Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Μέτρα για μια πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτων προτείνει η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ...

Η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ ζητά να εφαρμοστεί πολιτική βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω στόχων με χρονικό ορίζοντα το 2020, ανάλογων με εκείνους της ενεργειακής κατανάλωσης, δηλαδή: περαιτέρω εξοικονόμηση κατά 20 % του όγκου των υδάτων που καταναλώνεται σε όλους τους τομείς, αύξηση κατά 20% των πλωτών οδών που αποτελούν αντικείμενο φυσικής αποκατάστασης για τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας και αύξηση κατά 20% του όγκου των υδάτων που επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται σε γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.
«Η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, αν δεν θέλει να χάσει όχι μόνο τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά και αυτή για τον περιορισμό των ολοένα και οξύτερων φαινομένων της ξηρασίας και των πλημμύρων». Αυτό ήταν το μήνυμα που απηύθυνε η Επιτροπή των Περιφερειών, κατόπιν της υιοθέτησης σχετικής γνωμοδότησης που εκπόνησε ο κ. Nichi Vendola (IT/PES), περιφερειάρχης Απουλίας.
Ο κ. Nichi Vendola έκανε επίσης έκκληση για πολυεπίπεδη και διακρατική προσέγγιση της διαχείρισης των υδρολογικών λεκανών και πρότεινε την επέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων, έτσι ώστε να καλύπτει και τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων.
«Το νερό πρέπει να εκλαμβάνεται ως ανθρώπινο δικαίωμα και έχουμε καθήκον να μεριμνήσουμε για τη διατήρησή του προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών», δήλωσε ο κ. Vendola, συμπληρώνοντας: «Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν τολμηρά μέτρα –όπως, για παράδειγμα, ο καθορισμός στόχων για την αποδοτικότητα των υδάτων– και να υιοθετηθεί μια πραγματικά πολυεπίπεδη προσέγγιση με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών, των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στη διαχείριση κάθε υδρολογικής λεκάνης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων εταιρειών/υπηρεσιών υδροδότησης. Η διατήρηση των επιπέδων των υδάτων θα πρέπει επίσης να αποτελέσει αναπόσπαστο και ζωτικό μέρος των προσπαθειών της Ευρώπης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στην πράξη μέχρι τώρα».
Τα αιτήματα της Επιτροπής των Περιφερειών αναμένεται να ληφθούν υπόψη στις προτάσεις που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2012 σχετικά με ένα σχέδιο για την προστασία των υδάτων της Ευρώπης.
Μία από τις πολυάριθμες προτάσεις της γνωμοδότησης είναι το αίτημα να θεσπιστούν νέες διατάξεις της ΕΕ, που να υποχρεώνουν όλα τα κράτη μέλη να θέσουν σαφείς και συγκεκριμένους στόχους ως προς την αποδοτικότητα των υδρολογικών λεκανών σε κάθε τομέα που αφορά στη χρήση των υδάτων (εγχώριος τομέας, βιομηχανία, γεωργία, τουρισμός, υδροηλεκτρική ενέργεια κ.τ.λ.). Η γνωμοδότηση προτείνει επίσης τη σύζευξη των στόχων της ΕΕ για την ενεργειακή και υδροδοτική αποδοτικότητα των κτηρίων. Παράλληλα, διατυπώνεται το αίτημα οι στόχοι αποδοτικότητας να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κάθε περιοχής.
Προτείνεται επίσης ο συσχετισμός της δράσης για την κλιματική αλλαγή με την πολιτική βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω στόχων με χρονικό ορίζοντα το 2020, ανάλογων με εκείνους της ενεργειακής κατανάλωσης, δηλαδή: περαιτέρω εξοικονόμηση κατά 20 % του όγκου των υδάτων που καταναλώνεται σε όλους τους τομείς, αύξηση κατά 20% των πλωτών οδών που αποτελούν αντικείμενο φυσικής αποκατάστασης για τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας και αύξηση κατά 20% του όγκου των υδάτων που επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται σε γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Για τον σκοπό αυτό, στη γνωμοδότηση του κ. Vendola προτείνεται επέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων – βάσει του οποίου πάνω από 2000 τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν πιο αισιόδοξους ενεργειακούς στόχους από αυτούς του 2020 – έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει το ζήτημα των υδάτινων πόρων.
Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η κ. Daiva Matonienė (LT/EA), μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών και δημοτική σύμβουλος της λιθουανικής πόλης Σιαουλάι, στο σχέδιο γνωμοδότησής της με θέμα: «Tο πρόγραμμα LIFE της ΕΕ: περαιτέρω πορεία», προτείνει επέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων μέσω της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος LIFE – το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για την υποστήριξη προγραμμάτων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος – για την κάλυψη ενεργειακά αποδοτικών πόλεων και πόλεων που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και είναι φιλικές προς το περιβάλλον

H Επιτροπή των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Πηγή: http://www.agrotypos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top