Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Η Ετήσια έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη για το 2010...

Ετήσια Έκθεση συνήγορου του πολίτη για το 2010

Στην Ετήσια έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη για το 2010 στις σελίδες 83 και 84 γίνεται αναφορά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Νομό Κοζάνης και στο Νομό Φλώρινας. Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

Η προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας δεν έχει αποτελέσει μέχρι στιγμής ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την κεντρική διοίκηση. Ο ΣτΠ έχει επισημάνει εδώ και χρόνια την έλλειψη ενός αξιόπιστου μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Ενδεικτικό παράδειγμα εξακολουθεί να αποτελεί η περίπτωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ. Έως σήμερα δεν έχει
υπάρξει ανταπόκριση στην πρόταση του ΣτΠ για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς και για ενίσχυση με προσωπικό των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών. Πάντως, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΑΗΔ) ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3833/2010, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 δεν χορηγούνταν εγκρίσεις για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ούτε στις Περιφέρειες της χώρας, που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα για τους σταθμούς μέτρησης. Ο ΣτΠ εξέφρασε, ωστόσο, την ικανοποίησή του προς το ΥΠΕΚΑ και τη Νομαρχία Κοζάνης για την πρόσφατη επιβολή υψηλών προστίμων στη ΔΕΗ,
συνολικού ύψους 500.000 ευρώ. Θεωρεί ότι είναι μια εν μέρει ανταπόκριση στα συνεχή αιτήματά του για διενέργεια αυτοψιών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και επιβολή κυρώσεων όταν διαπιστώνονται παραβάσεις. Ειδικά η Νομαρχία Κοζάνης ενημέρωσε ότι μέσα στο 2010 πραγματοποίησε, μέσω των Κλιμακίων
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, έξι ελέγχους στη ΔΕΗ που οδήγησαν
στην επιβολή προστίμων. Από το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ ο ΣτΠ, σε συνέχεια παλαιότερης πρότασής του, ενημερώθηκε ότι ενισχύθηκε η στελέχωση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος με τέσσερις και πέντε υπαλλήλους αντίστοιχα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πρόκειται κυρίως για διοικητικό και όχι τεχνικό προσωπικό, γεγονός που δεν βοηθάει στη βελτίωση του συστήματος ελέγχων. Θετικές πάντως αξιολογούνται αφενός η ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007–2013 του έργου αναβάθμισης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον νομό Κοζάνης και αφετέρου η διαχειριστική επάρκεια που έχει λάβει η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ. Στην ίδια κατεύθυνση αξιολογείται και η
ανταπόκριση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να αναλάβει τη λειτουργία και την εποπτεία του δικτύου μέτρησης ρύπων της ΔΕΗ.
Η πρόσφατη ανακοίνωση για ένα πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο μεταξύ ΥΠΕΚΑ και ΔΕΗ, που θα εξειδικεύει τις περιβαλλοντικές δράσεις της επιχείρησης ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με τη νομοθεσία, αποτελεί θετική ενέργεια της πολιτείας, που πιθανόν σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών και
των ορυχείων στη δυτική Μακεδονία. Έχει επίσης καταλογιστεί στη διοίκη-
ση ότι δεν προβαίνει σε αξιολόγηση των κινδύνων που υπάρχουν για την
υγεία, μέσω επιδημιολογικής παρακολούθησης, των πληθυσμών που
πλήττονται. Σε ερώτημα του ΣτΠ για την πρόοδο στην εκπόνηση επιδημιολογικών μελετών, η νομαρχία απέστειλε αντίγραφο μελέτης, από την οποία όμως δεν φαίνεται να προκύπτει επιβάρυνση στην υγεία των κατοίκων από την πολυετή λειτουργία των ορυχείων και των ατμοηλεκτρικών σταθμών. Αναμένονται τα απο-
τελέσματα μίας ακόμη επιδημιολογικής μελέτης στον νομό Κοζάνης, η οποία βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top