Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Απάντηση της (Δ)ΕΗ Α.Ε στην εφημερίδα «Πτολεμαίος» για το άρθρο με τίτλο “Παγίδα της ΔΕΗ για εξαγορά ακινήτων αντί πινακίου φακής καταγγέλλουν κάτοικοι του οικισμού με αναφορά τους στον εισαγγελέα”...

Επί του περιεχομένου του δημοσιεύματος στην εφημερίδα «Πτολεμαίος», που φέρει τον τίτλο “Παγίδα της ΔΕΗ για εξαγορά ακινήτων αντί πινακίου φακής καταγγέλλουν κάτοικοι του οικισμού με αναφορά τους στον εισαγγελέα”, η ΔΕΗ Α.Ε. και ειδικότερα το Λ.Κ.Δ.Μ., προς αποκατάσταση της αλήθειας, θεωρεί υποχρέωσή της να καταστήσει σαφή τα παρακάτω:
Με την υπ΄αριθμ. 176/2011 απόφασή του, το Δ.Σ. της Επιχείρησης αποφάσισε, μεταξύ άλλων, και προς ανακούφιση των άμεσων αναγκών των κατοίκων, την αποζημίωση των ιδιοκτησιών που εκρίθησαν ακατάλληλες προς οίκηση, με την εις μετρητά καταβολή ποσού, ίσου με το 50% της εκτιμηθείσας δαπάνης αποζημίωσης, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή, στα πλαίσια των εργασιών που αφορούν στην απαλλοτρίωση ΟΔΠ4. Επιπλέον, αποφασίσθηκε πως η Επιχείρηση, θα αναλάμβανε «την υποχρέωση πληρωμής ενοικίου στους δικαιούχους που θα εγκαταλείψουν οριστικά τις ιδιοκτησίες τους στη Μαυροπηγή, λόγω του χαρακτηρισμού τους ως μη κατοικήσιμων-ακατάλληλων για χρήση», μέχρι της καταβολής της ανωτέρω προσωρινής αποζημίωσης. Παράλληλα, με εντατικούς και γοργούς ρυθμούς: Αφενός, επίσπευσε την διαδικασία απαλλοτριώσεως ολόκληρης της κτηματικής περιοχής που γίνεται ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ώστε με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήδη σήμερα να έχει προσδιορισθεί με διαδικασίες εξπρές, κατά προτίμηση, η πρώτη συζήτηση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης (συζήτηση αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτριώσης) τον επόμενο μήνα, γεγονός που είναι γνωστό και έχει κοινοποιηθεί και επισήμως στην κοινωνία της Μαυροπηγής. Αφετέρου, και εκ παραλλήλου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των κατοίκων, ορίσθηκε επιτροπή νομικών αποτελούμενη από εκπρόσωπο της Επιχείρησης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Εορδαίας και του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, η οποία διαμόρφωσε και συνέταξε κείμενο προσυμφώνου, με βάση το οποίο, οι ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ακατάλληλες, να μπορούν να λαμβάνουν άμεσα ως ποσό προσωρινής αποζημίωσης το 50% της αξίας εκάστης ιδιοκτησίας, όπως λίγο παραπάνω αναφέρεται. Το κείμενο αυτό, συνταγμένο με ιδιαίτερη προσοχή και αντικειμενικότητα, σε αντίθεση με τα φερόμενα ως καταγγελλόμενα από πλευράς 4 -μόλις- κατοίκων, όχι μόνο δεν περιέχει όρους-παγίδα, αλλά είναι ένα προσύμφωνο που διαφυλάσσει πλήρως τα δικαιώματα όλων των συμβαλλόμενων πλευρών, καθόσον:
α) Ορίζεται ρητώς και κατηγορηματικώς -και μάλιστα με επαναλαμβανόμενη ρητή διατύπωση επί του κειμένου, γεγονός που σκοπίμως και υστερόβουλα αποκρύπτεται από τους 4 κατοίκους αλλά και τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους-, ότι το τίμημα εξαγοράς των ιδιοκτησιών εκάστου κατοίκου, θα καθορισθεί κυριαρχικά από το αρμόδιο δικαστήριο της απαλλοτρίωσης, ήτοι, όπως ανωτέρω αναφέρεται, από το δικαστήριο της 26ης Απριλίου 2012. Άλλωστε, όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρεται όλως ενδεικτικά στο προσύμφωνο: «...