Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Οδηγία Ε.Ε. για ρύπους...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις αναθεώρησε επί το αυστηρότερο την οδηγία για τις εκπομπές των βιομηχανικών ρύπων που συνδέονται με επιπτώσεις στο περιβάλλον (όξινη βροχή) και τον άνθρωπο, (καρκίνος, άσθμα).
Ετσι, περιορίζονται ακόμη περισσότερο μείγματα θείου και αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια σκόνης, αμίαντος και βαρέα μέταλλα. Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι η οδηγία αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, του νερού και του εδάφους και όχι στην άμβλυνση των επιπτώσεων που έχουν οι ουσίες αυτές στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η νέα οδηγία ενσωματώνει σε ενιαίο και ομογενοποιημένο πλαίσιο επτά παλαιότερες και συνδυάζει τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων με τη χρήση της καθαρότερης διαθέσιμης τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή, η οδηγία καλύπτει 52.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις εντός Ε.Ε., οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως παραγωγή μετάλλων, χημική βιομηχανία, καύση αποβλήτων αλλά και μαζική εκτροφή χοίρων και πουλερικών.
Στην οδηγία τίθενται επίσης αυστηρότερα όρια για την εκπομπή οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου και σκόνης από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και μεγάλες εγκαταστάσεις υψηλής καύσης, όπως διυλιστήρια και χαλυβουργίες. Τα νέα εργοστάσια πρέπει να εφαρμόζουν την καθαρότερη διαθέσιμη τεχνολογία από το 2012, ενώ τα υπάρχοντα εργοστάσια πρέπει να συμμορφωθούν με αυτό το πρότυπο έως το 2016, με μια μικρή μεταβατική περίοδο.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top