Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ειδοποίηση προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης από τη ΔΕΗ ΑΕ για αναγκαστική απαλλοτρίωση ΟΠΚ3 στην Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης...

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 17/6.2.2001 τ.Α’) πληροφορεί όλους όσους:
Α. Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα: ή Β. Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν τα ακίνητα που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και έχουν απαλλοτριωθεί με την αριθ. Δ9/Δ/Φ53/19/5/16.1.2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ’ 6/24.1.2012) καθώς και την τροποποιητική αυτής αριθ. Δ9/Δ/Φ53/ οικ.1742/304/29.1.2014 (ΦΕΚ ΑΑΠ’ 35/4.2.2014) τα εξής:
Η αποζημίωση που καθόρισε η υπ’ αριθ. 71/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και οι υπ’ αριθ. 383/2015, 10/2016 και 15/2016 αναγνωριστικές αποφάσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για τα παραπάνω ακίνητα και τα συστατικά και παραρτήματα τους έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθ. 17405/20.10.2016 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ποσό ευρώ εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων είκοσι πέντε και 28/100 (139.733.025,28) και αφορά αποζημίωση απαλλοτριούμενης έκτασης.
Επίσης η ΔΕΗ παρακατάθεσε με το υπ’ αριθ. 17403/20.10.2016 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ποσό ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων σαράντα πέντε και62/100 (42.045,62) που αφορά δικαστική δαπάνη υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 71/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και των υπ’ αριθ. 383/2015, 10/2016 και 15/2016 αναγνωριστικών αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την πιο πάνω απαλλοτρίωση, καθώς και με το υπ’ αριθ. 17404/20.10.2016 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ποσό ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων τριακοσίων εννέα και 36/100 (2.200.309,36) που αφορά δικαστική δαπάνη υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.
Τα παραπάνω ακίνητα εικονίζονται στον υπ’αριθ.8006/1.4.2016 τεύχη (1,2) πίνακα προσωρινής παρακατάθεσης της ΔΕΗ, για την ΟΠΚ3 απαλλοτρίωση.
Η παραπάνω αποζημίωση είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016

Η Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΛΙΑΝΑ ΜΟΥΜΟΥΤΖΗ
Δείτε το ΦΕΚ παρακάτω

Ειδοποίηση προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης by Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δημητρίου Υψηλάντη on Scribd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top