) ΕΣΚ (2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 και 2010) για τη μετάταξη και προαγωγή των στελεχών της Επιχείρησης και αποκλειστικά για αυτά που έχουν ήδη ανάθεση βοηθού διευθυντή και διευθυντή.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι στο ΕΣΚ του 2008 το απολύτως απαραίτητο κριτήριο της βαθμολογίας τροποποιήθηκε, επί το αυστηρότερο, από 700 μονάδες στις 750 (με άριστα το 900), ενώ στο τελευταίο ΕΣΚ του 2010 αυξήθηκε ακόμα περισσότερο στις 800 μονάδες.
Από τα 44 στελέχη - για τα οποία γίνεται αναφορά στο σχετικό δημοσίευμα - που με βάση ομόφωνη γνωμοδότηση του τελευταίου ΕΣΚ μετατάχθηκαν στην "Κατηγορία Γ - Στελέχη Γενικών Θέσεων", τα 28 είχαν ανάθεση βοηθού διευθυντή από το πρώτο εξάμηνο του 2009.
Το σύνολο των εν λόγω στελεχών υπηρετούν στη ΔΕΗ πέραν των 15 ετών, έχουν θητεύσει σε διάφορες θέσεις της ιεραρχίας και κατέλαβαν τη θέση του βοηθού διευθυντή βάσει συγκεκριμένης αξιοκρατικής διαδικασίας που ορίζεται σε ΕΣΣΕ και αποφάσεις διευθύνοντος σύμβουλου.
Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ότι, η μισθοδοσία όλων των στελεχών της Επιχείρησης, έχει υποστεί τις σημαντικές μειώσεις που προβλέπονται στους Νόμους 3833/2010 και 3845/2010, ενώ σε κάθε περίπτωση αυτή δεν υπερβαίνει τα οριζόμενα στο Νόμο περί ανωτάτου ορίου αποδοχών.
Τέλος, η μισθολογική ή υπηρεσιακή εξέλιξη όλων των εργαζομένων στην Επιχείρηση είναι απολύτως σύννομη δεδομένου ότι, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3833/2010 άρθρο 3 παρ. 3, επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε ήδη υπάρχουσα διάταξη του Κανονισμού Εργασίας και σε συναφθείσες ΕΣΣΕ.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2010
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top