Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Μπαίνουν όρια στους πιο επικίνδυνους ρύπους...

Ορια για τη συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα των «φονικών» αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο κάτω από 2,5 μικρά (ΑΣ 2,5) τίθενται για πρώτη φορά στη χώρα μας από το 2015. Τις νέες «προδιαγραφές» για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε θέτει κοινή υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υποδομών και Υγείας.
Τα αιωρούμενα σωματίδια προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς πηγές (κυκλοφορία οχημάτων, βιομηχανική δραστηριότητα) και διακρίνονται σε σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 10 μικρά (ΑΣ10), σε άλλα με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρά (ΑΣ 2,5) και στα υπερλεπτόκοκκα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη του 1 μικρού. Οσο μικρότερα σε μέγεθος τόσο ευκολότερα διεισδύουν στους πνεύμονες και προσβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι ρύποι αυτοί ενοχοποιούνται για αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα.
Η μέση ετήσια οριακή τιμή για τα ΑΣ2,5 ορίστηκε στα 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα και θα πρέπει να έχει επιτευχθεί έως τον Ιανουάριο του 2015. Για τα ΑΣ10 η μέση ημερήσια τιμή παραμένει στα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (δεν πρέπει να καταγράφεται υπέρβαση αυτής της συγκέντρωσης περισσότερες από 35 φορές τον χρόνο).
Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε ότι αφορά τη ρύπανση τόσο από τα αιωρούμενα σωματίδια όσο και από το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα οξείδια του αζώτου, το όζον, τον μόλυβδο, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα. Μάλιστα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε κατάταξη κάθε ζώνης και οικισμού ανάλογα με τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έτσι όταν παρατηρείται συστηματική υπέρβαση των ορίων θα εκτελούνται σταθερές μετρήσεις. Οι μετρήσεις θα επεκταθούν και σε αγροτικές περιοχές.
Η νέα ΚΥΑ θέτει και πάλι σχέδια δράσης για τις περιπτώσεις που σε μια περιοχή καταγράφεται υπέρβαση ενός ή περισσοτέρων ορίων συναγερμού. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν μέτρα σχετικά με την κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων, τις εργασίες κατασκευών, τα ελλιμενισμένα πλοία και τη χρήση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή προϊόντων και την οικιακή θέρμανση.
Οι ετήσιες εκθέσεις που συντάσσει σήμερα το ΥΠΕΚΑ για τις εκπομπές ρύπων μεταξύ άλλων παρουσιάζουν τις υπερβάσεις των οριακών τιμών, των τιμών στόχων, των μακροπρόθεσμων στόχων, των ορίων ενημέρωσης και συναγερμού. Πλέον θα μπορούν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω πληροφορίες και εκτιμήσεις για την προστασία των δασών καθώς και για άλλους ρύπους όπως είναι οι πρόδρομες ουσίες του όζοντος οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο κανονιστικών ρυθμίσεων. Το όζον σχηματίζεται από χημικές αντιδράσεις μεταξύ των οξειδίων του αζώτου, των πτητικών οργανικών ενώσεων (θεωρούνται πρόδρομοι του όζοντος) και του οξυγόνου, με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας.

Πηγή: Εφημερίδα Το Βήμα- Τράτσα Μάχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top