Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Δε θα χρειαστεί η διαδικασία «Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης» για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης στη ΖΕΠ...

H έννοια της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, δηλ. της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, εισήχθη με την κοινοτική οδηγία 2001/42/ΕΚ. Με την οδηγία αυτή καθιερώθηκε η υποχρέωση των κρατών μελών να εκτιμούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από σχέδια και προγράμματα που αποτελούν το «πλαίσιο» πραγματοποίησης επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων. Η προτεινόµενη έκταση µετεγκατάστασης του οικισµού Ποντοκώµης είναι κατά το µεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 97%, δηµόσια έκταση των αγροκτηµάτων Αργίλου και Λευκόβρυσης και φερόµενος ιδιοκτήτης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το υπόλοιπο ποσοστό κατά το 2% ανήκει σε ιδιώτες και το 1% στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας (ΟΣΕ). Λόγω του χαρακτήρα της περιοχής και του είδους του έργου, εκτιµάται ότι η προς περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριότητα του θέµατος δεν θα έχει σηµαντικές και µη αντιστρέψιµες επιπτώσεις στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής όπου προτείνεται να µετεγκατασταθεί ο οικισµός της Ποντοκώµης. Επίσης δεν προκύπτει σηµαντική πιθανότητα ρύπανσης και οχλήσεων καθώς και κίνδυνος ατυχηµάτων µε επίπτωση στο περιβάλλον και δε θα δηµιουργηθούν προβλήµατα στη χρήση των φυσικών πόρων και στη φυσιογνωµία της περιοχής. Έτσι η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας αποφάσισε τη μη τήρηση διαδικασίας «Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης» για την µετεγκατάσταση του οικισµού της Ποντοκώµης στη θέση ΖΕΠ, θέτοντας όμως μια σειρά από προϋποθέσεις. Αναφέρουμε τρεις από αυτές ενδεικτικά: 1) Να γίνει τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Κοζάνης ώστε να συµπεριληφθούν οι νέες χρήσεις που προκύπτουν από τη µετεγκατάσταση του οικισµού. 2) Να µετακινηθούν τα τµήµατα δικτύου Γ.Μ. 400 KV τα οποία διέρχονται εντός της προτεινόµενης προς µετεγκατάσταση περιοχής, όπως αυτό προτείνεται και απεικονίζεται στα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα έγκριση. Πριν πραγµατοποιηθεί η µετακίνηση των γραµµών υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η. να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. 3) Να υπάρξει σύµφωνη γνώµη του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την µετεγκατάσταση του οικισµού Ποντοκώµης στην προτεινόµενη έκταση, δεδοµένου ότι στο χώρο του νέου οικισµού περιλαµβάνονται εκτάσεις που είχαν απαλλοτριωθεί στο παρελθόν για την κατασκευή γραµµής Καλαµπάκας – Κοζάνης. Πηγή: http://kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top