Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Σε επίταξη εκτάσεων σε Μαυροπηγή και Ποντοκώμη, συνολικού εμβαδού 1.141.519,22 τ.µ., προχωρά το ΥΠΕΚΑ λόγω του κινδύνου διακοπής των εξορυκτικών εργασιών στα Ορυχεία Μαυροπηγής και Καρδιάς...

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που αποκαλύπτει το θέμα, με κοινή Υπουργική Απόφαση, των Τρύφωνα Αλεξιάδη (Αν. Υπουργός Οικονομικών) και Παναγιώτη Σκουρλέτη (Υπουργός ΠΕΚΑ), αποφασίστηκε η επίταξη, µε δαπάνες της ∆ΕΗ Α.Ε., με σκοπό τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας του συστήµατος (τροφοδοσία των ΑΗΣ Πτολεµαΐδας, Αγίου ∆ηµητρίου και Καρδιάς από το Ορυχείο Μαυροπηγής και του ΑΗΣ Καρδιάς από το Ορυχείο Καρδιάς), εκτάσεων συνολικού εμβαδού 1.141.519,22 τ.µ.. Οι επιτασσόµενες εκτάσεις έχουν συνολικό εµβαδό 1.141.519,22 τ.µ. (196.501,10 τ.µ. στην Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής και 945.018,12 τ.µ. στην Τοπική Κοινότητα Ποντοκώµης).
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης: “η εν λόγω επίταξη αποσκοπεί σε ικανοποίηση και ανταπόκριση άµεσης, κατεπείγουσας και έκτακτης κοινωνικής ανάγκης, καθ’ ότι δεν υφίσταται κανένα πεδίο εφαρµογής εναλλακτικών λύσεων ούτε και άλλος τρόπος απόληψης του λιγνιτικού κοιτάσµατος, δεδοµένου ότι τέτοιου τύπου κοιτάσµατα δεν αντιµετωπίζονται µε υπόγεια έργα, και επιπλέον οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επιφέρει σηµαντική απώλεια παραγωγής στα εν λόγω Ορυχεία και θα θέσει σε κίνδυνο την οµαλή και ασφαλή ηλεκτροδότηση της Χώρας. Το γεγονός ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης καθυστερεί, µε αποτέλεσµα να υφίσταται κίνδυνος διακοπής των εξορυκτικών εργασιών στα Ορυχεία Μαυροπηγής και Καρδιάς, από τα οποία εξαρτάται απόλυτα η τροφοδοσία των ΑΗΣ Πτολεµαΐδας, Αγίου ∆ηµητρίου και Καρδιάς, και ως εκ τούτου απαιτείται και επείγει η επίταξη των ανωτέρω εκτάσεων για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και κατεπείγουσας κοινωνικής ανάγκης“.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως, από το Ορυχείο Μαυροπηγής παράγονται ετησίως 10 εκατοµµύρια τόνοι λιγνίτη. Το καύσιµο αυτό καλύπτει το 100% των αναγκών του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας, ισχύος 425 MW, το 25% των αναγκών του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου, ισχύος 1.600 ΜW, και το 25% των αναγκών του ΑΗΣ Καρδιάς, ισχύος 1.250 MW. Από το Ορυχείο Καρδιάς παράγονται ετησίως 10,8 εκατοµµύρια τόνοι λιγνίτη. Η παραγωγή λιγνίτη του Ορυχείου Καρδιάς στο σύνολό της τροφοδοτεί τον ΑΗΣ Καρδιάς, ισχύος 1.250 MW, και η αντίστοιχη παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει το 11% της συνολικής παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Από τη συνολική προς απαλλοτρίωση έκταση 10.578.346,89 τ.µ. οι προς επίταξη εκτάσεις βρίσκονται σε κοµβικό σηµείο για τη συνέχιση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων των Ορυχείων Μαυροπηγής και Καρδιάς, των οποίων η λειτουργία επαπειλείται µε οριστική διακοπή, εφόσον δεν επιτευχθεί άµεσα η πρόσβαση της ∆ΕΗ Α.Ε. στις εκτάσεις αυτές πριν από τη συντέλεση της κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης. Η εν λόγω επίταξη αποσκοπεί σε ικανοποίηση και ανταπόκριση άµεσης, κατεπείγουσας και έκτακτης κοινωνικής ανάγκης, καθ’ ότι δεν υφίσταται κανένα πεδίο εφαρµογής εναλλακτικών λύσεων ούτε και άλλος τρόπος απόληψης του λιγνιτικού κοιτάσµατος, δεδοµένου ότι τέτοιου τύπου κοιτάσµατα δεν αντιµετωπίζονται µε υπόγεια έργα, και επιπλέον οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επιφέρει σηµαντική απώλεια παραγωγής στα εν λόγω Ορυχεία και θα θέσει σε κίνδυνο την οµαλή και ασφαλή ηλεκτροδότηση της Χώρας.

Πηγή: http://www.kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top