Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδων στο νέο οικισμό Ποντοκώμης...

Συνέντευξη Τύπου, με θέματα την ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών που αφορούν στη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης στη νέα θέση και την ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για απόκτηση οικοπέδων από τους δικαιούχους στο νέο οικισμό Ποντοκώμης, παραχώρησε στα ΜΜΕ η Περιφερειακή Αρχή, παρουσία και του δημάρχου Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη.
“Στις ημέρες της θητείας μας, ο οικισμός θα μετεγκατασταθεί και θα χτιστούν και σπίτια.
Σε περίπτωση που δεν το πετύχουμε αυτό, δηλώνω γι’ ακόμη μια φορά, δε θα ξαναπάω στην Ποντοκώμη και δε θα ξανασχοληθώ με τα κοινά”, επανέλαβε γι’ ακόμη μια φορά ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, Θοδωρής Καρυπίδης, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, Παναγιώτης Πλακεντάς, ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδου στο νέο οικισμό.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 27, Κοζάνη
Κοζάνη,19/10/2015
Πληροφορίες: Μ. Χατζηκώστα
Τηλέφωνο: 2461351299
e-mail: m.chatzikosta@pdm.gov.gr
Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης
Στα πλαίσια της προετοιμασίας των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν στην μετεγκατάσταση του Οικισμού Ποντοκώμης και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, §6 του Ν. 4273/2014 (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας)
2. Την Απόφαση 73208/14894/29-10-2014, του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081τ.μ. από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης για την μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδου στο νέο οικισμό Ποντοκώμης. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα και τις ώρες 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ στο Κ.Ε.Π Ποντοκώμης, ακολουθώντας το παρακάτω πρόγραμμα σειράς υποβολής, με βάση το επώνυμο:
Επώνυμα από Α έως και Γ από 02-11-2015 έως 06-11-2015
Επώνυμα από Δ έως και Κ από 09-11-2015 έως 13-11-2015
Επώνυμα από Λ έως και Μ από 16-11-2015 έως 20-11-2015
Επώνυμα από Ν έως και Π από 23-11-2015 έως 27-11-2015
Επώνυμα από Ρ έως και Τ από 30-11-2015 έως 04-12-2015
Επώνυμα από Υ έως και Ω από 07-12-2015 έως 11-12-2015

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα δίνονται στα τηλέφωνα:
α) ΚΕΠ Ποντοκώμης 24610-96906 (αρμόδιος υπάλληλος: Μελίδης Αναστάσιος) και
β)Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών 2461351399 (αρμόδιος υπάλληλος Χατζηκώστα Μαγδαληνή)
Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα :
Στην Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΕ Κοζάνης
Στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
Στο ΚΕΠ Ποντοκώμης
στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
στον ιστότοπο του Δήμου Κοζάνης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
- στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- στον ιστότοπο της ΠΕ Κοζάνης
- στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης
- στον Πίνακα ανακοινώσεων του Της Τ.Κ. Ποντοκώμης &
-Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι
Τα μέλη

ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ
(Όπως στην ταυτότητα ή Διαβατήριο)
Επώνυμο : ________________________________________
Όνομα : _______________________________________
Ονοματεπώνυμο πατέρα:……………………………………………….
Ονοματεπώνυμο μητέρας:……….……………………
Ονοματεπώνυμο Συζύγου:…………………………...
Έτος γέννησης:……………………………………….
Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου / Εκδούσα Αρχή / Ημερομηνία έκδοσης:
……….…………………………..…………………….
------------------------------------------------------------------
Α.Φ.Μ. :……………………………………….
Δημότης :………………………..…………….
(Δ/νση κατοικίας)
Οδός :……………………………………….
Αριθμός :………………………………………..
Πόλη ή Χωριό :……………………………………….
Τηλ. :……………………………………….
Κοζάνη ………/………/ 20…….
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο)
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Αντίγραφο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) ετών 2015 ή 2014
Αντίγραφο Ε1 – Δήλωσης Εισοδήματος έτους 2014
Απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου για την αναγνώριση δικαιούχου (όταν εκδοθεί)
Ειδικά για τους Επαγγελματίες
α. Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ.
β. Βεβαίωση Επιμελητηρίου
γ. Βεβαίωση ΟΑΕΕ

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, §6 του Ν. 4273/2014 (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας) και την Απόφαση 73208/14894/29-10-2014, του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081τ.μ. από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης για την μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης.
παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί οικόπεδο στο νέο οικισμό Ποντοκώμης και δηλώνω ότι εκτός από τα συνημμένα δικαιολογητικά θα προσκομίσω και κάθε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την Επιτροπή σας.
Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το Ν.2472/97 συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από την επιτροπή σας και τα βοηθητικά αυτής πρόσωπα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνω με την παρούσα αίτηση, για τον καθορισμό των δικαιούχων οικοπέδων σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 13 του Ν.4273/14 και είμαι ενήμερος ότι τα συλλεχθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά ή στοιχεία που αυτεπάγγελτα συλλέξει η Επιτροπή σας μπορούν να τύχουν επεξεργασίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 2472/97.
Ο/Η ΑΙΤ………………

(υπογραφή)
Επώνυμο : ______________________________________
Όνομα : ________________________________________
Ονοματεπώνυμο πατέρα:……………………………………………….
Ονοματεπώνυμο μητέρας:……………………………………………….
δηλώνω ότι:

Είμαι ιδιοκτήτης του υπ’ αρ. ………….. οικοπέδου (με βάση τον πίνακα της διανομής του Υπ.Γεωργίας) στο Ο.Τ. ………………. του οικισμού, στο Ο.Τ. ……... του οικισμού, επιφάνειας …………….. τ.μ., σε ποσοστό …….%, με είδος δικαιώματος ……………………………………………………………………….. (πλήρη κυριότητα/ψιλή κυριότητα/επικαρπία/δουλεία) και ιδιοκτήτης της κύριας οικοδομής συνολικής επιφάνειας ………………… τ.μ., σε ποσοστό ………%, κύριας χρήσης ………………………………….. που έχει ανεγερθεί στην ιδιοκτησία μου και η οποία είναι ……………………………………………………………………………. (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία μου ή χρησιμοποιείται για την επαγγελματική μου δραστηριότητα) με κύρια χρήση …………………………………..
Είμαι ιδιοκτήτης του υπ’ αρ. ………….. οικοπέδου (με βάση τον πίνακα της διανομής του Υπ.Γεωργίας) στο Ο.Τ. ………………. του οικισμού, που αναγράφεται αντίστοιχα στους κτηματολ. πίνακες / διαγράμματα της απαλλοτρίωσης της ΔΕΗ με τον αντίστοιχο αριθμό ……………… στο Ο.Τ. ……... του οικισμού, επιφάνειας …………….. τ.μ., σε ποσοστό …….%, με είδος δικαιώματος ……………………………………………………………………….. (πλήρη κυριότητα/ψιλή κυριότητα/επικαρπία/δουλεία) και ιδιοκτήτης της κύριας οικοδομής συνολικής επιφάνειας ………………… τ.μ., σε ποσοστό ………%, κύριας χρήσης ………………………………….. που έχει ανεγερθεί στην ιδιοκτησία μου και η οποία είναι ……………………………………………………………………………. (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία μου ή χρησιμοποιείται για την επαγγελματική μου δραστηριότητα) με κύρια χρήση …………………………………..

Ο/Η ΑΙΤ……………… (υπογραφή)

Πηγή: http://www.kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top