τις οποίες τιμές έχει καθορίσει μονομερώς η ΔΕΗ και δεν δεσμεύει κατά τα κατωτέρω συμφωνούμενα τα συμβαλλόμενα μέρη, με την υπογραφή προσυμφώνου..».. «Η συνολική αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της συγκεκριμένης ανωτέρω ιδιοκτησίας του αφενός συμβαλλομένου θα οριστεί με την απόφαση καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης για την υπόψη αναγκαστική απαλλοτρίωση, που θα εκδοθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα του καταβληθεί (προς τον αφενός συμβαλλόμενο), μετά την αφαίρεση του ήδη καταβληθέντος με το παρόν προαναφερθέντος ποσού». «...Το ακίνητο θα μεταβιβαστεί στην ΔΕΗ κατά τα παραπάνω, είτε με συντέλεση της επικείμενης να κηρυχθεί κατά τα προαναφερθέντα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, είτε με οριστική μεταβίβαση...», όπως οριίζεται αναλυτικά στο άρθρο 5 πρωτίστως και επικουρικώς στο άρθρο 6.
β) Η Επιχείρηση, όπως αναφέρεται παραπάνω, ανέλαβε εθελουσίως και στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής της ευθύνης, την κάλυψη καταβολής ενοικίων μέχρι της καταβολής της προσωρινής αποζημίωσης, προς ανακούφιση των πληττόμενων κατοίκων. Είναι προφανές ότι μετά την καταβολή προκαταβολής, δεν δικαιολογείται η κάλυψη του ενοικίου από πλευράς της Επιχείρησης. Δυστυχώς, για λόγους εντυπώσεων, το αυτονόητο και η λογική μετονομάζονται «εκβιασμός» (!) για τις ανάγκες εντυπώσεων και μόνο υποβολής εγκλήσεως από πλευράς των 4 κατοίκων.
γ) Από πουθενά, δεν προκύπτει ότι οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται των δικαιωμάτων τους, όπως αναφέρεται στην έγκληση των τεσσάρων κατοίκων. Τουναντίον, οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να ενεργήσουν, όπως οι ίδιοι επιθυμούν, προς προάσπιση των συμφερόντων τους, ανεξάρτητα από την καταβολή σε αυτούς προσωρινής τιμής αποζημίωσης.
δ) Το άρθρο 6: Το άρθρο αυτό, είναι επικουρικό και εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας απαλλοτρίωσης, και προφανώς εφόσον δεν έχει εκδοθεί η άνω απόφαση καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης (που, ξαναναφέρουμε, έχει προσδιορισθεί για συζήτηση τον επόμενο μήνα), σύμφωνα με το άρθρο 5 (το περιεχόμενο του οποίου σκοπίμως αποκρύπτεται). Έχει, δε, τεθεί προς περαιτέρω εξασφάλιση όλων των συμβαλλόμενων μερών αλλά και για την ορθότητα του νομικού λόγου (δεν νοείται προσύμφωνο αγοραπωλησίας χωρίς τιμή αναφοράς). Στο άρθρο αυτό, ορίζεται ότι η Επιχείρηση και μόνο σε μια τέτοια περίπτωση: «δύναται να προχωρήσει μονομερώς και με αυτοσύμβαση στην κατάρτιση και υπογραφή του οριστικού συμβολαίου με τίμημα αυτό που αναφέρεται στην συνημμένη στην παρούσα έκθεση εκτίμησης δαπάνης απαλλοτρίωσης.... δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που παρέχεται σ' αυτήν από τώρα με το παρόν από τον Αφενός συμβαλλόμενο (ιδιοκτήτη), η οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση..... υπό την προϋπόθεση ότι στο οριστικό συμβόλαιο θα προσαρτηθούν οι έγγραφες αποδείξεις καταβολής του υπολοίπου ποσού και θα περιληφθούν όλοι οι όροι του παρόντος, υπό την οποία και μόνο περίπτωση ο ιδιοκτήτης συνομολογεί..». Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, ματαίωσης της απαλλοτρίωσης, η ΔΕΗ Α.Ε. δεσμεύεται να επιλέξει: είτε να χάσει όλη την προκαταβολή (50%), είτε να προβεί άμεσα στην κατάρτιση οριστικής σύμβασης αγοραπωλησίας.
