Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Στην διάθεση των Ευρωπαίων πολιτών χάρτες που απεικονίζουν την ατμοσφαιρική ρύπανση...

Το πανευρωπαϊκό μητρώο αποβλέπει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ευρωπαίων στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν το περιβάλλον.
Οι νέοι επιγραμμικοί (ηλεκτρονικοί) χάρτες που δημοσιεύθηκαν χθες, Πέμπτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής, επιτρέπει για πρώτη φορά στους πολίτες να επισημαίνουν τις κύριες διάσπαρτες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως είναι οι κάθε είδους μεταφορές και οι αεροπορικές δραστηριότητες.
Η νέα σειρά 32 χαρτών δείχνει τα σημεία στα οποία εκλύονται ρύποι, όπως είναι τα οξείδια του αζώτου και τα αιωρούμενα σωματίδια. Συμπληρώνει υφιστάμενα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές από μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες, προερχόμενα από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E-PRTR).
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Janez Potočnik (φωτογραφία) δήλωσε: “Η γνώση είναι ζωτικής σημασίας παράγοντας για την αξιοπιστία των ενεργειών μας. Προσφέρει επίσης στους πολίτες μας σημαντικές πληροφορίες. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν δείγμα σαφούς δέσμευσης για την αύξηση της κατανόησης του καθενός για τις πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης”.
Η καθηγήτρια, Jacqueline McGlade, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, προσέθεσε: “Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μία σοβαρή απειλή για την υγεία, ιδίως σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως είναι τα παιδιά και τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Ενημερώνοντας τους πολίτες για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις μεταφορές, τα νοικοκυριά και άλλες πηγές στις περιοχές που ζουν, οι εν λόγω χάρτες τους δίνουν τη δυνατότητα να πιέσουν τις αρχές ώστε αυτές να προχωρήσουν σε βελτιώσεις”.
Το E-PRTRen, το οποίο δρομολογήθηκε το 2009 προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, περιέχει ήδη δεδομένα που έχουν εισαχθεί από μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες (σημειακές πηγές) και, από σήμερα, πληροφορίες για τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές, τη ναυτιλία, την αεροπορία, τη θέρμανση κτιρίων, τη γεωργία και τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις (διάσπαρτες πηγές).
Οι διάσπαρτες πηγές ρύπανσης είναι διεσπαρμένες ή/και συγκεντρωμένες σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού. Ένας μεγάλος αριθμός μικρών εκπομπών από σπίτια και οχήματα δημιουργούν, αθροιστικά, μια μεγάλη διάσπαρτη πηγή ρύπανσης, ιδίως στις πόλεις.
Η νέα, συνολική σειρά 32 χαρτών επιτρέπει στους ευρωπαίους να παρατηρούν, σε κλίμακα 5 χλμ επί 5 χλμ τα σημεία όπου εκπέμπονται οι ρύποι. Περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τα οξείδια του αζώτου (NOX), τα οξείδια του θείου (SOX), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), την αμμωνία (NH3) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10).

Τι δείχνουν οι χάρτες;
Ενώ στα δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έχουν πρόσβαση τόσο οι εθνικοί, όσο και οι ευρωπαίοι πάροχοι δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες πηγές ρύπανσης. Οι νέοι χάρτες προωθούν την ευαισθητοποίηση για τις τοπικές εκλύσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και επιτρέπουν στους πολίτες να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στη δική τους περιοχή. Επιπλέον, εμπειρογνώμονες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για την κατάρτιση μοντέλων, με τη βοήθεια των οποίων προβαίνουν σε εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τοπικών εκπομπών.
Για παράδειγμα, οι χάρτες χωρικής κατανομής αποκαλύπτουν μεγάλης έκτασης επίκεντρα πυκνών εκπομπών αμμωνίας (NH3) γεωργικής προέλευσης στην κοιλάδα του Πο στην Ιταλία, στη Βρετάνη της Γαλλίας, στις χώρες της Μπενελούξ. Τα υψηλά επίπεδα εκπομπών αμμωνίας βλάπτουν το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην οξίνιση και τον ευτροφισμό του εδάφους και των γλυκών υδάτων.
Επίσης δείχνουν την έκταση στην οποία οι εκπομπές NOX και PM10 από τις οδικές μεταφορές μολύνουν μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα και τις περιοχές γύρω από τους κύριους άξονες των οδικών δικτύων. Ειδικότερα, στις πόλεις, οι οδικές μεταφορές συμβάλλουν σημαντικά στην περιεκτικότητα σε PM10 του αέρα που αναπνέουμε.

Πηγή: http://www.greenbusiness.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top