Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Εκκρεμεί η ενσωμάτωση 12 οδηγιών για το περιβάλλον...

Παραμένει χαμηλό το ποσοστό ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο με κίνδυνο να αυξηθούν οι παραβάσεις και οι καταδίκες της χώρας μας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΕ).
Σύμφωνα με την τελευταία αποτίμηση (Δεκέμβριος 2011) του Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας του WWF Ελλάς αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο 12 κοινοτικών οδηγιών.
Ειδικότερα έχει ήδη λήξει η προθεσμία ενσωμάτωσης για τις οδηγίες:
- «σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις»
- «για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις»
- για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. Τον Ιούνιο 2011, η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη προς πέντε κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για μη μεταφορά της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα στο εθνικό τους δίκαιο.
- σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου
- για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τον Ιανουάριο λήγει και η προθεσμία ενσωμάτωσης της οδηγίας σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.
Επίσης εκκρεμεί η ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών:
- Σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή / και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη
- Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
- Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)
- Περί τροποποίησης του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (1)
- Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
- Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Πηγή: Εφημερίδα Το Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top