Είναι άξιον απορίας, γιατί η άνω πρόβλεψη αποτελεί «παγίδα» και «απόπειρα εξαπάτησης» (!) τουλάχιστον στα μάτια των 4 αυτών κατοίκων. Από την ανάγνωση του παραπάνω, είναι σαφές και στον πλέον άσχετο περί της νομικής επιστήμης, αλλά και των διαδικασιών απαλλοτρίωσης, πως όσοι εκ των κατοίκων έχουν συμβληθεί δια προσυμφώνου θα έχουν, ακόμη και στην απίθανη περίπτωση ματαίωσης της απαλλοτρίωσης, κατ΄ελάχιστον, το δικαίωμα να λάβουν απευθείας και άμεσα σε μετρητά από την Επιχείρηση το υπόλοιπο, τουλάχιστον, του ποσού αναφοράς, και εν συνεχεία, μετά την έκδοση αποφάσεως από το Δικαστήριο της 26ης Απριλίου 2012, το οποιοδήποτε ποσό αναγνωρίσει το Δικαστήριο αυτό, κυριαρχικά. Είναι προφανές, ότι τέτοιο δικαίωμα δεν θα υφίσταται σε όσους δεν θα έχουν συμβληθεί, οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναμένουν την απόφαση του Δικαστηρίου για να λάβουν τελικώς ό,τι και οι υπόλοιποι συμβαλλόμενοι δια προσυμφώνου. Συνεπώς, ρωτούμε τον κάθε καλόπιστο παρατηρητή: Ποιοι βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση; Ποιων τα συμφέροντα διασφαλίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο; Γιατί, υπάρχουν παγίδες, όταν η διασφάλιση είναι μεγαλύτερη, και προβλέπει αποζημίωση ακόμη και εάν δεν υπάρξει απαλλοτρίωση; Από την κίνηση των 4 κατοίκων αυτών, δημιουργούνται άλλα ερωτήματα: Ποιοι και γιατί έχουν να κερδίσουν από το κλίμα τρομοκράτησης των κατοίκων και τις καταθέσεις μηνύσεων εναντίον της Επιχείρησης, τη στιγμή, μάλιστα, που όχι μόνο δεν υφίσταται ψήγμα ποινικής ευθύνης εκ μέρους των υπευθύνων της ΔΕΗ Α.Ε., αλλά οι ίδιοι οι ¨εγκαλούντες¨ μετά του συνηγόρου τους, προβαίνουν σε σωρεία συκοφαντικών και προσβλητικών χαρακτηρισμών σε βάρος μας; Η δημοσίευση, μάλιστα στα τοπικά μέσα του «καταγγελτικού» και συνάμα ψευδέστατου λόγου τους, εντάσσεται στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν τεχνηέντως αναστάτωση και κλίμα πόλωσης στον οικισμό της Μαυροπηγής. Είναι προφανές πως η ΔΕΗ Α.Ε. επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της, να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε έχει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και παραχαράσσοντας την αλήθεια, να παίζει «παιχνίδια» στην πλάτη των κατοίκων και της ίδιας της Επιχείρησης. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα ήθελε διαβεβαιώσει ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένη και αταλάντευτη στην πρόθεση της να ολοκληρώσει την απαλλοτρίωση του οικισμού της Μαυροπηγής, το συντομότερο δυνατό και να συνδράμει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά στη ανακούφιση των πληττόμενων. Και αυτό το έχει έμπρακτα αποδείξει, όπως οι περισσότεροι κάτοικοι ήδη αναγνωρίζουν. Με δίκαιες και ξεκάθαρες συμφωνίες, χωρίς παγίδες, αιρέσεις, εκβιασμούς και προσπάθεια εξαπάτησης των κατοίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top