Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Διατηρείται τελικά το Κέντρο Περιβάλλοντος...

Διατηρείται τελικά το Κέντρο Περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται στο ψηφισθέν νομοσχέδιο "Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση" στη σελ. 11 στο άρθρο 199 του ν. 3852/2010 προστίθεται η παράγραφος 7 ως εξής: «7. Η «Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ ίδρυσης 179/1998 και ΦΕΚ τροποποίησης1947/2011) συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέχρι την προσαρμογή και αλλαγή της νομικής της μορφής, στο πλαίσιο υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των ΟΤΑ.» Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top